Κι όμως και σήμερα η νομοθεσία προβλέπει Ωράρια Εργασίας και Αργίες

Ωράρια Εργασίας - Αργίες
Τι είναι ωράριο εργασίας;

Ωράριο εργασίας θεωρείται ο αριθμός των ωρών που επιτρέπεται να
προσφέρει ο εργαζόμενος τις υπηρεσίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία
βάση.

Τι είναι νόμιμο ωράριο;

Νόμιμο ωράριο είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου.

Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των μισθωτών και είναι υποχρεωτικές.

Έτσι, μόνο μικρότερα ωράρια είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν.

Ποιο είναι το ανώτατο νόμιμο ωράριο;  

Μετά την καθιέρωση από 1/1/1984 της εβδομαδιαίας εργασίας των 40
ωρών, (ΕΓΣΕΕ της ΓΣΕΕ) για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε
οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
σ΄ολόκληρη τη χώρα, η σημασία των διατάξεων για το ανώτατο νόμιμο ωράριο
έχει πρακτική συνέπεια τον τρόπο πρόσθετης αμοιβής.

Το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων είναι 8 ώρες την ημέρα, και 48 ώρες την εβδομάδα.

Ειδικά για τους υπαλλήλους Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών τα παραπάνω είναι αντίστοιχα 7 και 42 ώρες.

Όταν ισχύει το σύστημα πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, είναι δυνατή η
υπέρβαση του συμβατικού ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα - ώστε αυτό να
φτάσει τις 9 ώρες.

Τι είναι συμβατικό ωράριο;

Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται είτε με ΣΣΕ, είτε με κανονισμό εργασίας που έχει συμβατικό χαρακτήρα.

Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο.

Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατονική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική
σύμβαση εργασίας ή τον Κανονισμό της επιχείρησης

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο του νόμιμου δικαιούνται ολόκληρο το νόμιμο μισθό τους.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο του συμβατικού ωραρίου;

Μετά την από 14/2/1984 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της
ΓΣΕΕ, καθιερώθηκε από 1/1/1984 η εβδομάδα των 40 εργάσιμων ωρών για τους
εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη σε ολόκληρη τη
χώρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ειδικά για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία, το παραπάνω ωράριο είχε καθιερωθεί από 1/1/1983.

Έτσι, το ανώτατο συμβατικό ημερήσιο ωράριο σήμερα είναι 8 ώρες για
όσους απασχολούνται πενθήμερο (κατ' ανώτατο όριο), και 6,40 ώρες στο
σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Υπερεργασία - Υπερωρία

Τι είναι υπερεργασία:

Οι ώρες που απασχολείται ο εργαζόμενος καθ' υπέρβαση του συμβατικού
του ωραρίου μέχρι το ανώτατο νόμιμο ωράριο που ισχύει για κάθε
επιχείρηση, ειδικότητα ή κλάδο εργαζομένων , αποτελούν υπερεργασία και
αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% .

8 ώρες την ημέρα 9 ώρες την ημέρα. 

Όταν υπάρχει διαφορετικό νόμιμο ωράριο:

 • 48 ώρες - 6ήμερη εργασία.
   
 • 40 - 48 ώρες = υπερεργασία
   
 • 41 - 45 ώρες = υπερεργασία
   
 • 46 - 48 = υπερωρία.

Η χωρίς άδεια Υπουργ. Eργασίας υπερωρία είναι η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου.

Αν ισχύει ωράριο μικρότερο των 40 ωρών τότε οι επιπλέον ώρες που
πραγματοποιεί ο εργαζόμενος μέχρι τις 40 ώρες, αποτελούν απλή
υπερεργασία και αμείβονται με το ωρομίσθιο χωρίς προσαύξηση αν δεν
υπάρχει ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Τι είναι υπερωρία;

Είναι η επιπλέον του νόμιμου ωραρίου απασχόληση των εργαζομένων.

'Η απασχόληση εργαζομένων πάνω από το ανώτατο όριο που προβλέπει ο
νόμος για την ειδικότητά τους, υπολογίζεται σαν υπερωρία και όχι
υπερεργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Υπερωρία υπάρχει ακόμα κι αν γίνει υπέρβαση μόνο του ημερήσιου
ωραρίου έστω κι αν η εβδομαδιαία απασχόληση δεν υπερβεί το ανώτατο
νόμιμο ωράριο για κάθε κλάδο ή επιχείρηση.

Έτσι, δεν γίνεται συμψηφισμός ωρών από τη μια ημέρα εργασίας στην άλλη.

Ο εργαζόμενος θα πληρωθεί υπερωριακά για τις παραπάνω από τις 8 ώρες
που δούλεψε τη μία μέρα, ακόμα και αν δούλεψε λιγότερες την άλλη.

Πως καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριών;

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας κάθε εξάμηνο, καθορίζονται τα ανώτατα όρια που επιτρέπεται ανά μισθό η υπερωριακή απασχόληση.

Πότε είναι νόμιμη η υπερωρία;

 • Για να είναι νόμιμες οι υπερωρίες, πρέπει.
    
 • Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίησή τους στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
   
 • Η θεώρηση - έγκριση να προηγείται της πραγματοποίησης τους.
   
 • Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
   
 • Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.

Έναρξη και λήξη του ωραρίου:

Το ωράριο του εργαζομένου, ως προς την έναρξη και λήξη κατά τη
διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζεται από τον εργοδότη, ορίζεται συγκεκριμένα
με την υπογραφή της σύμβασης και αναγράφεται στη βεβαίωση του ΠΔ 156/94.

Εάν ο εργοδότης ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμα μεταβολής του ωραρίου,
ο εργαζόμενος δικαιούται να απαιτήσει την τήρηση, διαφορετικά υπάρχει
βλαπτική μεταβολή και ισχύει ότι αναφέρεται γι' αυτήν.

Πενθήμερο

Στο σύστημα της πενθήμερης απασχόλησης, το εβδομαδιαίο συμβατικό
ωράριο, χωρίς να μειώνεται, κατανέμεται σε 5 αντί για 6 ημέρες της
εβδομάδας.

Έτσι, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 2 ημέρες ανάπαυσης, Κυριακή & Σάββατο ή μια άλλη ημέρα.

ΟΙ δύο ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Στη βιομηχανία, πρέπει τουλάχιστον οι 2 ανά μήνα να είναι συνεχόμενες.

Ο εργοδότης καταβάλλει 6 ημερομίσθια την εβδομάδα.

Επίσης η ασφάλιση γίνεται για 6 ημέρες εργασίας.

Τέλος, οι εργαζόμενοι με το σύστημα του πενθήμερου δικαιούνται ετήσια
άδεια μικρότερη κατά 4 εργάσιμες ημέρες, γιατί στις ημέρες αδείας δεν
υπολογίζονται και τα Σάββατα ( ή άλλη αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης).  

Aργίες - Κυριακές - Νυκτερινά

Πότε υπάρχει νυκτερινή εργασία;

Νυκτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί.

Στις νυκτερινές ώες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή
ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η ανάλογη αμοιβή (π.χ. για εργασία από
τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, οι 4 ώρες, 6 - 10 είναι
ημερήσιες, και οι άλλες 4, 10 - 2 νυκτερινές).  

Αργίες

Κυριακή Αργία

 Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι 6 σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο.

Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

Ημέρες αναπληρωματικής αργίας:

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών.

Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

Ποιες είναι οι ημέρες αργίας κατ' έθιμον;

Τα δημόσια καταστήματα, οι Τράπεζες και αρκετές επιχειρήσεις έχουν
και τις εξής ημέρες αργίας, οι οποίες έχουν καθιερωθεί κατ' έθιμον:  

 • Πρωτοχρονιά
   
 • Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου)
   
 • Καθαρή Δευτέρα
   
 • Μεγάλη Παρασκευή
   
 • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων
   
 • Πεντηκοστή
   
 • Τοπικές εορτές
   
 • Οι Τράπεζες και οι ΔΕΚΟ έχουν αυτές τις αργίες υποχρεωτικές, βάσει του κανονισμού τους.

Ποινικές Ευθύνες Εργοδοτών

Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς άδεια της αρχής απασχολήσει το
προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται
με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Αυξάνεται η ευθύνη για την κοινοβουλευτική παρουσία της Ν.Δ λόγω της απουσίας του αρχηγού της …