Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών clusters μέσω του νέου επενδυτικού νόμου

Ξεκινά από 30 Ιανουαρίου η υποβολή επενδυτικών προτάσεων από τις υποψήφιες κοινοπραξίες για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης (clusters) του νόμου 3908/2011.
H υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα είναι δυνατή μέχρι και την 30ή Μαρτίου 2012 και θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και έντυπα αποκλειστικά και μόνο μέσω των γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών του ΥΠΑΑΝ/ ΓΔΙΕ στην Αθήνα (Κοραή 4, 6ος όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα, Τηλ: 210-3258800-4) και της ΕΜΑ στη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, ΤΚ 54123, Τηλ: 2310 379103 begin_of_the_skype_highlighting 2310 379103 end_of_the_skype_highlighting / 2310 379240 begin_of_the_skype_highlighting 2310 379240 end_of_the_skype_highlighting).
Όπως τονίζει σε δήλωση του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική
υπουργική απόφαση, «η κρίση επιβάλλει τη συγκέντρωση πόρων σε τομείς με προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, την απασχόληση και την αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των συνεργασιών επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων & ιδρυμάτων, συλλογικών φορέων κλπ με στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών για τη δημιουργία καλύτερων και ανταγωνιστικότερων προϊόντων. Έμφαση δίνεται στη διατομεακή, διακλαδική και διαπεριφερειακή συνεργασία επιχειρήσεων και φορέων».
Ως Συνεργατικός Σχηματισμός (Cluster) ορίζεται η γεωγραφική συνάθροιση επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες, σχετιζόμενες και/ή συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες μοιράζονται έναν κοινό στόχο-όραμα, παρουσιάζουν οριζόντιες, κάθετες και/ή διαγώνιες διασυνδέσεις, δραστηριοποιούνται σε ένα υποστηρικτικό θεσμικό-κοινωνικό περιβάλλον, και παράλληλα συνεργάζονται και συναγωνίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Συνολικά θα διατεθούν 50 εκ €, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή/ και ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σκοπό την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών, δράσεις ελέγχου ποιότητας, δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, αλλά και συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.
Στην κοινοπραξία που υποβάλει την πρόταση για ενίσχυση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (από τις επιτρεπόμενες του άρθρου 8 του Ν3908/11). Για την Αττική και το Νομό Θεσσαλονίκης η ελάχιστη συνεργασία είναι μεταξύ 10 επιχειρήσεων, ενώ για την υπόλοιπη επικράτεια είναι τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι κάθε μεγέθους, από Πολύ Μικρές μέχρι και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης ως επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες, συγκαταλέγονται και τομείς όπως το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι ξενοδοχειακές μονάδες πάσης φύσεως κάτω των 3 αστέρων, η εκπαίδευση κ.α. όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΥΑ.
Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το μέγιστο στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, ενώ η ίδια συμμετοχή της κοινοπραξίας στο σχέδιο δύναται να καλύπτεται ακόμη και από ένα μέλος αυτής. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται μέσα από τη βαθμολόγηση σειράς κριτηρίων (αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑ) και η βάση ορίζεται στις 40 μονάδες.
Λεπτομέρειες για την επιλεξιμότητα δαπανών, κλάδων και προϋποθέσεων συμμετοχής, αναφέρονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ CLUSTERS ΤΟΥ Ν. 3908/11 –
«Η ισχύς εν τη ενώσει»
Περίοδος υποβολής: 30.01.2012 – 30.03.2012
Διατιθέμενος Π/Υ: 50 εκ €
Με το νέο επενδυτικό νόμο (3908/2011) γυρίζουμε σελίδα στην πολιτική για τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Εισάγουμε νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μια υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η κρίση επιβάλλει τη συγκέντρωση πόρων σε τομείς με προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, την απασχόληση και την αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας.
Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη του επιχειρηματικού κόσμου και της πραγματικής οικονομίας, προκηρύσσουμε το ειδικό καθεστώς ενίσχυσης των clusters και δίδουμε έμφαση στη διατομεακή, διακλαδική και διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων.
Ενισχύουμε τις συνεργασίες επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων & ιδρυμάτων, συλλογικών φορέων κλπ με στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών για τη δημιουργία καλύτερων και ανταγωνιστικότερων προϊόντων.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διατομεακή/ διακλαδική σύνδεση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών κλάδων της χώρας και ενδεικτικά οι συνδέσεις/ δικτυώσεις μπορούν να αφορούν:
1. τομείς μεταποίησης και πρωτογενή τομέα
2. σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση και τον τουρισμό
3. σύνδεση του τουριστικού κλάδου με δίκτυα μεταφορών
4. σύνδεση της μεταποίησης και του εμπορίου
Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια, ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν:
- κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών
- δράσεις ελέγχου ποιότητας,
- δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών,
- κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου,
- κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας,
- συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.
Ποιους αφορά;
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες) που για το σκοπό της παρούσας προκήρυξης συνεργάζονται και λειτουργούν ως κοινοπρακτικός σχηματισμός.
Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από
- δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης ή
- πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας.
- Δυνατότητα συμμετοχής στην Κοινοπραξία, με ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%), έχουν και ημεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Στην Κοινοπραξία δύνανται να συμμετέχουν με ποσοστό έως 10% και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Επιμελητήρια, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.ά.
Σε ποιές επιχειρήσεις απευθύνεται;
Στην κοινοπραξία μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (από τις επιτρεπόμενες του άρθρου 8 του Ν3908/11). Για την Αττική και το Νομό Θεσσαλονίκης η ελάχιστη συνεργασία είναι μεταξύ 10 επιχειρήσεων, ενώ για την υπόλοιπη επικράτεια είναι τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι κάθε μεγέθους, από Πολύ Μικρές μέχρι και Μεγάλες Επιχειρήσεις (υφίστανται όμως περιορισμούς στο ποσοστό συμμετοχής των Πολύ Μεγάλων).
Ποιες δραστηριότητες εντάσσονται στη ρύθμιση;
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της Οικονομίας που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3908/2011 ή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Υπουργικής Απόφασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που για τα γενικά καθεστώτα δεν είναι, όπως: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ξενοδοχειακές μονάδες πάσης φύσεως κάτω των 3 αστέρων, εκπαίδευση, παραγωγή φ/β κ.α.).
Για τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν επιχειρήσεις του πρωτογενούς ισχύει η ΚΥΑ 310//2007 (ΥΑ 31054 ΦΕΚ Β 1286 2007): «Καθορισμός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν παραγωγή, μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων(ν.3299/04)».
Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται;
Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το μέγιστο στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.
Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επιλέξιμου / ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου
Πώς ενισχύονται οι Κοινοπραξίες;
Με επιχορήγηση ή/ και ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Ποιες δαπάνες ενισχύονται;
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης
Πότε μπορώ να υποβάλω το σχέδιό μου;
Α΄ κύκλος: 30/01/2012 έως και 30/03/2012
Θα ακολουθήσουν νέοι κύκλοι υποβολής προτάσεων το προσεχές διάστημα.
Πώς υποβάλλω την αίτησή μου;
Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr,), και έπειτα σε έντυπη μορφή στα παρακάτω Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται :
- στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις Κοινοπραξίες που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας,
- στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις Κοινοπραξίες που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …