Απόσπαση εργαζομένων στην Ελλάδα-Τι προβλέπει η νομοθεσία

Για την απόσπαση εργαζομένων στην
Ελλάδα, εφαρμογή έχει το Π.Δ. 219/2000, με το οποίο προσαρμόσθηκε η
Ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996.

Ως εργαζόμενος για την εφαρμογή
του διατάγματος, νοείται  κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας  με επιχείρηση που υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής του Π.Δ. 219/2000 και ως αποσπασμένος εργαζόμενος, νοείται
 κάθε εργαζόμενος ο οποίος εργάζεται συνήθως στο έδαφος άλλου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στο έδαφος κράτους που έχει υπογράψει τη
συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δεν είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οποίο η επιχείρηση αποσπά για εργασία στο
έδαφος της Ελλάδας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. (το πολύ για 2
χρόνια)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το
ΠΔ 219/2000 έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις που προβαίνουν σε απόσπαση
εργαζομένων στην Ελλάδα και είναι εγκατεστημένες σε κράτος - μέλος της
Ε.Ε. ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Σε περίπτωση απόσπασης
εργαζόμενου από επιχείρηση με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται
μεταξύ της επιχείρησης που αποσπά τον εργαζόμενο και του αποδέκτη της
παροχής των υπηρεσιών που ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα και εφόσον
υφίσταται εργασιακή σχέση του εργαζόμενου που αποσπάται με την
επιχείρηση που τον αποσπά κατά τον χρόνο της απόσπασης.
Β) Απόσπαση εργαζόμενου σε
εγκατάσταση ή επιχείρηση του ομίλου εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση του
εργαζόμενου που αποσπάται με την επιχείρηση που τον αποσπά κατά τον
χρόνο της απόσπασης.
Γ) Απόσπαση εργαζόμενου από επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης ή από
επιχείρηση που διαθέτει εργαζόμενους, σε επιχείρηση που είναι
εγκατεστημένη ή ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον υφίσταται
 εργασιακή σχέση του εργαζόμενου που αποσπάται με την επιχείρηση που τον
αποσπά κατά τον χρόνο της απόσπασης.
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι
επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους στο έδαφος της Ελλάδας,
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε αυτούς, ανεξάρτητα από το δίκαιο που
διέπει τη σχέση εργασίας τους, την εφαρμογή των όρων εργασίας που
καθορίζονται από την ελληνική εργατική νομοθεσία, από την Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, (ΕΓΣΣΕ) και από τις εκάστοτε ισχύουσες
συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί
γενικώς υποχρεωτικές.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι
επιχειρήσεις που αποσπούν στο έδαφος της Ελλάδας εργαζομένους, σύμφωνα
με το Π.Δ. 219/2000 υποχρεούνται  πριν από την έναρξη της παροχής
υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, να υποβάλλουν στις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  του τόπου παροχής
των υπηρεσιών, τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα:
α) έγγραφη δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω στοιχεία:

 • το όνομα ή η εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα της, η διεύθυνσή της και η νομική της μορφή, 
 • τα στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας,
  ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) του νόμιμου εκπροσώπου
  της επιχείρησης. 
 • τα στοιχεία ταυτότητας, (όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα, όνομα
  μητέρας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) , του
  εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της παροχής των
  υπηρεσιών, 
 • η διεύθυνση του τόπου ή των τόπων στους οποίους οι αποσπασμένοι
  εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους καθώς και το όνομα ή η εταιρική
  επωνυμία, η έδρα, η διεύθυνση, και η νομική μορφή της ή των
  επιχειρήσεων στις οποίες οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα παρέχουν την
  εργασία τους, 
 • η ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών και της απόσπασης των εργαζομένων καθώς και η πιθανή διάρκειά τους, και 
 • η φύση της ασκούμενης δραστηριότητας καθώς και η χρησιμοποίηση ή μη επικίνδυνων υλικών ή μεθόδων.  
β) κατάσταση των αποσπασμένων
εργαζόμενων για θεώρηση, σε δύο αντίτυπα, στην οποία θα εμφαίνονται για
κάθε έναν από αυτούς τα εξής στοιχεία:

 • το όνομα, το επίθετο, η ηλικία και η ειδικότητα και η οικογενειακή κατάσταση
 • η ημερομηνία σύναψης της εργασιακής σχέσης,
 • η ομοειδής προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες 
 • η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες έναρξης, διακοπής, διαλείμματος, βάρδιες κλπ. 
 • οι καταβαλλόμενες πάσης φύσεως αποδοχές. 
Το ένα αντίτυπο από τις
ανωτέρω καταστάσεις αναρτάται με μέριμνα των επιχειρήσεων σε εμφανές
σημείο του τόπου εργασίας, το δε άλλο παραμένει στο αρχείο των αρμόδιων
υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται σε θεώρηση συμπληρωματικής κατάστασης,
ανάλογης κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση
της μεταβολής
Απασχόληση αποσπασμένων
εργαζόμενων χωρίς προηγούμενη υποβολή των παραπάνω εγγράφων, δεν
επιτρέπεται, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το ΠΔ 219/2000
προβλέπονται ποινικές κυρώσεις, αλλά και πρόστιμα τα οποία  επιβάλλονται
από το ΣΕΠΕ.
Στη περίπτωση που οι όροι
εργασίας και απασχόλησης καλύπτονται, μέσω της συμβάσεως, από τον
εργοδότη καταγωγής τότε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης καταγωγής ως
υπεύθυνος έναντι του νόμου στην Ελλάδα υποχρεούται να τηρεί στο χώρο
εργασίας τα εξής έγγραφα:

 • κατάσταση προσωπικού, 
 • πρόγραμμα εργασίας, σε περίπτωση που υπάρχει απασχόληση με βάρδιες, 
 • αποδεικτικά  ασφάλισης - έντυπο A1 
 • ατομική σύμβαση εργασίας, 
 • εκκαθαριστικά σημειώματα του μισθού και των τυχόν επιπρόσθετων αποδοχών, 
 • βιβλίο καταγραφής των αδειών αναψυχής και 
 • βιβλίο υπερωριών. 
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …