223 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά από 6 Ιουλίου


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι τριών
(223) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα, ανακοίνωσε ο Δήμος του Πειραιά,  που
εδρεύει στον Πειραιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς υε εργατων - τριων καθαριότητας 8 μήνες 150
102 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 35
103 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 15
104 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (καλαθοφόρων - ομάδας Γ' τάξης γ) 8 μήνες 4
105 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (καλαθοφόρου - ομάδας ρ τάξης Β') 8 μήνες 1
106 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (μηχανοκίνητων σαρώθρων -ομάδας Ι' τάξης Γ') 8 μήνες 2
107 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (καδοπλυντηρίων - ομάδας Ι'
τάξης Δ')
8 μήνες 3
108 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (εκσκαφέων - φορτωτών -ομάδας Β' τάξης Δ') 8 μήνες 5
109 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8 μήνες 3
110 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 8 μήνες 2
111 Δήμος Πειραιά (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) Πειραιάς ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8 μήνες 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12,
Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης
(τηλ. επικοινωνίας: 2132022249-50-56), από 25-06-2015 έως και
06-07-2015.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία
μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Κατ'
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ
και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις
κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση
στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων
(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω
διεύθυνση
• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων —
Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ)
• γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«23¬01-2015», το οποίο περιλαμβάνει:
 i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

και
 ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους
στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα — Έντυπα
αιτήσεων — Διαγωνισμών φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ).

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μιλένα Αποστολάκη: Αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Σε βίντεο που δημοσίευσε εξηγεί τους λόγους που αποσύρει την υποψηφιότητά της Η Μιλένα Αποστολάκη …