Προσλήψεις αναπληρωτών στα ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ 2015

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων στα
πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να
υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά .
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 7/8/2015 μέχρι
14/8/2015 
Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε
υποψηφίου. 
Με την αίτηση η οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86
συνυποβάλλονται: 
α) Τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου (φωτοτυπία των δύο
όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου)
β) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και για τίτλους της
αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα πτυχία
των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή του Συμβουλίου αναγνώρισης τίτλων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ), άρθρο 10 του Π.Δ. 165/2000, ή από την
Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Στο βασικό τίτλο
να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός αυτού.
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου, για τυπικούς
καθαρά λόγους θα γίνεται δεκτή βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος,
στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

Επισήμανση:
Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην
Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από
πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της
ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη
γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί.
 γ) Υπεύθυνη Δήλωση
του υποψηφίου, στην οποία δηλώνεται ότι: επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής
ή και ωρομίσθιος. έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
οριστικά, νόμιμα, απαλλαγεί από αυτές. δεν απολύθηκε από θέση υπηρεσίας του
δημόσιου τομέα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται
οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση καθηκόντων. δεν διώκεται
ποινικά ή δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον
υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο. είναι υγιής και θα υποβάλλει
πιστοποιητικό υγείας , όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν.4210/2013-ΦΕΚ
254/τ.Α'/21-11-2013 εντός μηνός από την ημερομηνία της πρόσληψής του. Υποψήφιες
κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας. Το αντίγραφο
ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α) αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
δ) Οι υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, που
όμως δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, υποβάλλουν την
σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α').
ε) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με επ'αόριστον
αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω, υποβάλλουν την σχετική πιστοποίηση από το
ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α') και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού
αναπηρίας για τις παραπάνω περιπτώσεις
δ) και ε) που έχουν εκδοθεί από τις Α/θμιες Υγειονομικές
Επιτροπές των τέως νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ (01-09-2011), μπορούν
να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ'
αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους
(Φ80000/οικ.30002/1896/14-12-2011 Υ.Α.).. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η
υποβολή βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α.
στ) Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια ή περισσότερες
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. ζ) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες
την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31
παρ. 3 του ν. 3528/2007 αντίστοιχα), μπορούν να υποβάλουν Αίτηση για πρόσληψη
ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν
προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη
λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
η) Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες
της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υποβάλλουν εκ νέου
αίτηση μπορούν να υποβάλουν εφόσον το επιτρέπει η Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης μόνον τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων
β) Εφόσον έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα νέα πιστοποιητικά
της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του
τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και
κατά το χρόνο πρόσληψης.
γ) Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό
τουλάχιστον 67% ή είναι γονείς παιδιών με επ' αόριστον αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά.
Πιστοποιητικά χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, που έχουν
εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των
Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνονται δεκτά
και μπορούν να χρησιμοποιούνται επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον
κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται
εκ νέου εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Φ
80000/οικ.30002/1896/14-12-2011 Υ.Α.). Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η
υποβολή βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α.
δ) Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά
στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ), αυτά θα
δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.
 Σε περίπτωση που η
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ζητήσει από τον υποψήφιο την εκ νέου
προσκόμιση όλων των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων
κλπ) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Επειδή οι θέσεις
του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, εφόσον επιθυμούν, σε μία προτίμηση
όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε επίπεδο Νομού.
3. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη
διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει
προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
4. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
5. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο
10 παραγρ. 11 του ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Α'/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας
ορίζεται το 21ο έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως
ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
Διευκρινίζεται ότι :
α) Οι ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται μόνο στις
ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή μεταπτυχιακός τίτλος στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών ή στη Νοηματική Γλώσσα
των Κωφών.
β) Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσημα
από το Κράτος, είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και αφορά μόνο στις
ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δηλαδή επιμόρφωση στον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των Τυφλών ή στη Νοηματική Γλώσσα
των Κωφών.
γ) Δεν λογίζονται ως τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ31
τα σεμινάρια ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
(Ε.Α.Ε.) των άρθρων 20 και 21 του ν. 3699/2008, επειδή αφορούν αποκλειστικά
τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ) Η επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον ετών
αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ31 και δεν μοριοδοτείται.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Μέχρι να συσταθούν οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
των κλάδων ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με
εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία) και ΠΕ36 (Μουσικοθεραπευτών) των περιπτώσεων
α και β, της παραγράφου 2, του άρθρου 19 του ν. 3699/2008, δεν θα γίνονται
δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης σε αυτούς
τους κλάδους, των παραγράφων 2.1. και 2.2., του άρθρου 20 του ν. 3699/2008.
ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ηλεκτρονικά και ενημέρωση ασθενούς

Με διάταξη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της …