Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης προσλαμβάνει μουσικούς

Το Κρατικό
Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
προκηρύσσει είκοσι επτά (27) συνολικά θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των
υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο
2015-2016.
Οι υποψήφιοι
θα κληθούν σε συνέντευξη, υποδειγματική διδασκαλία και ακρόαση, εφόσον η
Επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.
Η παρούσα
ανακοίνωση - προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο του «Διαύγεια», στην
ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ.
και θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Οι υποψήφιοι
μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την
επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι
θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν συνυποψήφιό τους, ο
οποίος προκρίθηκε στο μάθημα για το οποίο υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να
ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με
τη νόμιμη διαδικασία (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ν. 2472/1997)».
Ο τελικός αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τις προκηρυχθείσες και η
ακόλουθη σύναψη (υπογραφή) των σχετικών συμβάσεων θα εξαρτηθεί από την ομαλή
χρηματοδότηση του Κ.Ω.Θ. από τον τακτικό προϋπολογισμό και από τις διδακτικές
ανάγκες του Κ.Ω.Θ.
Αναλυτικότερα
οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι
Τρείς (3)
θέσεις καθηγητών Βιολιού
Δύο (2)
θέσεις καθηγητών Βιόλας
Τέσσερις (4)
θέσεις καθηγητών Βιολοντσέλου
Μία (1) θέση
καθηγητή Κοντραμπάσου
Μία (1) θέση
καθηγητή Φλάουτου
Δύο (2)
θέσεις καθηγητών Κλαρινέτου
Μία (1) θέση
καθηγητή Σαξοφώνου
Δύο (2)
θέσεις καθηγητών Τρομπέτας
Μία (1) θέση
καθηγητή Άρπας
Μία (1) θέση
καθηγητή Κιθάρας
Μία (1) θέση
καθηγητή Κρουστών με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
Μία (1) θέση
καθηγητή Μονωδίας
Μία (1) θέση
καθηγητή Μελοδραματικής
Μία (1) θέση
καθηγητή Υποκριτικής
Μία (1) θέση
καθηγητή για Διεύθυνση και Εκπαίδευση της Χορωδίας Κ.Ω.Θ.
Μία (1) θέση
καθηγητή Σύνθεσης
Μία (1) θέση
Συνοδού Πιάνου με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
Δύο (2)
θέσεις Συνοδών Πιάνου για το Τμήμα της Δ/νσης Ορχήστρας, με υποχρέωση στην
εκτέλεση παρτιτούρας Ορχήστρας στο πιάνο με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ν. 1958/1991: 27.
*Για όσες
από τις παραπάνω θέσεις προκηρύσσονται με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης οι
υποψήφιοι θα χρειαστεί να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής με το αντίστοιχο περιεχόμενο στη γραμματεία ΚΩΘ εντός της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών
τους.
Απαιτούμενα
προσόντα
1) Δίπλωμα
της αντίστοιχης ειδικότητας από αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Ωδείο της
Ελλάδας ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού (για τις ειδικότητες όπου ο ανώτερος
τίτλος σπουδών ορίζεται με πτυχίο γίνεται δεκτό το πτυχίο της αντίστοιχης
ειδικότητας) ή Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας ή Πτυχίο της
αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του
εξωτερικού.
2) Διδακτική
προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως καθηγητής στην αντίστοιχη ειδικότητα
μετά τη λήψη του οικείου τίτλου σπουδών σε αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα της
Ελλάδας ή του εξωτερικού ή τουλάχιστον πενταετής καλλιτεχνική δραστηριότητα.
Οι υποψήφιοι
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν
υπερβεί το 64ο.
Οι άνδρες
υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι υποψήφιοι
θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
υποψηφιότητας. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή
λαμβάνεται από την γραμματεία του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15) ή από την ιστοσελίδα του
Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr).
2) Αντίγραφο
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3) Πρόσφατο
βιογραφικό σημείωμα
4) Αντίγραφα
τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων.
5) Η
εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:
α) Είτε με
τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της
παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β) Είτε με
ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
γ) Είτε με
όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και του
άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997.
δ) Είτε με
όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
ε) Εάν από
την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το
είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη
και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε
συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
Ο χρόνος
εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που
δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν
λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
6) Η
καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα
συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια,
ηχογραφήσεις κ.λ.π. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι αιτήσεις
θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15, τηλ. 2310.522157) είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 20 - 8 - 2015 μέχρι
και 30 - 8 - 2015 από τις 9:00 – 14:00.
Είναι δυνατή
και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του ΚΩΘ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους
αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε
τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">odiokrat@yahoo.gr.
Στην
περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη μαζί με την αίτηση και
ταυτόχρονα να τα στείλουν ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, στην ανωτέρω διεύθυνση,
εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του,
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).
Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων δεν έχει προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, η
προϋπηρεσία του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα
επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στον
οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Η Υπηρεσία
θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα:
1)
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους, ως
προϋπόθεση για την κατάρτιση των συμβάσεων. (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-13, ΦΕΚ
Β΄ 1881).
2) Αντίγραφα
ποινικού μητρώου για όλους τους υποψηφίους, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση των
συμβάσεων. (ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06,ΦΕΚ 1551/Β/23-10-06)
H Τριμελής
Επιτροπή που θα κρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων θα απαρτίζεται από την
Διευθύντρια Κ.Ω.Θ. ως Πρόεδρο και δύο μόνιμους ή αορίστου χρόνου καθηγητές του
ΚΩΘ με την ίδια ή συναφή ειδικότητα με αυτή του υποψηφίου ή με την ειδικότητα
του Δ/ντή Ορχήστρας.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΕΚΤ: Στον Σεπτέμβριο στρέφεται η προσοχή για τη μείωση των επιτοκίων

Κρίσιμα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό το καλοκαίρι - Από τον Ιούλιο του 2022 η ΕΚΤ …