Μόρια, πίνακες και αναπληρωτές

sxoleio4-656x410.jpg
Σύγχιση επικτρατεί στους εκπαιδευτικούς γύρω από τα δυσπρόσιτα και τα
απομακρυσμένα σχολεία και για υτό απραθέτουμε το έγγραφο του 2014 του
Υπουργείου Παιδείας, που αποτελεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
και την φόρμουλα στην οποία θα πρέπει να κινηθούν, αποκτώντας διπλάσια μόρια, επιλέγοντας τα λεγόμενα δυσπρόσιτα σχολεία... 
Αν ένα σχολείο είναι δυσπρόσιτο και απομακρυσμένο, αυτό ισχύει για τα
περισσότερα σχολεία, τότε δίνει διπλά μόρια και για τους πίνακες
αναπληρωτών και για τους πίνακες που θα συνταχθούν μετά τη διενέργεια
ΑΣΕΠ. Χαρακτηριστικά αναφέρονταν πέρυσι από το Υπουργείο Παιδείας: Στην
περίπτωση που κάποιο σχολείο μοριοδότησης ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ είναι ταυτόχρονα
χαρακτηρισμένο και ως δυσπρόσιτο , τότε η προϋπηρεσία λογίζεται στο
διπλάσιο τόσο στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της μεταβατικής
περιόδου (λόγω δυσπρόσιτου σχολείου) όσο και στους πίνακες του ΑΣΕΠ
(λόγω απομακρυσμένου σχολείου).

Για την Αθμια  απομακρυσμένες χαρακτηρίζονται συγκεκριμένες σχολικές
μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄.
Σημειώνουμε πως δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ της
οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ΄ ή ΙΒ΄,
αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ΄, σε περίπτωση που η
πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ΄ και β. στην
κατηγορία Ι΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην
κατηγορία ΙΒ΄»

Προσοχή: Το ότι ένα σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως απομακρυσμένο δε
σημαίνει ότι είναι και δυσπρόσιτο! Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δουν
την περσινή εγκύκλιο για τα απομακρυσμένα σχολεία. 

Τα απομακρυσμένα σχολεία, που καθορίστηκαν με ρύθμιση του πρώην
υπουργού Παιδείας, δίνουν διπλά μόρια για τους πίνακες οι οποίοι θα
συνταχθούν όταν εφαρμοστεί ο νόμος 3848/10, ήτοι στους πίνακες του
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ορίου των 60 μηνών
(και όχι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της
μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ).
Τι ανέφερε πέρσι έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από (υποψηφίους) εκπ/κούς αλλά
και από Δ/νσεις Εκπ/σης, αναφορικά με τις προσφάτως ψηφισθείσες στη
Βουλή των Ελλήνων διατάξεις περί: α) διπλασιασμού μοριοδότησης στους
πίνακες του ΑΣΕΠ της προσφερθείσας προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες με
μοριοδότηση ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και β) της προσμέτρησης στους πίνακες
αναπληρωτών της προσφερθείσας προϋπηρεσίας από 01-09-2012, οφείλουμε να
θέσουμε υπόψη σας τα εξής για τις προσλήψεις στη δημόσια γενική
εκπαίδευση:

Πραγματική προσφερθείσα υπηρεσία αναπληρωτών (και ωρομισθίων) σε
απομακρυσμένες δημόσιες σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης με μοριοδότηση
ΙΑ΄ ή  ΙΒ΄ από το σχολικό έτος 2014-15 και εφεξής, λογίζεται στο
διπλάσιο αποκλειστικά για τους πίνακες του άρθρου 3 του ν.3848/2010,
ήτοι στους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με την επιφύλαξη του
μέγιστου ορίου των 60 μηνών (και όχι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών
εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ).

Προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες
από το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο
αποκλειστικά για τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της
μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ (και όχι για τους
πίνακες του ΑΣΕΠ). Επί του θέματος υπενθυμίζεται ότι στη διάταξη της
παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3255/04, η οποία τελεί σε ισχύ (αλλά είχε
παραμείνει στην πράξη ανενεργή στο πλαίσιο της ετέρας διάταξης περί
κλειδώματος των πινάκων από 01-07-2010), ορίζεται ότι «Για τη σειρά
κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6
του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε
σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως
δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο
διπλάσιο».

Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο μοριοδότησης ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ είναι
ταυτόχρονα χαρακτηρισμένο και ως δυσπρόσιτο , τότε η προϋπηρεσία
λογίζεται στο διπλάσιο τόσο στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της
μεταβατικής περιόδου (λόγω δυσπρόσιτου σχολείου) όσο και στους πίνακες
του ΑΣΕΠ (λόγω απομακρυσμένου σχολείου).

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων, σε
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπ/κών που
προσλαμβάνονται με τις (προϋφιστάμενες) γενικές διατάξεις προσλήψεων,
ήτοι σε περιοχή πρόσληψης (όπως δηλαδή συνέβη με τις προσλήψεις με την
αριθμ. 141600/Δ2/8-9-2014/ ΑΔΑ: 745Β9-5ΦΘ υ. α. ), προφανώς θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη και τα λειτουργικά κενά σε απομακρυσμένες σχολικές
μονάδες μοριοδότησης ΙΑ΄ και ΙΒ΄ (ή/και τα δυσπρόσιτα σχολεία).

Για παράδειγμα εκπ/κός που προσλήφθηκε στην περιοχή Δ΄ Δωδεκανήσου
της οικείας ΔΔΕ προφανώς και μπορεί να τοποθετηθεί στο Ημερήσιο Γ/σιο
(Λ.Τ.) Μεγίστης Καστελόριζου, κατόπιν επιλογής του κατά τη διαδικασία
τοποθέτησης ή αυτοδικαίως σε περίπτωση που είναι τελευταίος στο σχετικό
πίνακα κατάταξης, ακόμη και αν δεν το έχει δηλώσει ως συγκεκριμένη
επιλογή απομακρυσμένου σχολείου στην αίτηση αναπληρωτή. 
Παραδείγματα
Πρωτοβάθμια

Έστω αναπληρωτής Αθμιας που υπηρετεί στο Δ.Σ Σκύρου. Το εν λόγω
σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως δυσπρόσιτο και άρα ο εκπαιδευτικός θα
διπλασιάσει τα μόρια του για τον πίνακα αναπληρωτών. Το σχολείο όμως
εντάσσεται και στα απομακρυσμένα. Άρα όταν συνταχθούν οι πίνακες του
ν.3848 θα διπλασιάσει τα μόριά του και σε αυτούς.

Αναπληρωτής Αθμιας υπηρετεί στο ΔΣ Δικαίων Έβρου. Το σχολείο δεν
εντάσσεται στα απομακρυσμένα, εντάσσεται όμως στα δυσπρόσιτα. Άρα ο
εκπαιδευτικός θα διπλασιάσει τα μόριά του για τους πίνακες αναπληρωτών
και όχι για τους πίνακες του νόμου 3848 που ακόμα δεν εφαρμόστηκε.

Έστω αναπληρωτής Αθμιας που υπηρετεί στο ΔΣ Πετρωτού Καρδίτσας. Το εν
λόγω σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως απομακρυσμένο αλλά όχι ως
δυσπρόσιτο Άρα ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτό θα διπλασιάσει τα
μόρια του στους πίνακες που θα συνταχθούν μετά την εφαρμογή του νόμο
3848/2010 και όχι στον πίνακα αναπληρωτών.

Δευτεροβάθμια

Έστω αναπληρωτής  Βθμιας Εκαίδευσης που υπηρετεί στο Γυμνάσιο Δικαίων
Έβρου. Το εν λόγω σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως δυσπρόσιτο με το
ΦΕΚ 599/Β/2002. Άρα ο εκπαιδευτικός αυτός θα διπλασιάσει τα μόρια του
για τον πίνακα αναπληρωτών και μόνο. Δεν θα διπλασιάσει τα μόρια για
τους πίνακες του νόμου 3848, που ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, καθώς δεν
εντάσσεται στα απομακρυσμένα.

Αν πάλι ένας αναπληρωτής υπηρετεί στο Γυμνάσιο Σαμοθράκης. Το εν λόγω
σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως δυσπρόσιτο ενώ στην εγκύκλιο του 2014
περιλαμβάνεται και στα απομακρυσμένα. Ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα
διπλασιάσει τα μόρια του για τον πίνακα αναπληρωτών. Παράλληλα όταν
εφαρμοστεί ο νόμος 3848/2010 μετά τη διενέργεια ΑΣΕΠ θα διπλασιάσει τα
μόρια του και για τους πίνακες του νόμου αυτού.

Συμπέρασμα:

Ένα σχολείο μπορεί να είναι ΜΟΝΟ δυσπρόσιτο, οπότε και δίνει διπλά μόρια στους πίνακες αναπληρωτών.

Ένα σχολείο μπορεί να είναι ΜΟΝΟ απομακρυσμένο, οπότε και δίνει διπλά
μόρια στους πίνακες που θα συνταχθούν με την εφαρμογή του νόμου 3848.

Ένα σχολείο μπορεί να είναι και τα ΔΥΟ, δηλαδή και ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ και
ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ. Το σχολείο αυτό δίνει διπλά μόρια και στους πίνακες
αναπληρωτών και στους πίνακες του νόμου 3848.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ
Δ.Σ. ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δ.Σ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δ.Σ. ΜΗΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Σ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Σ. ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ – ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τα απομακρυσμένα σχολεία

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …