Από την ανακοίνωση των επιτυγχόντων κοινωφελούς εργασίας, στην διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν

ΟΑΕΔ: Η διαδικασία για όσους προσλαμβάνονται με την Κοινωφελή Εργασία

Οδηγό για τις διαδικασίες υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και
καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Επιβλέποντες Φορείς 32.433 θέσεων πλήρους
απασχόλησης εξέδωσε ο Οργανισμός Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της με αριθμό 2/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης του
Προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Επιβλέποντες Φορείς για 32.433
θέσεις πλήρους απασχόλησης, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού,
για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω
προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία ΚΥΑ και τη Δημόσια Πρόσκληση,
θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι ενδιαφερόμενοι
θα λάβουν ειδοποίηση με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου
που έχουν δηλώσει, το οποίο έχει καταχωρηθεί ως στοιχείο επικοινωνίας στο
Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και είναι έγκυρο ή/και με αλληλογραφία
(e-mail) στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, όπως έχει καταγραφεί από τους ίδιους
κατά την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έχει καταχωρηθεί στο
Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού ως έγκυρο.

Για την διευκόλυνση των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
(e¬mail) και γραπτού μηνύματος (sms), θα πραγματοποιείται από τα τμήματα
Μηχανογράφησης των Περιφερειακών Δ/ νσεων του Οργανισμού . Ενδεικτικά, σας
παραθέτουμε την ενημέρωση που θα λάβουν οι επιτυχόντες του Οριστικού Πίνακα:
Στο γραπτό μήνυμα (sms) θα αναφέρονται τα εξής: «Είστε ΕΠΙΤΥΧΩΝ στο Κοινωφελές
2/2015. Προσέλθετε στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του επιβλέποντος Δήμου. Λεπτομέρειες στο www.oaed.gr.
Λάβατε SMS βάσει δηλωθέντων στοιχείων σε ΟΑΕΔ» Στο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)
θα αναφέρονται τα εξής: «Είστε ΕΠΙΤΥΧΩΝ στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Δημόσια Πρόσκληση 2/2015), σύμφωνα με τον οριστικό
πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com
content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang= el
Παρακαλούμε   να   προσέλθετε  
στο   ΚΠΑ2   ΟΑΕΔ   του  
επιβλέποντος   Φορέα (Δήμος) που έχετε επιλεγεί προκειμένου να
παραλάβετε το ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάβατε    το   
παρόν    ηλεκτρονικό    μήνυμα   
με    βάση    τα    στοιχεία
επικοινωνίας που    έχετε   
δηλώσει     και    
έχουν    καταχωρηθεί    στο   
Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ.»
Εφόσον αποσταλούν οι ανωτέρω ειδοποιήσεις θα εκτυπωθούν τα σχετικά αρχεία
και θα αποσταλούν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις στα ΚΠΑ2 προκειμένου
να τηρήσουν τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας στους φακέλους του προγράμματος με
την επισήμανση των περιπτώσεων που δεν ήταν δυνατή η αποστολή του γραπτού μηνύματος
(sms) ή του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
Εάν από τη διασταύρωση των αρχείων των Περ/κών Δ/νσεων προκύπτει η μη
ενημέρωση όλων των επιτυχόντων, τότε οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -όπου
ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας- καλούν όσους επιτυχόντες δεν έχουν ενημερωθεί με
έγγραφη πρόσκληση ή/και τηλεφωνική επικοινωνία.
Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα
καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αυτή λαμβάνει χώρα καθώς και το
αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την
ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη
επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.,
ανήκει στους ωφελούμενους.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η δυνατότητα αποστολής έγγραφων επιστολών από
τα ΚΠΑ2 μέσω της Υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ» , τηρώντας το
αποδεικτικό στοιχείο αποστολής (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ), όπως εμφανίζεται
παρακάτω αλλά με το λογότυπο και τους κωδικούς της εκάστοτε Υπηρεσίας (ΚΠΑ2):
 
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να
εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την
ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών,
οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη
προσέλευση των ωφελουμένων και θα προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει
του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με την διαδικασία που
περιγράφεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας
στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά
την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, σύμφωνα με την
παρ. 9.5 της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο2/2015. Η πρόσληψη από τον Επιβλέποντα Φορέα
προϋποθέτει ότι πληρούνται τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και οι
λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια 5 και 6 της οικείας
Πρόσκλησης και στα αντίστοιχα Παραρτήματα κατόπιν του σχετικού ελέγχου που ο
ίδιος ο επιβλέπων φορέας διενεργεί.  
Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα
της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησης τους, εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, όπως περιγράφεται παραπάνω και
παραλαμβάνουν Συστατικό Σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες
Φορείς.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια
Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, προχωρά στην ενημέρωση του
πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει ο Επιβλέπων
Φορέας χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/Συστατικό Σημείωμα που
απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορείς υπόδειξης, όπου, εκτός από τα
στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι: «Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο
της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
2014-2015», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
το Ελληνικό Δημόσιο.»
Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της
καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με
υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της
υπόδειξης.
Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο θα
απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής
τους και την έκδοση του σχετικού Συστατικού Σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την
αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται με ηλεκτρονική
αλληλογραφία (e-mail) κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες
Φορείς. Κατόπιν οι Επιβλέποντες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των
υποδειχθέντων που προσήλθαν για πρόσληψη.
Ο ωφελούμενος προσκομίζει στον Επιβλέποντα Φορέα, προκειμένου ο τελευταίος
να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, όλα τα προβλεπόμενα από την
παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς
και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα
Παραρτήματα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2015.
Επίσης, θα προσκομίζονται από τους ωφελούμενους:
α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους,
β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου
ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.
Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση, από τον επιβλέποντα φορέα,
του εντύπου Ε3.1 «Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα» στο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην αλλοδαπή,
όπου απαιτείται, προσκομίζουν στους Επιβλέποντες Φορείς τοποθέτησής τους, για
την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσής τους, βεβαιώσεις
ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα, άμεσα.
Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων που αξιολογούνται κατά την πρόσληψη των
ωφελουμένων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση (27-04-2015).
Ο Επιβλέπων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης. Ο
Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης,
των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για
την προσέλευση των ωφελουμένων που έχουν υποδειχθεί. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει
και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Επιβλέπων Φορέας.
Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται
η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από τον Επιβλέποντα Φορέα, θα
τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος. Μετά την παρέλευση των τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η πρόσληψη των ωφελουμένων. Σε περίπτωση
που ο Επιβλέπων Φορέας προχωρήσει στην εκπρόθεσμη πρόσληψη μετά την αναφερόμενη
προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες που προκαλούνται λόγω της
πρόσληψης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων προθεσμιών, τα ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο
Επιβλέπων Φορέας έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας των υποδείξεων
-προσλήψεων από τους Επιβλέποντες Φορείς.
O Επιβλέπων Φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των
υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και η πρόσληψη
καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ -
ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στο έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης
ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα",
αναγράφοντας τον Αριθμό της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2015 και επιλέγοντας την τιμή
ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα
προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», που
υποβάλλεται, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης του ωφελούμενου και
πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.
Επισημαίνεται ότι:
α) Καμία αναγγελία πρόσληψης με άλλο τρόπο εκτός από τον ανωτέρω
περιγραφόμενο δεν γίνεται δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα μπορεί
να είναι επιλέξιμη και   οι θέσεις θα παραμείνουν κενές. Στο συνημμένο
Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, περιγράφεται η
ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας των προσλήψεων
β) Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι το
αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την
έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι στο σχετικό
Έντυπο Ε3.1 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου (βλ. Παράρτημα).
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης ο Επιβλέπων Φορέας
ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με
ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα οι προσληφθέντες από τον Οριστικό
Πίνακα Κατάταξης. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον
πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη της
τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς
του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2015.
Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ωφελούμενων οι
οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα
δικαιολογητικά εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισής τους,
ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με αίτημά του που το
υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο να ζητήσει την αντικατάστασή
τους.
Οι υποδειχθέντες ωφελούμενοι, οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή
δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαγράφονται οριστικά από τον
ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση
που προκύψει ότι η άρνηση της τοποθέτησης στηρίζεται σε λόγους που δεν
οφείλονται στο πρόσωπο του ωφελουμένου αλλά στον Επιβλέποντα Φορέα, η θέση
παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες.
Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να αιτιολογήσει τη μη πρόσληψη του υποδειχθέντα
ωφελουμένου. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον Επιβλέποντα Φορέα η πρόσληψη δεν
πραγματοποιείται, για λόγους που αφορούν στον ωφελούμενο, τότε υποδεικνύεται
και προσλαμβάνεται ο πρώτος επιλαχών από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -που ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας- καλούν τους
επιλαχόντες με κάθε πρόσφορο μέσο όπως
α) ηλεκτρονική αλληλογραφία,
β) τηλεφωνική επικοινωνία και
γ) έγγραφη πρόσκληση («Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ») στην περίπτωση που
δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους τρόπους α και β. Στην περίπτωση της
τηλεφωνικής επικοινωνίας οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία
και ώρα που αυτή λαμβάνει χώρα καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε
ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων
επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λ.π.,
ανήκει στους ωφελούμενους.
Στην περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του
ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, (ο ωφελούμενος αποχωρήσει
οικειοθελώς ή με   καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια του
προγράμματος), τότε ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει για την
ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας την Ενότητα Ζ του
Εντύπου "E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Διακοπή" στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση αποχώρησης του
ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Επιβλέπων Φορέας δύναται να
τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το
υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 125 ημερών ασφάλισης ανά
θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως
είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.
O Επιβλέπων Φορέας προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία έναρξης της
απασχόλησης για τον επιλαχόντα μέσω του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
(ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Στην περίπτωση παράτασης/επιμήκυνσης του προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας, τότε ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει για την
ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας το Έντυπο "E3.1:
Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Επιμήκυνση" στο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή και εκτέλεση
του προγράμματος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον τόπο παροχής εργασίας.
Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων
από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (τοποθετηθέντες και επιλαχόντες) και
υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις εργασίας από Επιβλέποντες Φορείς, τότε δύναται
με Απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης
συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς, με τη σύμφωνη γνώμη του
ΑΣΕΠ. Με τη λήξη του προγράμματος:
i.    οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία
αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν
οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013 και
ii.    δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου
Ε7-Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ από τους Επιβλέποντες Φορείς.
Στην περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι δεν προσλαμβάνονται με ευθύνη
των Επιβλεπόντων Φορέων, τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε
αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της αίτησής τους ή άλλης
επιλογής τους καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων, και μετά
από σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα. Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την
υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς, μετά την
κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.  
Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα
φορέα επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Εάν κατά
τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ή δεν
αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον
Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η
πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
Επιβλέποντα Φορέα και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ και το ΑΣΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι
Επιβλέποντες Φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2  όπου ανήκουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία
δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της τη με αριθμ.
4.31879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) ΚΥΑ και της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο
2/2015.
β) μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των
ωφελούμενων:
•    Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα
•    Α.Φ.Μ.
•    Α.Μ.Κ.Α.
•    Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
•    Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε
εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον
ωφελούμενο
•    Αριθμούς ημερών ασφάλισης
•    Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
•    Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
•    Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων
•    Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές
•    Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων
και εργοδοτών).
γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου
αποθήκευσης αρχείων  
δ) λογαριασμό IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον
ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
του εμπλεκόμενου επιβλέποντα φορέα, Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της
πληρωμής, ο Ο.Α.Ε.Δ. πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα
ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης,
και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις
συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών).
Η πίστωση των λογαριασμών των Επιβλεπόντων Φορέων θα γίνεται μετά την
προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).
Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί
από τον Επιβλέποντα Φορέα σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή
με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές
των ωφελούμενων.
Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης
καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει
χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της ΑΠΔ από τον Επιβλέποντα Φορέα. Για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται
παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων υπογεγραμμένα από τους ίδιους
και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα.
Στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία
τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία
τοποθέτησης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οδηγίες καταχώρησης - Υποστήριξη.
Σας γνωρίζουμε ότι:
α) στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ-κατά την λειτουργία Εισαγωγή
εντύπου-εμπεριέχονται, σε σχετικό αρχείο με ονομασία «Οδηγίες», αναλυτικές
οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων ΟΑΕΔ
β) για θέματα υποστήριξης κατά την καταχώρηση του εντύπου Ε3.1, οι
επιβλέποντες φορείς μπορούν να απευθύνονται στις ομάδες υποστήριξης του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ (Help Desk) στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας ΟΑΕΔ:
i. τεχνική υποστήριξη: 2109989102 (τηλεφωνικό κέντρο)-Δ/νση Μηχανογράφησης,
ii. επιχειρησιακή υποστήριξη: 210¬9989114, 115, 148-Δ/νση Απασχόλησης Α.
Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΟΑΕΔ : Το έντυπο Ε3.1-«Αναγγελία
έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
κοινωφελούς χαρακτήρα», υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο την
ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου και πάντως πριν την έναρξη
του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ   (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)  του  Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [αρθ.4, παρ. β, στ.π) της υπ'
αριθμ. 29502/85/01.09.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014)]. Σε περίπτωση διακοπής του
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για
οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της
μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός οκτώ (8) ημερών.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών είναι
δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.1 και μετά την παρέλευση των
προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων [αρθ.4, παρ. στ, της υπ' αριθμ.
29502/85/01.09.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014)]. Επιπλέον, σύμφωνα με αρθ.8
της υπ' αριθμ. 29502/85/01.09.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014), «οι κείμενες
διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα
όργανα_επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για την διαδικασία
ηλεκτρονικής_υποβολής, πλην των περιπτώσεων των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3,
Ε3.4». Β. Πρόσβαση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»:   Η ηλεκτρονική υποβολή
πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https:/ / eservices.yeka.gr/. Σχετικοί 
σύνδεσμοι  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στην διαδικτυακή
πύλη ΟΑΕΔ.
Η είσοδος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιτυγχάνεται με καταχώρηση των κωδικών πρόσβασης
του Φορέα που ισχύουν για το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Γ. Εισαγωγή αναγγελίας
έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου. Στην επιλογή «Ειδικά
έντυπα»/«Αναγγελίες Κοινωφελούς Εργασίας» στο κύριο μενού, επιλέγεται
«Εισαγωγή». Στην εμφανιζόμενη οθόνη συμπληρώνονται υποχρεωτικά: ί.«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»
με επιλογή του Παραρτήματος απασχόλησης του ωφελούμενου (Έδρα ή Παράρτημα
Εργοδότη/Φορέα ) ii.    «ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» με επιλογή «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» iii.    «ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» με συμπλήρωση
του ΑΦΜ Εργαζόμενου* Δ. Συμπλήρωση φόρμας εντύπου Ε3.1 Αναγγελία έναρξης
απασχόλησης ωφελούμενου κοινωφελούς εργασίας. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων
του εντύπου Ε3.1 συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:
i.    «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ»: Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία ΟΑΕΔ
στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του ωφελούμενου.
ii.    «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ»: Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία ΣΕΠΕ
στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του ωφελούμενου
iii.    «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»: Επιλέγεται από
λίστα το σχετικό πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση
επιλέγεται το "Δημόσια Πρόσκληση Νο2/2015". Ενότητα Α. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Εμφανίζονται, με αυτόματη προσυμπλήρωση, τα στοιχεία του
εργοδότη, όπως έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μέσω της
διασύνδεσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ενότητα Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αφορά στα στοιχεία Επιβλέποντα Φορέα) . «Κ.Α.Δ.-ΚΥΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)»: Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας του
Φορέα όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από το TAXIS) με εισαγωγή μόνο
των τεσσάρων πρώτων ψηφίων του ως άνω Κ.Α.Δ.. Ενότητα Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αφορά στα στοιχεία Υπηρεσίας τοποθέτησης του επιβλέποντα φορέα).
«Κ.Α.Δ.»: Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας του Φορέα όπως έχει
αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από το TAXIS) για έδρα/παράρτημα, με εισαγωγή
των τεσσάρων πρώτων ψηφίων του ως άνω ΚΑΔ. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ», «ΔΗΜΟΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» : Επιλέγονται από τη λίστα τα
σχετικά στοιχεία δ/νσης όπου βρίσκεται το παράρτημα, σύμφωνα με το Ν.3852/2010
(Νόμος Καλλικράτη) Ενότητα Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ   «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ»,
«ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ», «ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ», «ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»: Συμπληρώνονται τα ανωτέρω
στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο
νομιμοποιητικό έγγραφο. «ΦΥΛΟ»,   «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ»,  
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ», «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»:
Επιλέγονται από σχετική λίστα. Πεδίο «Υπηκοότητα»: ελληνική για έλληνες
πολίτες, αλβανική για ομογενείς από Αλβανία, τουρκική για ομογενείς από
Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο. Πεδίο «Εκπαιδευτικό επίπεδο»: συμπληρώνεται
βάσει του τίτλου σπουδών που κατέχει ο ωφελούμενος και όχι βάσει της
ειδικότητας που έχει επιλέξει στην Δημόσια Πρόσκληση Νο 2 /2015. «ΤΥΠΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ», «ΑΡΙΘΜΟΣ»: Επιλέγεται από σχετική λίστα και συμπληρώνεται ο
αριθμός του. Συγκεκριμένα: i. ΑΔΤ ή διαβατήριο: για Έλληνες πολίτες , ii.
Διαβατήριο: για πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (δύναται επίσης να καταχωρηθεί η
βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. ή το Δελτίο μόνιμης διαμονής πολιτών Ε.Ε), iii
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή / και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου
(ΑΔΕΤ) : για Ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία  χώρες τέως Ε.Σ.Σ.Δ. ,
«Α.Φ.Μ.»: ελέγχεται ο ήδη καταχωρηθείς ΑΦΜ Εργαζομένου. «Α.Μ.Κ.Α.»:
Συμπληρώνεται με προσοχή* Ενότητα Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ», «ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την πρώτη ημέρα
πρόσληψης)», «ΏΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», «ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ», «ΏΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΚΟΠΗΣ», «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ»,   «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ»,  
«ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ   ΣΕ   ΕΤΗ»,   «ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ», «ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ», «ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ», «ΛΗΨΗ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ.», «ΑΝ ΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Συμπληρώνονται ή
επιλέγονται από λίστα τα σχετικά στοιχεία. Πεδίο «Ειδικότητα»: από τη σχετική
λίστα με το ακόλουθο φίλτρο αναζήτησης: 4 πρώτα ψηφία του κωδικού που
χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ ή μέρος του λεκτικού και * (σύμβολο αστεράκι),
εμφανίζονται οι πλησιέστερες τιμές που αφορούν στην περιγραφή της ειδικότητας
και επιλέγεται η κατάλληλη Πεδίο «Σύνολο μεικτών αποδοχών»: στους ωφελούμενους
ηλικίας άνω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08€, στους δε κάτω
των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 €.   Πεδίο
«Ωρομίσθιο»: υπολογίζεται ως εξής: μηνιαίες μεικτές αποδοχές 25(ημέρες
ασφάλισης) χ 6(ημέρες) + 40(ώρες) [(586,08/25)*6]/40=3,52 €] «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)»: Επιλέγεται υποχρεωτικά η τιμή: «Ορισμένου χρόνου» και
συμπληρώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης. «ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (ΕΙΔΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)»  : Επιλέγεται υποχρεωτικά η
τιμή : «Πλήρης» «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»: Επιλέγεται
υποχρεωτικά η τιμή : «Ναι» «Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»: επιλέγεται η τιμή «Ναι» στην περίπτωση μεταβολής
απασχόλησης ωφελούμενου «Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Ο
ΒΕΒΑΙΩΝ» : «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΙΔΙΟΤΗΤΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Α.Φ.Μ.»:
Συμπληρώνονται με τα σχετικά στοιχεία «Ο Υπεύθυνος Εργοδότης / Νόμιμος
Εκπρόσωπος» «Δώστε Α.Φ.Μ. για έλεγχο στοιχείων και αποθήκευση» : Συμπληρώνεται
ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και με το πλήκτρο «Έλεγχος» συμπληρώνονται αυτόματα
τα σχετικά στοιχεία. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία
συμπλήρωσης όλων των στοιχείων του εντύπου, ιδίως δε των κρίσιμων στοιχείων του
ωφελούμενου (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αυτού), καθώς αποτελούν κύριες παραμέτρους τόσο για
την υποβολή της πρόσληψης όσο και για τις μετέπειτα διαδικασίες (αποπληρωμή
προγράμματος κλπ).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ε3.1 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου
και δεν απαιτείται, για την ολοκλήρωση της υποβολής, η επισύναψη
υπογεγραμμένου, από τον ωφελούμενο, του εντύπου της πρόσληψης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν
την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου
ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:
α) η ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων
των εντύπων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν
προσώπου
β) δεν προβλέπεται διαδικασία που αφορά στην ηλεκτρονική διόρθωση
εσφαλμένων στοιχείων ή ακύρωση οριστικής υποβολής

Στην περίπτωση της ολοκλήρωσης του 5μηνου
διαστήματος απασχόλησης η σχέση λύεται αυτοδίκαια και δεν απαιτείται
ηλεκτρονική υποβολή σχετικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …