Με διαγωνισμό οι εκτελωνιστές στην Μυτιλήνη

Το ΥΠΟΙΚ
προκηρύσσει διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της
Τελωνειακής Περιφέρειας το άρθρου 5 του Ν.718/77 Μυτιλήνης που έχει έδρα τη
Μυτιλήνη στη Διεύθυνση Τελωνείου Μυτιλήνης και περιλαμβάνει την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
Ο
Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του ν.718/77Μυτιλήνης,
μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγεί την πιστοποίηση επάρκειας
εκτελωνιστή. Για οποιαδήποτε πληροφορία για τον διαγωνισμό επικοινωνήστε με την
Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77, Μυτιλήνης , κάθε εργάσιμη
ημέρα και από τις ώρες 08.00 -14.00, στο τηλέφωνο 2251028311 και 2251354323.
Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο,
σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο
θα καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του.
Οι υποψήφιοι
πρέπει το αργότερο μέχρι 28 Αυγούστου 2015 να υποβάλλουν στην Τελωνειακή
περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77, Μυτιλήνης, που εδρεύει στο Τελωνειακό
Κατάστημα της Μυτιλήνη(Λιμάνι) σχετική αίτηση που θα χορηγηθεί από την ίδια
δωρεάν. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις πρέπει να
περιέχουν όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, επώνυμο, πατρώνυμο, ακριβή διεύθυνση
κατοικίας ή διαμονής του υποψηφίου, την ακριβή ημερομηνία γεννήσεως και την
ημερομηνία που θα έχει συνταχθεί.
Ο
διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 εξ
2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η
οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο.

Το κατάστημα
ή τα καταστήματα διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το πλήρες πρόγραμμα
διενέργειας αυτού, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των
εξετάσεων, στον χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής μας Περιφέρειας.
Οι υποψήφιοι
για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.718/77
και το άρθρο 3 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12¬2012 Α.Υ.Ο. να έχουν κατά την
ημέρα έναρξης του διαγωνισμού τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι
έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.).
β) Να κέκτηνται
τουλάχιστον απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισοτίμου προς ταύτα
σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ) Να μη
έχουν καταδικασθεί, ουδέ να διώκονται δι' αδίκημα τι εκ των υπό της παρ. 1 του
άρθρ. 21 του παρόντος προβλεπομένων εν συνδυασμό και με την παρ. 8 του αυτού
άρθρου.
δ) Να μη
έχουν απωλέσει την ιδιότητα του εκτελωνιστού ή του ασκουμένου εκτελωνιστού,
συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως της
αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστού, ουδέ να τελούν υπό
έκτισιν πειθαρχικής ποινής προσωρινής αφαιρέσεως τούτων.
ε) Να μη
τελούν υπό πτώχευσιν, δικαστικήν αντίληψιν ή απαγόρευσιν. Αι ως άνω
προϋποθέσεις δέον να υφίστανται εις το πρόσωπον του υποψηφίου κατά την ημέραν
ενάρξεως του διαγωνισμού.
Η συνδρομή
των ανωτέρω υπό γ', δ' και ε' προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.
Μαζί με την
αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως και
τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α') Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86, το έντυπο της οποίας χορηγείται δωρεάν από την
Περιφέρεια, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
ι) Ότι δεν
έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη,
υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία,
παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου
περί αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή για αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και
προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα
αυτά.
ιι) Ότι δεν
τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ιιι) Ότι δεν
υπήρξε εκτελωνιστής ο οποίος έχασε οριστικά την ιδιότητα αυτή, λόγω επιβολής
πειθαρχικής ποινής, ούτε είναι εκτελωνιστής του οποίου η ιδιότητα είναι σε
προσωρινή αναστολή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής.
β')
Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων του Δ.Α.Τ ή των σελίδων του Διαβατηρίου που
αναφέρονται τα στοιχεία του.
γ')
Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου, ή Λυκείου, ή ισότιμης με
αυτά σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου δε για πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ
επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
δ')
Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων του υποκαταστήματος
της πόλης, όπου εδρεύει η Τελωνειακή Περιφέρεια, για την κατάθεση σε αυτό
παραβόλου 100 € υπέρ της, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, Εξεταστικής Επιτροπής
του προκηρυγμένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, διαγωνισμού για την απόκτηση
πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.
ε') Τέσσερις
(4) πρόσφατες φωτογραφίες. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν
κατέθεσαν ή κατέθεσαν ελλιπή τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α') έως και (δ')
δικαιολογητικά, καθώς και εκείνοι που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Κατά
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να έχουν μαζί τους την
Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας τους που
να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.
Οι υποψήφιοι
θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα, όπως ορίζονται στην Δ19Γ5046811 εξ
2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.:
α')
Τελωνειακή Νομοθεσία: Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας [Καν (ΕΟΚ) 2913/92)],
Κανονισμός Εφαρμογής αυτού [Καν (ΕΟΚ) 2454/93] και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
(Ν.2960/01)], όπως ισχύουν.
β')
Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου - Δασμολογική κατάταξη
(Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές
ποσοστώσεις. Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ.
γ')
Νομοθεσία περί εκτελωνιστών : Ν. 718/77 " Περί Εκτελωνιστών", όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τον έλεγχο των αιτήσεων, τα καταστήματα
διεξαγωγής του διαγωνισμού και την γραπτή εξέταση, εποπτεία και έλεγχο των
ταυτοτήτων των υποψηφίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 της
Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.
Ειδικότερα,
οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται, 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα
έναρξης του διαγωνισμού, στις αίθουσες των εξετάσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα
και να εισέρχονται σ' αυτές, αφού προηγούμενα εξακριβωθεί η ταυτότητά τους,
φέροντες μαζί τους μόνο όσα γραπτά βοηθήματα ειδικά επιτρέψει η Εξεταστική
Επιτροπή και όσα είδη είναι απαραίτητα για την γραφή.
Για όσους
αρνούνται να παραδώσουν αντικείμενα που δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους
και για όσους προσέρχονται μετά την εκφώνηση των θεμάτων, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 7 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.
Η
συμπληρωματική ή μεμονωμένη εξέταση υποψηφίου, ο οποίος δεν προσήλθε για
οποιαδήποτε αιτία στην κανονική εξέταση απαγορεύεται. Η ταυτότητα των υποψηφίων
εξακριβώνεται με το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή και με άλλο επίσημο έγγραφο
παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, το οποίο όμως πρέπει να φέρει
επικυρωμένη φωτογραφία.
Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βοηθήματα,
εκτός από εκείνα που θα επιτραπούν από την Εξεταστική Επιτροπή, ούτε να
αλληλοβοηθούνται ή να επιθέτουν στα γραπτά τους σημεία αναγνώρισης ή να
διαταράσσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την τάξη και την αξιοπιστία της εξέτασης,
γιατί θα αποκλείονται οριστικά του διαγωνισμού με απόφαση της Εξεταστικής
Επιτροπής μετά από ακρόαση του υποψηφίου.
Ο
αποκλεισμός από τον διαγωνισμό επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
αυτού και συνίσταται στη διαγραφή του υπαίτιου από τους πίνακες διαγωνιζομένων.
Η παράδοση
του γραπτού είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο που εξέρχεται από την αίθουσα.
Σε κανένα δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα μετά το τέλος του χρόνου
εξέτασης. Επιτυχόντες στον διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας
εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Μυτιλήνης, θεωρούνται σύμφωνα με το
άρθρο 13§3 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., όσοι έχουν λάβει την
οριζόμενη βαθμολογική βάση, δέκα (10), σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
Η Τελωνειακή
Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77, Μυτιλήνης, αναζητά αυτεπάγγελτα για τους
επιτυχόντες:
α') Ποινικό
Μητρώο γενικής χρήσης και
β)
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …