ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΔΕΗ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΣΕ

Αριθ. Πρωτ.: 4542
Ημερ.: 27-5-2012
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ¨Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ - Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Βασ. Κων/νου 4) και εκπροσωπείται νομίμως.
Προς:
1. Τον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως.
2. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού¨, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του την Κυριακή 27-5-2012, αποφάσισε την αποστολή Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης.
Κύριε Πρόεδρε
Μετά την εντονότατη απαίτηση των εργαζομένων που

εκπροσωπούμε και με δεδομένο ότι ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, μετά την απόσχιση των εταιριών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ είναι η πολυπληθέστερη επιχειρησιακή Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ, ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Είναι γνωστό ότι από 1.11.2011 τέθηκε σε εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5, του άρθρου 31 του Ν. 4024/11, που αναφέρει ότι : «Στις επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς, το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της Επιχείρησης, του Οργανισμού ή της Εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009».
Είναι επίσης γνωστό, ότι από τις 14/2/2012 ισχύει ο νόμος 4046/12 που καταργεί τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που λήγουν με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του εργαζόμενου ( ΚΚΠ/ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ, άρθρο 34 ) και τις μετατρέπει σε αορίστου χρόνου, για τις οποίες ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.2112/1920.
Αυτοί είναι οι δύο κυρίαρχοι λόγοι για τους οποίους πρέπει άμεσα να υπογραφεί η νέα ΕΣΣΕ (παρότι η Μετενέργεια στη ΔΕΗ ΑΕ λήγει στις 14/5/2013), με δεδομένο ότι η σύμβαση των ετών 2008-2009 στη ΔΕΗ ΑΕ θεωρείται αορίστου χρόνου και με βάση τον ν. 4046/12 λήγει στις 14/2/2013.
Οι υπηρεσίες της επιχείρησης (ΔΑΝΠΟ) επεξεργάστηκαν διάφορα σενάρια για τον τρόπο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 4024/11 και μετά την σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ κατέληξαν σε ένα παράνομο σχέδιο, που βασίζεται στην αδικία και στην αντιπαραγωγική λογική, αφού οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στο προσωπικό που εργάζεται στα Ορυχεία και στους Σταθμούς Παραγωγής εδώ και 7 μήνες ξεπερνούν το 48%.
Παράνομο γιατί παραβιάζει τις διατάξεις των νόμων 3385/2005 και 3863/2010, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται η αμοιβή για την υπερεργασία, την υπερωρία ημέρας και νύχτας, καθώς και την αμοιβή της Κυριακής ή της Αργίας.
Επιπρόσθετα, καταστρατηγεί το σύνολο των ΕΣΣΕ που ρυθμίζουν μισθολογικά θέματα, αφού αυθαίρετα περικόπτει κατά 35% τις μεταβλητές αποδοχές και τα ειδικά επιδόματα των εργαζομένων στη ΔΕΗ ΑΕ.
Κύριε πρόεδρε
Την Πέμπτη 24/5/2012 πραγματοποιήθηκε το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στο οποίο το προεδρείο παρουσίασε το τελικό κείμενο των διαπραγματεύσεων με την ΔΕΗ ΑΕ για την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ.
Παρότι το κείμενο ψηφίστηκε από 16 συμβούλους της ΓΕΝΟΠ, πρέπει να γνωρίζετε ότι το σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ως Επιχειρησιακή Συνδικαλιστική Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στα Ορυχεία και στους Σταθμούς Παραγωγής, κρίνει ως αναγκαίο κακό το άρθρο 35 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΚΠ/ΔΕΗ), διαφωνεί όμως κάθετα στα παρακάτω άρθρα του κειμένου που παρουσιάσθηκε ως τελικό.
Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Δεν γίνεται καμία αναφορά για τον τρόπο εφαρμογής στις ήδη επιβληθείσες μειώσεις που έγιναν στους εργαζόμενους της επιχείρησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο 4024/11 και παραπέμπει σε αποφάσεις της Διοίκησης, τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
Ποινικοποιείται η ασθένεια, αφού δεν καταβάλλονται προσαυξήσεις στους μισθωτούς που εργάζονται σε πρόγραμμα φυλακής (βάρδια) και απουσιάζουν από αυτή λόγω νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα, εξαιτίας των ειδικών και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας, που δημιουργούν υψηλά ποσοστά νοσηρότητας από χρόνιες και ανίατες ασθένειες. Ασθένειες που χρόνια τώρα απαιτούμε να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματικές.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Μεταφέρει χρονικά (και πιο συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών μετά την υπογραφή της Σύμβασης), τον χαρακτηρισμό των επιδομάτων ειδικών συνθηκών και επικινδύνου εργασίας, όταν για το ίδιο ζήτημα μετά από κινητοποίηση που πραγματοποίησε το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ΕΣΣΕ, στις 2.5.2012, ο Γενικός Δ/της Οικονομικών Υπηρεσιών και ασκών καθήκοντα Γ.Δ.ΑΝ.ΠΟ, με επιστολή προς τους εργαζόμενους αναφέρει ότι το θέμα θα εξεταστεί το αργότερο εντός διμήνου. Θυμίζουμε επίσης, ότι η ΕΣΣΕ των ετών 2008-2009 όριζε, ότι εάν έως τις 30 Ιουνίου του 2009 γίνει εξορθολογισμός των ειδικών επιδομάτων, θα διατεθεί από την επιχείρηση προς τους μισθωτούς το ποσό των 25 εκ. ευρώ, αλλά με ευθύνη της ΓΕΝΟΠ δεν ολοκληρώθηκε. Γι΄αυτό δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση. Ο χαρακτηρισμός να γίνει ΤΩΡΑ.
Τέλος, με δεδομένο ότι θα ισχύουν τα όσα μας μετέφερε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ, με την οποία θα ρυθμίζονται – εξειδικεύονται οι μισθολογικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβάνεται παράγραφος που στην ουσία δημιουργεί έναν «Μηχανισμό Στήριξης» σε βάρος και πάλι των εργαζομένων στα Ορυχεία και στους Σταθμούς Παραγωγής. Η ρύθμιση αυτή ορίζει ότι τυχόν αποκλίσεις στην μισθοδοσία της επιχείρησης, που θα προκύπτουν από μισθολογικές διαφορές λόγω αναθέσεων καθηκόντων, μισθολογικών κλιμακίων και μεταβλητών, θα αποκαθίστανται τον επόμενο μήνα από την περεταίρω μείωση των ειδικών επιδομάτων. Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θεωρεί ότι η μείωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%.
Κύριε πρόεδρε
Με βάση τα παραπάνω, το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ως η πολυπληθέστερη Επιχειρησιακή Συνδικαλιστική Οργάνωση του Προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ ΔΕΝ εξουσιοδοτεί την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να υπογράψει το σχέδιο της ΕΣΣΕ που παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ την Πέμπτη 24/5/2012 και καλεί τη διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ σε άμεση συνάντηση-διαπραγμάτευση.
Σε διαφορετική περίπτωση, με ευθύνη του Σωματείου, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, μηδέ εξαιρουμένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντος ως εκ της ιδιότητάς του στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Υπ. Εργασίας: Τι ισχύει για την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς στον κλάδο της γουνοποιίας

Ειδικότερα, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα υποβάλλονται από 8/12/2023 έως και 12/12/2023 υπεύθυνες δηλώσεις από …