Δώρο Πάσχα 2012 και καταβολή του στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη και μερική απασχόληση. - Δελτίο τύπου του ΣΕΠΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Σ.ΕΠ.Ε.)
Ημερομηνία: Τρίτη 03.04. 2012

Ενόψει της έλευσης
σε λίγες ημέρες των Αγίων ημερών του Πάσχα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της
διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα
την καταβολή σε αυτούς από τους εργοδότες του επιδόματος (δώρου) Πάσχα.

Άνδρες και
γυναίκες, που αποτελούν το κύριο μέρος του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας,
εφόσον έχουν απασχοληθεί με εξηρτημένη σχέση εργασίας σε οποιοδήποτε εργοδότη
δικαιούνται να λάβουν το επίδομα (δώρο) Πάσχα, έστω και αν η χώρα μας βρίσκεται
σε ιδιαίτερες μέρες κάτω από δυσμενείς συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης.
Είναι λοιπόν περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι να είναι
ενημερωμένοι γύρω από τα δικαιώματά τους στην εργασία.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης έχει θεσπίσει τις κάτωθι διατάξεις :
1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 1 της

απόφασης 19040/1991 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας- (νυν
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 742/Β/9-12-1981) «Επιδόματα
(δώρα) εορτών» όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης
φύσεως εργοδότες τους.
Επίδομα
(δώρο) εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό
και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στο
ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο στη
περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε
έτους.

2. Από τους ανωτέρω εργαζόμενους, εκείνοι που
η σχέση εργασία τους με τον υπόχρεο στη καταβολή επιδόματος (δώρου) Πάσχα
εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούνται αναλογίας

Δηλαδή :
α) Σαν επίδομα Πάσχα ποσόν ίσο με
1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με τον συμφωνημένο
τρόπο αμοιβής για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης
μέσα στην χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε
έτους.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του
8ημέρου, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

3. Επίσης σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1
της Υ.Α. 19040/1991, οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα,
τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες
καθώς και οι
μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για
εκτέλεση ορισμένου έργου η αναλογία επιδόματος Πάσχα που δικαιούνται
είναι:

Δύο (2)
ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από
1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους σαν επίδομα Πάσχα κλπ. ή ανάλογο
κλάσμα για κάτω από οκτώ (8) ή από δεκατρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν
αντίστοιχα.
Το επίδομα
Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και
εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή
Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής (άρθρο 9 ΥΑ 18040/1981).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της
απόφασης 19040/1981 επίδομα Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων
μισθών ή ημερομισθίων την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσης της
εργασιακής σχέσης.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 19040/1981 το συνολικό
ποσό του
επιδόματος Πάσχα, δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει τον
μισό μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους
με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω
απόφασης.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της
ΥΑ 19040/1981 το επίδομα (δώρο) Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
καταβληθεί σε είδος αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται την Μεγάλη
Τετάρτη.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του
Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
66/Α/11-5-2010), κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους
όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος
των
εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση επιτρέπεται σύμφωνα με το εν
λόγω άρθρο, με έγγραφη ατομική συμφωνία η οποία είναι έγκυρη, εφόσον έχει
καταρτισθεί νομότυπα.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας σε πολλές περιπτώσεις
(είτε τηλεφωνικά, είτε εγγράφως) παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες προς τους
εργοδότες και τους εργαζόμενους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους και προσπαθούν να διασφαλίσουν για τους εργαζόμενους τα
νόμιμα.

Το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας με τη μακρόχρονη πείρα του και την προληπτική και κατασταλτική του
δράση στον ιδιωτικό τομέα εργασίας αποτελεί το βασικό ελεγκτικό μηχανισμό για
την ορθή τήρηση των παραπάνω διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Ενδεικτικά, για την υποχρέωση καταβολής Δώρου
Πάσχα 2012 από τον εργοδότη σε εργαζόμενο, σας παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα
εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (ειδικότητα εργάτη), αμειβόμενου με τα ισχύοντα σήμερα της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (με την προβλεπόμενη μείωση 22% των αποδοχών
του).

Ο εν λόγω εργαζόμενος είναι άγαμος, χωρίς
προϋπηρεσία, με πλήρες ωράριο και έχει απασχοληθεί από 1.1.2012 έως 30.4.2012
(δεν θα λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από την 30.4.2012), θα λάβει το ακόλουθο
Δώρο Πάσχα 2012 :
15 ημερομίσθια Χ 26,18 € (ημερομίσθιο που
ισχύει από 14.2.2012, σύμφωνα με τον Ν. 4046/2012 και την εκδοθείσα Π.Υ.Σ. αριθ.
6/28.2.2012) = 392,7€.
Ο ίδιος εργαζόμενος χωρίς την
μείωση που προβλέπει ο Ν. 4046/2012 και η εν λόγω Π.Υ.Σ., θα ελάμβανε Δώρου
Πάσχα 2012 :

15 ημερομίσθια Χ 33,57€ =
503.55€.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες αύριο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν, επίσης, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού Υπουργού …