Αλλαγές στα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Σημαντικές
αλλαγές στην αγορά εργασίας, για τις οποίες δεσμεύεται η κυβέρνηση να προωθήσει
άμεσα, έχουν ενταχθεί στις τελευταίες σελίδες του νομοσχεδίου για το μνημόνιο.
Η ελληνική πλευρά δεσμεύεται έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους να προωθήσει
τη δημιουργία ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσουν συγκεκριμένα
τμήματα της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι ομαδικές απολύσεις, η συλλογική
δράση (συνδικαλιστικός νόμος) και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Στο κείμενο
που ετοιμάζεται να ψηφίσει η ελληνική Βουλή, υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά που
ουσιαστικά αποκλείει την επιστροφή σε παλαιότερες διατάξεις, οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως «παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της
προώθησης μιας βιώσιμης ανάπτυξης».
Επίσης, στο
ίδιο κείμενο αναφέρεται ρητά η κυβερνητική δέσμευση να καταργήσει την
τροπολογία της 2ας Ιουλίου 2015 και να επαναφέρει την ισχύ των συλλογικών
συμβάσεων μετά τη λήξη τους, στο τρίμηνο και όχι στο εξάμηνο, όπως πήγε να
περάσει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Για την
αδήλωτη εργασία η δέσμευση προς τους θεσμούς είναι έως τον Δεκέμβριο του
τρέχοντος έτους να έχει εγκριθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης του
προβλήματος. Θα υπάρχει διασύνδεση του συστήματος Εργάνη με την Εφορία και το
ΙΚΑ. Έως την ίδια ημερομηνία η κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει περαιτέρω την
επαγγελματική κατάρτιση. Ζητείται ο καλύτερος προσδιορισμός των αναγκών,
μεγαλύτερη αξιοποίηση των εργοδοτών και προώθηση συμπράξεων.
Για να
επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ και έως
το τέλος του 2016 να έχει προκύψει ένας απλουστευμένος Κώδικας Εργατικής
Νομοθεσίας.
Πιο
αναλυτικά, οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην αγορά εργασίας έχουν ως
εξής:
-Επανεξέταση
των θεσμών της αγοράς εργασίας:
Τα τελευταία
έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλαγές στους ελληνικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας
και στα συστήματα διαπραγμάτευσης των μισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας
πιο ευέλικτη.
Οι ελληνικές
αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της EE στους
θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων.
Η προσέγγιση
αυτή πρέπει όχι μόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνη για
εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο
ανεργίας και την ανάγκη επιδίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,
καθώς και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η κυβέρνηση
έχει δεσμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθεσία της μεταβατικής
περιόδου των συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του Νόμου 4331/2015
της 2ας Ιουλίου 2015.
Έως τον
Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με
επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση
ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περαιτέρω
συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέρω θα παρασχεθεί από
διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής
και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια
για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην EE. Δεν θα πραγματοποιηθεί
καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την
ολοκλήρωση της επανεξέτασης.
Οι αλλαγές
στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την
επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους της
προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

-Αδήλωτη
εργασία:
Έως τον
Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης
(βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της ατελώς δηλωμένης
εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων εταιρειών,
να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξηθούν τα έσοδα από τη φορολογία και
την κοινωνική ασφάλιση.
Αυτό θα
περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα
παρέχει συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια.
Ως πρώτο
βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφοριών ΕΡΓΑΝΗ με
την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της
αδήλωτης εργασίας.
-Επαγγελματική
κατάρτιση:
Επιπλέον,
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον
εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (Νόμος 4186/2013), η
κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο):
i) θα
θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία,
ii) θα
δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων
και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης,
iii) θα
δρομολογήσει πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το
2015-16 και
iv) θα
χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου
Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων
μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και
ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της
τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και ν) θα
διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη χρήση της
ιδιωτικής χρηματοδότησης.
 Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 θα λειτουργήσουν
περιφερειακές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
-Ανάπτυξη
ικανοτήτων:
Μεσοπρόθεσμα,
θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χάραξη, εφαρμογή
και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να
υλοποιεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές
πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση των
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η
ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογιστεί μέσω της
κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016
(βασικό παραδοτέο).
-Τεχνική
βοήθεια:

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος
μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της
ΕΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν
χρήση της τεχνικής βοήθειας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την
εμπειρογνωμοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανθεί το διαδικτυακό εμπόριο - Στο 75% οι Έλληνες διαδικτυακοί καταναλωτές το 2023

Οι Έλληνες διαδικτυακοί καταναλωτές συνεχίζουν να αυξάνονται από το 51% το 2019 στο 70% το …