ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ: "Επιστρέφουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα στις ΔΟΥ οι εργαζόμενοι του Καζίνο Ρίο

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα οι εργαζόμενοι του Καζίνο Ρίο σχεδιάζουν να επιστρέψουν στις αρμόδιες ΔΟΥ τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την έκτακτη εισφορά. Παράλληλα έχουν έρθει σε επαφή με τη γνωστή Εργατολόγο Δικηγόρο Αθηνών κα Υφαντή Χρυσάνθη, προκειμένου να καταθέσουν ομαδικές προσφυγές κατά του "κεφαλικού" φόρου που τους επέβαλλε Κυβέρνηση και η Τρόικα.
Σημειωτέον ότι οι εργαζόμενοι του Καζίνο Ρίο παραμένουν απλήρωτοι, καθώς δεν τους έχει καταβληθεί ακόμα η μισθοδοσία του μηνός Αυγούστου.
Όπως καταγγέλλει στο ERGASIANEWS ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Τυχερά Παιχνίδια (UNI EUROPA GAMING) κ. Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, "Από την μια η Κυβέρνηση απαιτεί συνεχώς από τους εργαζόμενους να καταβάλλουν κεφαλικούς φόρους και χαράτσια και από την άλλη επιτρέπει στον εργοδότη μας και στο κάθε εργοδότη να παίζει παιχνίδια με τις μισθοδοσίες των εργαζομένων, παρακρατώντας ακόμα και τα ποσά από τα φιλοδωρήματα των πελατών του Καζίνο. Για ποια κοινωνική δικαιοσύνη ομιλούν οι Κυβερνώντες και ποιο πατριωτικό καθήκον είναι αυτό που προτάσει πρώτα και πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των τραπεζιτών και των ισχυρών αυτού του τόπου;"
Παρακάτω σας παραθέτουμε το έντυπο διαμαρτυρίας του Σωματείου που θα κατατεθεί μαζί με τα επιστρεφόμενα εκκαθαριστικά για την έκτακτη είσφορα στις αρμόδιες ΔΟΥ της Πάτρας:

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν. 3986/2011
Προς: Τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ …………………… 

Κοινοποιούμενη:…………………………………
Πάτρα,…/…./2011
Κύριοι,
Το Σωματείο Εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο και οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εργαζόμενοι Μέλη του, σας δηλώνουμε την εναντίωση, την αδυναμία και τη σφοδρή αντίδρασή μας στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς του Ν.3986/2011.
Ως εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα έχουμε ήδη υποστεί, τα τελευταία χρόνια, τεράστιες θυσίες και απώλειες στα εισοδήματά μας και τούτη εδώ τη στιγμή που σας αποστέλλουμε την παρούσα δήλωσή μας, δεν μας έχει καταβληθεί η μισθοδοσία του μηνός Αυγούστου, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την φοροδοτική μας δυνατότητα.
Επιπλέον η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά του Ν. 3986/2011,  ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
Α. Η επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης
Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010), εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.  Δηλαδή επιδιώκεται εντός του 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.
Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.
Β. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.
Περαιτέρω, παραβιάζεται η κατοχυρωμένη από την παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας, κατά την οποία «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». 
Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε
καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο
δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε
εισφορά .
Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.
Γ. Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Γ1. Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.
Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας με την παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης, κατά την οποία «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νόμιμα (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.
Γ2. Άλλη παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασύγκριτα μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.
Δ. Η παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.
Στο άρθρο 29 ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητά ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού.
Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 ν. 820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.
Για τους παραπάνω λόγους οι διατάξεις περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ως αντικείμενες στις προαναφερθείσες Συνταγματικές διατάξεις.
Κατόπιν αυτών, το Σωματείο μας και όλοι εμείς οι υπογράφοντες την παρούσα δήλωση, σας επιστρέφουμε ομαδικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα των μελών μας και δηλώνουμε ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ καταβολής της έκτακτης εισφοράς του Ν. 3986/2011.
Επίσης επιφυλασσόμαστε ρητώς για την αναζήτηση της ως άνω εισφοράς, με κάθε νόμιμο μέσο ή διαδικασία και δυνάμει απόφασης οποιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                Η Γενική Γραμματέας
Δ. Καραγεωργόπουλος       Γεωργία Τερζάκη
Οι Δηλούντες Εργαζόμενοι – Φορολογούμενοι
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …

One comment

  1. Καλη η πρωτοβουλια σας Προεδρε.Μηπως αναλογη κινηση πρεπει να γινει και απο το Εργατικο Κεντρο Πατρας με τα Σωματεια της δυναμης του?Το συζητησατε αυτο το ενδεχομενο?