Ανακοινώθηκαν από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 53 προσλήψεις

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά 53 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ή
παροδικών αναγκών, 48 ατόμων του Θερέτρου Αξιωματικών του
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (Ν.Β.Ν.Ε.), που εδρεύει στο Δήμο
Μαραθώνα, καθώς και πέντε (5) ατόμων του θερέτρου Αξιωματικών του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ στο
ΚΕ ΠΟΡΟΣ, που εδρεύει στη νήσο Πόρος και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού
Δήμος Μαραθώνα
ΔΕ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
6
102
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού
Δήμος Μαραθώνα
ΥΕ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
16
103
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού
Δήμος Μαραθώνα
ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
16
104
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού
Δήμος Μαραθώνα
ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Πλύντες Πινακίων και Μαγειρικών
Σκευών)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
8
105
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού
Δήμος Μαραθώνα
ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
Λευκαντηρίων-Βαφείων-Πλυντηρίων-Σιδερωτηρίων-Κλιβάνων)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
1
106
Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού
Δήμος Μαραθώνα
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
(Εργάτες Γενικών Εργασιών)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
107
ΚΕ ΠΟΡΟΣ
Νήσος Πόρος
ΔΕ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
1
108
ΚΕ ΠΟΡΟΣ
Νήσος Πόρος
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΥΚΤΙΚΩΝ)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
1
109
ΚΕ ΠΟΡΟΣ
Νήσος Πόρος
ΥΕ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
1
110
ΚΕ ΠΟΡΟΣ
Νήσος Πόρος
ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
Από την ημερομηνία της πρόσληψης
και όχι πέραν της 07-10-2015
2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση
έκδοσης «23-1-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών
μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

α) Για το Θέρετρο Αξιωματικών Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ)
Αγ.Μαρίνα-Λοιμικού, Δήμου Μαραθώνα, Τ.Κ. 19007 υπόψιν Υποπλοιάρχου (Ε) Α.Χάλαρη
ΠΝ και Σημαιοφόρου (Ε) Καριτοπούλου Θ. ΠΝ (τηλ. επικοινωνίας: 22940¬60000 και
22940-60119 κατά τις εργάσιμες μέρες από 8:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.).

β) Για το Θέρετρο Αξιωματικών ΚΕ ΠΟΡΟΣ/Νήσος Πόρος, Τ.Κ.18020, υπόψιν κ.
Λεβειδιώτη Θ. (τηλ. επικοινωνίας: 22980-20115 κατά τις εργάσιμες μέρες 8:00
π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται
με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ
POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Επισήμανση: Υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν θέσεις της ίδιας
κατηγορίας (ΔΕ ή ΥΕ) με έδρα τον δήμο Πόρου και το δήμο Μαραθώνα θα υποβάλουν
μία μόνο αίτηση στην οποία θα δηλώσουν τις αντίστοιχες θέσεις με σειρά προτίμησης
και θα απευθύνουν την αίτηση στη ταχυδρομική διεύθυνση της πρώτης προτίμησής
τους.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με
εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση
στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα των
υπηρεσιών μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Πόρου και Μαραθώνα στους
οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά
τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που
αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις
υπηρεσίες μας στις ανωτέρω διευθύνσεις• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

dikaiologitika.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κασσελάκης για τις «προκριματικές» στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο μαζική συμμετοχή»

«Ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο μαζική συμμετοχή, αλλά την ευχόμουν. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ …