Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τους Συνεταιρισμούς.

fotoorgoma
Τροποποιήσεις  ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης στο νομοσχέδιο «Θεσμικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την .... επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου-Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».
«Είμαι ανοιχτός και σε άλλες προτάσεις, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, στην Ολομέλεια», δήλωσε ο κ. Σκανδαλίδης, ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που συζήτησε το νομοσχέδιο. Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι διορθώσεις και αλλαγές λύνουν κυρίως πρακτικά θέματα και με την έννοια αυτή μπορεί η συμβολή τους να είναι ουσιαστική.
Το έγγραφο με τις τροποποιήσεις
----------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αθήνα 23 Αυγούστου 2011
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους»
Στο σχέδιο νόμου με

 θέμα «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους», αποδεχόμαστε τις ακόλουθες διορθώσεις ή τροπολογίες επί των παρακάτω διατάξεων:
1) Το άρθρο 18 (Καταργούμενες και διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις) του προτεινόμενου νόμου αναριθμείται σε άρθρο 20 και μετακινείται αναλόγως πριν το ακροτελεύτιο άρθρο 21. Αντιστοίχως το άρθρο 19 αναριθμείται σε άρθρο 18 και το άρθρο 20 (Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ – Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων) σε άρθρο 19.
2) Στο άρθρο 1 (Ορισμοί) τροποποιούνται ως ακολούθως τα εδάφια:
...
γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (Α΄ 108), και έχει ως μέλη [...] φυσικά πρόσωπα.
[...] διαγράφεται η λέξη «αποκλειστικά
δ) Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) είναι κάθε ένωση που συγκροτούν παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, η οποία έχει νομική οντότητα ή αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, όπως για παράδειγμα ΑΣ ή μέρος ΑΣ με αντικείμενο δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων και ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Η ΟΠ: αα) οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, ββ) αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων, γγ) παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.
ε) Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) είναι οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), οι οποίες συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από ΑΣ και έχουν διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: αα) αναλαμβάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού και εμπορία αγροτικών προϊόντων, ββ) αναλαμβάνουν την παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων και γγ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού.
3) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 4 διατυπώνεται ως εξής:
4. Οι ΑΣ, οι οποίοι για δύο (2) συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο μητρώο ως ανενεργοί, τίθενται σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
4) Στο άρθρο 5 (Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων) η παράγραφος 2 διατυπώνεται ως εξής:
2. Οι Ο.Π. οφείλουν να καταχωρίζονται στο μητρώο και να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησής τους, αναλόγως προς τα ισχύοντα και για τους ΑΣ. Οι ΟΠ, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος αναγνωρισμένης νομικής οντότητας ή ΑΣ ή μερος ΑΣ, μπορούν για τις δραστηριότητές τους να αποκτούν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου καθώς και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
5) Στο άρθρο 7 (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών):
Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 τροποποιείται ως εξής:
«.... στ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των ΣΑΟ.
Η παράγραφος 7 τροποποιείται ως ακολούθως:
7. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγονται από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτό το αργότερο κάθε τέσσερα (4) έτη. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τους ΑΣ με καθολική ψηφοφορία των μελών τους. Το μέτρο για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπολείπεται τουλάχιστον τους πεντακόσιους (500) εγγεγραμμένους ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο. Αν σε έναν ή περισσότερους ΑΣ τα μέλη είναι λιγότερα από 500, η ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει τους όμορους ΑΣ που θα συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο αριθμό και ρυθμίζει τα της εκλογής. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται με ευθύνη της ΠΑΣΕΓΕΣ και οριστικοποιούνται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των Αντιπροσώπων. Φυσικά πρόσωπα που είναι ταυτόχρονα μέλη σε περισσότερους ΑΣ εγγράφονται στους οικείους εκλογικούς καταλόγους με μια μόνο από τις ανωτέρω ιδιότητες και μπορεί να έχουν μόνο μία ψήφο. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προεδρεύει της αντίστοιχης εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον κατά τόπον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.
6) Στο άρθρο 14 (Χρηματοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως, ενώ προστίθεται και παράγραφος 4:
3. Από τα ίδια έσοδα της προηγουμένης παραγράφου επιχορηγείται μία ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού. Το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει για το σύνολο των αποδεκτών το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Για τις επιχορηγήσεις που χορηγήθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου προς τις υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 περ. ζ του άρθρου 10 Α του ν. 3698/2008, δεν αναζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τις διατάξεις αυτές. Αποκλειστικά για την επιχορήγηση με βάση τα έσοδα του 2011 δίδεται ποσοστό 0,60 % στη ΓΕΣΑΣΕ και 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και για τις μεταγενέστερες επιχορηγήσεις, αυτές δίδονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συνομοσπονδία που βάσιμα επιδίωξε τη συνένωση του συνόλου των σχετικών οργανώσεων, άλλως δεν αποδίδεται.
4. Για τον υπολογισμό και την απόδοση στους παραπάνω φορείς της ενίσχυσης με βάση τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά του άρθρου 5 παράγραφος 1 περίπτωση α) του νόμου 1790/1988 και μέχρι την οριστική απόδοση του συνόλου της ενίσχυσης που προέρχεται από την εισφορά αυτής της διάταξης για τα έτη 2009 και 2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 35 του νόμου 2810/2000 (Α 61) οπότε και καταργούνται. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του νόμου 3877/2010 (Α 160) καταργείται».
7) Στο άρθρο 15 (Φορολογικά κίνητρα υπέρ ΣΑΟ), η παράγραφος 11 τροποποιείται ως ακολούθως:
11. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ και ΑΕΣ που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από ΑΣ, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών της ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση.
8) Στο άρθρο 16 (Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις») εισάγονται οι ακόλουθες προσθήκες – τροποποιήσεις:
Στην παράγραφο 3:
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως εξής:
«1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού και Ο.Π. απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2810/2000, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού. Στο καταστατικό του ΑΣ πρέπει να ορίζεται η εδαφική επικράτεια του».
Στην παράγραφο 6:
6. Το άρθρο 8 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική μερίδα
1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Στην παράγραφο 9, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 2810/2000, προστίθεται μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1, εδάφιο τέταρτο:
9. Το άρθρο 14 του ν. 2810/2000, η παρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 και το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με την προσθήκη της παρ. 5Α με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3399/2005 (Α' 255), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Διοικητικό συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) εκλέγεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΑΣ.
Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από πέντε (5).
Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. Η θητεία όλων των μελών του ΔΣ είναι χρονικά ενιαία. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη γενική συνέλευση.
Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του ΔΣ ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20), στο ΔΣ μετέχει, ως επιπλέον μέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.
...
9) Στο άρθρο 17 (Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 1361/1983 «Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις») εισάγονται οι ακόλουθες προσθήκες – τροποποιήσεις:
Ειδικότερα, στην παράγραφο 8, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 17 του 1361/1983, στην παράγραφο 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο:
8. Το άρθρο 17 του 1361/1983, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Συμμετοχή σε εκλογές – Διεξαγωγή εκλογών
...
2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία συμμετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας που ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης των Αγροτικών Συλλόγων, των αντιπροσώπων για την αντίστοιχη Ομοσπονδία, διενεργούνται ταυτόχρονα και με την καθολική και αυτοπρόσωπη συμμετοχή των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι μέλη των Αγροτικών Συλλόγων. Η εκλογή αντιπροσώπων για την Συνομοσπονδία διενεργείται από τη γενική συνέλευση των Ομοσπονδιών».
10) Στο άρθρο 18, όπως αναριθμήθηκε το αρχικό άρθρο 19, εισάγονται οι ακόλουθες προσθήκες – τροποποιήσεις:
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 18 τροποποιούνται ως ακολούθως:
1. Κατά την πρώτη εγγραφή στο μητρώο των ΑΣ που ήδη λειτουργούν σύμφωνα με το ν. 2810/2000 δεν απαιτείται η κάλυψη του ορίου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Η κάλυψη αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Οι ΑΣ που δεν θα υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, εκτός εάν το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους με άλλο ενεργό ΑΣ ή τη συγχώνευσή τους σε ΑΣ που θα προκύψει κατά το άρθρο 19 του παρόντος νομού.
2. Οι ΑΣ, οι οποίοι λειτουργούν κατά το ν. 2810/2000 και κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί ενεργοί ΑΣ είτε να έχουν συγχωνευθεί με άλλο ενεργό ΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου, διαφορετικά τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου.
Προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
9. Μέχρι την 30η Ιουνίου 2012 οι ΑΣ και η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εκλογής των οργάνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτό παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων τους μέχρι την 30η Ιουνίου 2012.
11) Το άρθρο 19 (Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ΑΕΣ – Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων), όπως αναριθμήθηκε το αρχικό άρθρο 20, τροποποιείται ως εξής:
1. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 26, 27 και 28 του ν. 2810/2000, όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003, αξιολογούνται και εγγράφονται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
2. Οι ήδη υφιστάμενες ΕΑΣ μετατρέπονται είτε σε ΑΣ είτε σε ΑΕΣ με απόφαση των γενικών συνελεύσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:
α) Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των υφιστάμενων ΕΑΣ περί της μετατροπής τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η απόφαση γνωστοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αμέσως μετά τη λήψη της και το πολύ μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι ΕΑΣ, οι οποίες δεν έλαβαν απόφαση για τη μετατροπή διαγράφονται από το μητρώο και ακολουθείται η διαδικασία της εκκαθάρισης, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
β) Η μετατροπή και οι αντίστοιχες καταστατικές αλλαγές που συνεπιφέρει ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 30.06.2012, οπότε οι ΑΣ και ΑΕΣ που θα προκύψουν από τις μετατροπές αξιολογούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
γ) Η μετατροπή της ΕΑΣ σε ΑΣ συντελείται με τη συγχώνευση των συνεταιρισμών - μελών της ως εξής :
αα) Η γενική συνέλευση της ΕΑΣ αποφασίζει τη μετατροπή της σε ΑΣ, προσδιορίζει τους όρους της, καθώς και τις μερίδες του νέου ΑΣ. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των νέων μελών φυσικών προσώπων υπερβαίνει τους τετρακόσιους (400), η γενική συνέλευση του νέου ΑΣ μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση, τα μέλη της οποία θα εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 1 του ν. 2810/2000, όπως τροποποιείται με τη διάταξη του άρθρου 18 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των μελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, καθώς και η αναλογική εκπροσώπηση των παραγωγικών τομέων του νέου ΑΣ. Επίσης με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΕΑΣ που μετατρέπεται σε ΑΣ καθορίζεται το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η πιθανή αύξηση του, καθώς και το ύψος των νέων συνεταιριστικών μερίδων, στις οποίες μπορεί να συμψηφίζεται η αξία των αρχικών συνεταιριστικών μερίδων των μελών της υπό μετατροπής ΕΑΣ.
ββ) Οι διοικήσεις των συνεταιρισμών – μελών που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη συγχώνευση, συγκαλούν γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων, για την πορεία του συνεταιρισμού και ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου περί καταχώρισης στο μητρώο.
Φυσικά μέλη που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση μπορεί να λάβουν την αξία της συνεταιρικής μερίδας τους, όπως προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η ακίνητη και κινητή περιουσία των ΕΑΣ, οι οποίες μετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ συνιστά οικονομικό σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 483 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και αποκλείεται κάθε αυτούσια διανομή. Οι ΑΣ, οι οποίοι επιλέγουν να μην συμμετέχουν στη μετατροπή δικαιούνται να λάβουν μόνο την αξία της μερίδας τους, η οποία αποτιμάται κατά τη διαδικασία των άρθρων 473 και επόμενα του ίδιου Κώδικα. Οι σχετικές με τη μερίδα τους αξιώσεις των ΑΣ δεν ικανοποιούνται πριν από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής. Απαγορεύεται η εκποίηση κάθε ακινήτου των ΕΑΣ που μετατρέπονται έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.
5. Τα νομικά πρόσωπα των ΑΣ ή ΑΕΣ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των ΕΑΣ που θα μετατραπούν και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε περιουσιακό δικαίωμά τους, καθώς και στις εκκρεμούσες υποχρεώσεις και οφειλές τους έναντι παντός τρίτου. Για το σκοπό ατό διατηρούν τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου.
6. Για τις ΕΑΣ που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο ισολογισμός του 2011 είναι ισολογισμός μετασχηματισμού. Για τις ΕΑΣ που αξιολογούνται κατά τη πρώτη εγγραφή στο μητρώο ως ανενεργές, ο ισολογισμός μετασχηματισμού συνοδεύεται και από «σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξης» του νέου ΑΣ ή της νέας ΑΕΣ. Για τους σκοπούς της μετατροπής παρατείνεται αναλόγως η θητεία των υφιστάμενων διοικήσεων των ΕΑΣ έως την εκλογή των νέων οργάνων του ΑΣ ή της ΑΕΣ που θα προκύψει.
7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 2810/2000 πρέπει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 να μετατραπούν ΑΕΣ του παρόντος νόμου και καταχωρίζονται στο μητρώο, εφόσον στην μετοχική τους σύνθεση μετέχουν κατά πλειοψηφία ΑΣ του παρόντος νόμου.
8. Οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 29 αντιστοίχως του ν. 2810/2000 μπορεί να μετατραπούν σε ΑΕΣ ή κλαδικούς ΑΣ του παρόντος νόμου. Αλλιώς δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο μητρώο. Οι κλαδικοί ΑΣ που θα προκύψουν από Κ.Α.Σ.Ο και ΚΕ.Σ.Ε. μπορούν να λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο και μόνον ένας κλαδικός ΑΣ για τους παραγωγούς του αντίστοιχου ομοειδούς προϊόντος.
9. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ατους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3,4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε αναγκαστική εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ.
10. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕ.Σ.Ε., Κ.Α.Σ.Ο. και Συνεταιριστικών Εταιρειών που θα μετατραπούν ή θα συγχωνευθούν κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, απαλλάσσονται από κάθε αστική ευθύνη, η οποία αφορά σε όλες τις διαχειριστικές χρήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε κάθε λογής αξιώσεις τρίτων σε βάρος της ατομικής τους περιουσίας εξαιτίας οφειλών των αντίστοιχων ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕ.Σ.Ε., Κ.Α.Σ.Ο και Συνεταιριστικής Εταιρείας, καθώς και από κάθε σχετική ποινική ευθύνη, η οποία μπορεί να τους καταλογιστεί αντικειμενικώς και ως αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο της θητείας τους ως μελών των διοικητικών συμβουλίων ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕ.Σ.Ε., Κ.Α.Σ.Ο και Συνεταιριστικών Εταιρειών που μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον ο σχετικός εις βάρος τους καταλογισμός δεν οφείλεται σε δόλια συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων τους και δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα έως την ισχύ του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες ποινικές διατάξεις. Επίσης, η διάταξη του παρόντος ισχύει και για τα μέλη ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕ.Σ.Ε., Κ.Α.Σ.Ο. και Συνεταιριστικών Εταιρειών που βρίσκονται ήδη κατά την ισχύ του παρόντος σε εκκαθάριση η πρόκειται να τεθούν σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου.
12) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 (Καταργούμενες και διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις), όπως αναριθμήθηκε το αρχικό άρθρο 18, τροποποιείται ως ακολούθως:
«.... Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/2000 καταργούνται από 1ης Ιουλίου 2012».
13) Επίσης από το σύνολο του νομοσχεδίου και της αιτιολογικής έκθεσης η φράση «αναγκαστική εκκαθάριση», η οποία διατάσσεται με τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 5 αντικαθίσταται με τη φράση «εκκαθάριση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Οι τέσσερις πυλώνες μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του «Ελλάδα 2.0»

Τη δημιουγία 180.000 - 200.000 θέσεων εργασίας προβλέπει το «Ελλάδα 2.0», το οποίο περιλαμβάνει 106 …