ΓΣΕΕ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ

Επείγουσα εγκύκλιο εξέδωσε η ΓΣΕΕ για τις νέες αντεργατικές διατάξεις
για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Παρακάτω η εγκύκλιος:

Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  υπ’ αριθμ.2                                 Αθήνα, 14/3/2012

ΠΡΟΣ

Τις Ομοσπονδίες                                                                      

και τα Εργατικά Κέντρα      
Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. 

Κοινοποίηση:
1. Ειδικό Γραμματέα
Σ.ΕΠ.Ε.
2. Κοινωνικές
Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας 

Θέμα:
Επείγουσα Εγκύκλιος για την ενημέρωση των οργανώσεών μας σχετικά με τις νέες
αντεργατικές διατάξεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Συνάδελφοι,
►Είναι άμεση η ανάγκη προστασίας των εργαζομένων από καταχρηστικές και
παράνομες πρακτικές εργοδοτών, που ήδη σπεύδουν να επωφεληθούν από τη νέα «μνημονιακή»
νομοθεσία που επιβλήθηκε με το ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄28/14.2.2012), την Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 6, ΦΕΚ Α΄38/28-2-2012) και την 4601/304 Εγκύκλιο
(12-3-2012) σε βάρος των δικαιωμάτων μας.
Λόγω του βίαιου αντεργατικού χαρακτήρα των μέτρων
σε εφαρμογή των Μνημονίων  είναι απόλυτα
απαραίτητο τα σωματεία να συσπειρώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό  τους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση της
απόπειρας αποδυνάμωσης και τελικά κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
και την αντικατάστασή τους από ατομικές συμβάσεις με περιορισμένα δικαιώματα.
Αμφισβητούμε τα νέα μέτρα ως αντισυνταγματικά,
αντίθετα με Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας και το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο.
Προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας την ακύρωσή τους.
Κυρίως όμως θα τις καταργήσουμε στην πράξη με τη συσπείρωση των εργαζομένων στα
συνδικάτα και τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. 
Σκοπός των μέτρων
είναι η αποδυνάμωση των ΣΣΕ, βασικά των κλαδικών σε πρώτη φάση, και η
ενδυνάμωση των επιχειρησιακών ΣΣΕ, όπου υπάρχει πλέον η δυνατότητα να
συνάπτονται ακόμα και με το εκτρωματικό σχήμα των ενώσεων προσώπων, ως δήθεν
εκπροσώπων των εργαζομένων χωρίς βεβαίως τις εγγυήσεις της συνδικαλιστικής
οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως τα μέτρα αποβλέπουν στην επικράτηση τελικά
των ατομικών συμβάσεων εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας, με
απεριόριστο το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και αποδυνάμωση του ρόλου των
συνδικάτων, χάρη στα οποία κατακτήθηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων και η
κοινωνική πρόοδος.

► Ειδικότερα, ως προς τη σύγχυση που
έχει προκληθεί από την ΠΥΣ και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ως
προς τη λήξη ή όχι των ΣΣΕ, η Γ.Σ.Ε.Ε. επισημαίνει:
Στις ΣΣΕ που
βρίσκονται σε ισχύ είτε 24 μήνες και περισσότερο (που «λήγουν» σύμφωνα με την
ΠΥΣ στις 14-2-2013), είτε  για διάστημα
μικρότερο των 24 μηνών μέχρι την 14-2-2012 (που «λήγουν» σύμφωνα με την  ΠΥΣ το αργότερο σε 3 έτη από την έναρξή
τους), δηλαδή για ΣΣΕ που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν τις 14-2-2012 παραγνωρίζεται
ότι:
Για τις συμβάσεις που είχαν
συναφθεί πριν τις 14-2-2012 ισχύει το άρθρο 9 του ν. 1876/1990, σύμφωνα με το
οποίο όλες οι ΣΣΕ με ισχύ πάνω από ένα (1) έτος, ακόμα κι εάν έχουν ημερομηνία
λήξης, θεωρούνται αόριστης διάρκειας.

[Σημείωση: βάσει της
ΠΥΣ,  για τις εφεξής και μόνο ΣΣΕ (δηλαδή
αυτές που θα συναφθούν μετά την 14-2-2012) η διάταξη αυτή καταργείται και οι
ΣΣΕ συνάπτονται πλέον μόνο για ορισμένο χρόνο (από 1 έως 3 έτη)]
Αυτές οι ΣΣΕ, η διάρκεια των
οποίων ορίστηκε άνω του έτους, λύνονται, ως αορίστου χρόνου, μόνο με καταγγελία
και, εάν δεν καταγγελθούν, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την αναγκαστική τους
λήξη που επιβάλλεται, ανεπίτρεπτα, από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
Από αυτές τις ΣΣΕ, όσες είχαν επεκταθεί
με την κήρυξή τους ως γενικά υποχρεωτικών χωρίς να έχουν καταγγελθεί,
συνεχίζουν να ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών του
κλάδου ή του επαγγέλματος που καλύπτουν και όχι μόνο για τα μέλη. Σημειώνεται
ότι συμπεριλαμβάνονται και τα μη μέλη στην εκ του νόμου παράταση της ισχύος της
ΣΣΕ που επεκτάθηκε, όπως και στη μετενέργεια των όρων της ως όρων της ατομικής
τους σύμβασης μέχρι να συναφθεί νέα ΣΣΕ ή να συναινέσουν (τα μη μέλη) σε
μεταβολή των όρων της ατομικής τους σύμβασης. Τα ως άνω επαναλαμβάνουμε ότι
ισχύουν για ΣΣΕ που είχαν συναφθεί πριν την 14-2-2012.

Ζητούμε από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. στις οποίες κοινοποιείται η
παρούσα, να περιφρουρήσουν τα ελάχιστα ίχνη νομιμότητας που έχουν απομείνει, να
αρνηθούν να εφαρμόσουν αντισυνταγματικές διατάξεις και να προβούν σε αυστηρούς
ελέγχους και επιβολή προστίμων σε εργοδότες που παραβιάζουν όρους ΣΣΕ που είναι
σε ισχύ.
Αναγνωρίζουμε ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας, στην παρούσα συγκυρία πλήρους
ανασφάλειας δικαίου, καλούνται να ανταποκριθούν στο κρίσιμο κοινωνικό τους
έργο,  έχοντας υποστεί και οι ίδιοι δραματικές
μειώσεις στις αποδοχές τους, χωρίς να έχει υπάρξει ανταπόκριση στα διαρκή τους
αιτήματα για στελεχιακή ενδυνάμωση και εξασφάλιση των απαιτούμενων
υλικοτεχνικών υποδομών. Η Γ.Σ.Ε.Ε. και τα συνδικάτα ήταν, είναι και θα είναι
αλληλέγγυοι στα  δίκαια αυτά αιτήματα και
την άμεση ικανοποίησή τους, γι’αυτό και τα συμπεριέλαβε από την αρχή στην
Προσφυγή που κατέθεσε κατά των «μνημονιακών» μέτρων στη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας.

Συνάδελφοι,
Για να είναι αποτελεσματικός ο συντονισμός των
ενεργειών και των συλλογικών μας δράσεων, είναι κρίσιμο να στηρίζεται σε σαφή
γνώση της κατάστασης που επικρατεί στο πεδίο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Προκειμένου να έχετε πλήρη εικόνα για την κατάσταση
ισχύος των ΣΣΕ που σας ενδιαφέρουν ως δευτεροβάθμια οργάνωση, καθώς και για την
ενημέρωση πρωτοβάθμιων σωματείων της δύναμής σας αλλά και των εργαζομένων
ατομικά που ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογική τους σύμβαση,
αποστέλλεται το συνημμένο ερωτηματολόγιο, θεωρώντας ότι θα είναι χρήσιμο
εργαλείο τεκμηρίωσης.
Με
συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος                                                               Ο
Γεν. Γραμματέας

    Γιάννης Παναγόπουλος
                                                 Νικόλαος Κιουτσούκης

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησαν 51 συνδικαλιστές - «Ο Κασσελάκης διαλύει το κόμμα»

Ολόκληρη η δήλωση αποχώρησης των 51 συνδικαλιστών Νέο πλήγμα στην ενότητά του υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ …