Δήμος Κερατσινίου: 3 θέσεις εργασίας

Στην
πρόσληψη τριών (3) ατόμων οδηγών αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων (ΔΕ) ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προχωρά ο  Δήμος Κερατσινίου.
Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
Να έχουν την
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
Οι άνδρες
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. ΑΔΑ: 6ΞΗΕΩΕΣ-ΔΡΥ
Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με
την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:
1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.
Απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ' κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Οδηγών αυτοκινήτων - απορριμματοφόρων): (Εφόσον οι θέσεις δεν
καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά
την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β'
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά
την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
3.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Υπεύθυνη
δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14
παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.
Σε περίπτωση
που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού) από την Τρίτη 4/8/2015 έως και Πέμπτη 6/8/2015 και ώρες 09:00π.μ
-14:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074640.την πρόσληψη τριών (3)
ατόμων οδηγών αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων (ΔΕ) ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές.

ΑΔΑ: 6ΞΗΕΩΕΣ-ΔΡΥ Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και ισχύουσα
επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Οδηγών αυτοκινήτων - απορριμματοφόρων):

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ' κατηγορίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'
κατηγορίας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το
αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την
ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της
απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου
200 (τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) από την Τρίτη 4/8/2015 έως
και Πέμπτη 6/8/2015 και ώρες 09:00π.μ -14:00μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074640.

www.dikaiologitika.gr

Στην
πρόσληψη τριών (3) ατόμων οδηγών αυτοκινήτων-απορριμματοφόρων (ΔΕ) ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προχωρά ο  Δήμος Κερατσινίου.
Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.
Να έχουν την
υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
Οι άνδρες
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. ΑΔΑ: 6ΞΗΕΩΕΣ-ΔΡΥ
Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με
την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:
1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.
Απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης
Γ' κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Οδηγών αυτοκινήτων - απορριμματοφόρων): (Εφόσον οι θέσεις δεν
καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά
την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
β) Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β'
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
α)
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά
την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα
επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
3.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Υπεύθυνη
δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14
παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.
Σε περίπτωση
που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού) από την Τρίτη 4/8/2015 έως και Πέμπτη 6/8/2015 και ώρες 09:00π.μ
-14:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074640.Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …