Μείωση 20,93% στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης κατέγραψε το ΣΕΠΕ

Μείωση 20,93% στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης κατέγραψε το ΣΕΠΕ : Νέο σκηνικό στο εργασιακό καθεστώς της Ελλάδας κατέγραψε η έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό, ότι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης το α’ τρίμηνο

Νέο σκηνικό στο εργασιακό καθεστώς της Ελλάδας κατέγραψε η έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Κυρίαρχο χαρακτηριστικό, ότι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης το α’ τρίμηνο του 2012 παρουσιάζουν μείωση 20,93% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

Με βάση τα στοιχεία του Σώματος για την εξέλιξη των συμβάσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 προκύπτει ότι μετατράπηκαν 23.101 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά 41% αυξημένος σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2011, οπότε είχε καταγραφεί το εντυπωσιακό στοιχείο της αύξησης κατά 408% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2010 στη μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, με καταγεγραμμένες τότε 16.383 περιπτώσεις.

Το 2009 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συμβάσεων, το 2011 αντιπροσώπευαν το 58,92% και το πρώτο τρίμηνο του 2012 το 49,9%. Προκύπτει δηλαδή ότι πλέον οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν έχουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Η αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2012 είναι αυξημένες κατά 47,86% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, κατά 4,21% για την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και κατά 156,62% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011.

Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 11,04% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2011.

Παράλληλα, κατά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε όλη τη χώρα (περιφερειακά Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνουυ-ΚΕΠΕΚ και περιφερειακά Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης-ΤΤΥΕ) πραγματοποίησαν 6.498 ελέγχους και επέβαλαν 594 κυρώσεις (185 μηνύσεις, 239 πρόστιμα συνολικού ύψους 904.674 ευρώ και 170 διακοπές εργασιών).

Από την επεξεργασία των σχετικών στατιστικών στοιχείων προκύπτει το πρώτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 μείωση των ποινικών κυρώσεων (μηνύσεων και μηνυτήριων αναφορών) κατά 13,60%, μείωση των διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) για παραβάσεις από πλευράς εργοδοτών στους χώρους εργασίας κατά 3,6%, αλλά αντίθετα αύξηση των ποσών που έχουν επιβληθεί από πρόστιμα κατά 60,3%.

Στην ίδια περίοδο, διερευνήθηκαν οι αιτίες 1.097 εργατικών ατυχημάτων τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 13 ήταν θανατηφόρα. Συγκριτικά για το 2012 με την ίδια χρονική περίοδο του 2011 προκύπτει μείωση 10% των εργατικών ατυχημάτων και 23,50% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

72 ιατροί στο ΕΤΑΑ

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με 72 ελεγκτές ιατρούς από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Οι συμβαλλόμενοι ιατροί θα πρέπει: α) να είναι Ελληνες πολίτες ή υπήκοοι μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, β) να έχουν πτυχίο ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος, γ) οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. Επίσης, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να απασχολούνται σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια συμβεβλημένα με το ΕΤΑΑ ή να είναι μέτοχοι σε αυτά οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους.

Αιτήσεις έως 11 Μαΐου στον ΕΟΠΠΥ

Εως τις 11 Μαΐου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 5.000 θεραπευτές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στον ΕΟΠΥΥ. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια δύο ετών, ενώ από το σύνολο των ιατρών 2.000 θα είναι παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, 1.000 θα είναι παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΛ, δερματολόγοι - αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι και φυσίατροι. Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται για 4 ώρες ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (στη σελίδα www.eopyy.gov.gr) αίτηση-δήλωση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) και στη συνέχεια να καταθέσουν αντίγραφα αυτών στις κατά τόπους περιφερειακές δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ).

32 εποχικοί στον δήμο Καλλιθέας

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) ανακοίνωσε την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον Νότιο Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στον δήμο Καλλιθέας. Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

- Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

- Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και είχαν ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009). Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί μετά τις εκλογές.

Επαγγελματικές ευκαιρίες από το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Στη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το υπουργείο ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα καλυφθούν 70.000 επιπλέον ωφελούμενοι και θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πέραν των υφισταμένων σήμερα στους δήμους.

Το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι, αφού επεξεργάστηκε συστηματικά εδώ και δέκα μήνες το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κατάφερε όχι μόνο να το διατηρήσει για τους 60.000 ωφελουμένους και να διασφαλίσει τους εργαζομένους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και να το επεκτείνει σε 70.000 νέους ωφελουμένους, για τους οποίους τα κριτήρια είναι διαφορετικά (ηλικία και άλλα), μιας και το νέο πρόγραμμα αφορά ασφαλισμένους στα Ταμεία που θα καλυφθούν με διαφορετικούς όρους από εκείνους που αφορούν τους 60.000 του υφιστάμενου προγράμματος.

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι και για τα δύο προγράμματα έχει διασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει αποσταλεί στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο της νέας σύμβασης, ενώ έχει επέλθει συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

«Οσοι λοιπόν μιλούν για εξόντωση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” ή δεν έχουν ενημέρωση, την οποία παρείχε το υπουργείο Εργασίας σε όλες τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ή παραπληροφορούν σκόπιμα εξυπηρετώντας προεκλογικές σκοπιμότητες. Επειδή όμως το θέμα αφορά 130.000 πολίτες-ωφελούμενους και σε χιλιάδες εργαζομένους, όσοι επιλέγουν να παίξουν με την αγωνία και την ανασφάλεια προσφέρουν κακές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά λυπούμαστε για τις πρακτικές αυτές» καταλήγει η ανακοίνωση.

Νέα προθεσμία για προτάσεις στον Επενδυτικό Νόμο

Παράταση υποβολής προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 δόθηκε μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης. Η νέα ημερομηνία αποτελεί επακόλουθο του πολυνομοσχεδίου που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή. Μέσω του νομοσχεδίου αυτού επήλθαν σημαντικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, αλλαγές που οι επενδυτές δεν προλάβαιναν να αξιοποιήσουν.

Οι σημαντικές αλλαγές που θεσπίστηκαν στον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και στον νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 έχουν ως εξής:

1. Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

2. Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

3. Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.

4. Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του υπουργείου.

6. Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ στην 4ετία, εναρμονίζοντάς το έτσι με το ευρωπαϊκό καθεστώς.

Ως προς τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1. Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ.

2. Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

3. Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

4. Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ για υποθέσεις ανακλήσεων και δικαστικών αποφάσεων.

5. Παρέχεται παράταση ενός έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

6. Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …