Συνδικαλιστική ανακοίνωση για την τροπολογία για το συνταξιοδοτών των στρατιωτικών

Ανακοίνωση εξέδωσε συνιστώντας ψυχραιμία, η ΠΟΕΣ, αναφερόμενη στην τροπολογία που εγκρίθηκε για το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών, επισημαίνοντας πως το μεσημέρι της 13ης Αυγούστου 2015, κατά τη
συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων του σχεδίου
νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης», κατατέθηκε αιφνιδιαστικά (περί ώρα 15.40΄) από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μάρδα, τροπολογία με την
οποία επιχειρήθηκαν να ρυθμιστούν προς τα χείρω ήδη ρυθμισμένες
καταστάσεις που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα των στρατιωτικών.

Τί έλεγε η υπόψη τροπολογία;

"Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώματος που αποχωρούν από την Υπηρεσία από την επομένη της
ημερομηνίας δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξη
εφόσουν έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους και 40 έτη
συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:".

Υπήρξε έντονη αντίδραση και μετά από τις άμεσες και καίριες
παρεμβάσεις επήλθε νομοτεχνική βελτίωση, η οποία με την ψήφιση του νόμου
εντάχθηκε στο κυρίως σώμα του, με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 αυτού,
ως εξής: «7.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20
του ν.3865/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως
ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου
έτους της ηλικίας τους. β. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα από την επομένη της
δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν
συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης
υπηρεσίας.».

Από την ψήφιση της ανωτέρω τροπολογίας, με την ενσωμάτωση της ως άνω
νομοτεχνικής βελτίωσης και μετά, πλήθος σχολίων και ερμηνειών
διατυπώθηκαν και είδαν το φως της δημοσιότητας με αποτέλεσμα να επέλθει
σύγχυση και πανικός στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στην προσπάθειά
τους να ερμηνεύσουν και να προσωποποιήσουν τη συγκεκριμένη διάταξη,
επιχειρώντας να απαντήσουν στο ερώτημα: «Χάσαμε ή κερδίσαμε; Με αφορά η
εν λόγω διάταξη;».

Για ακόμη μια φορά προτρέπουμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους
συναδέλφους να συνεχίσουν να δείχνουν εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδία μας
και να είναι σίγουροι ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται
προς διασφάλιση των συμφερόντων των Ελλήνων στρατιωτικών, με την
ανάδειξη και καταλογισμό των όποιων ευθυνών εκεί, όπως, σε όποιον και
όταν απαιτηθεί, εφόσον τα αυτιά αρχίσουν να κλείνουν. Ωστόσο, είναι
κρίσιμο να απαντηθούν τα κατωτέρω:

Τί σημαίνει για τους Έλληνες στρατιωτικούς η ανωτέρω διάταξη;

Η ανωτέρω διάταξη αντικαθιστά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του
ν.3865/2010, σύμφωνα με την οποία: «4. Για τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν
υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν
συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη
συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά: ….».

Ποιοι υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010;

Σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές: «1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία
μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη
διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, τον
τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξής
τους. 2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και
του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες
μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό
δικαίωμα εντός του 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά
ενάμισι (1 ½) επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά
τρία (3) επιπλέον έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το
έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι
(4 ½) επιπλέον έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το
έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (4 ½)
επιπλέον έτη.».

Από την παράθεση των ως άνω και σε ότι αφορά τα όρια ηλικίας, προκύπτει ότι:

- Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα έως και την 31-12-2014 ουδεμία μεταβολή επήλθε, ως προς τα όρια
ηλικίας, από το νέο ν.4336/2015.

- Για τα στελέχη που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τη
1-1-2015 (καταταγέντες από 1-7-1990) και μετά, νέος νόμος θα ρυθμίσει τα
όρια ηλικίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις και όχι ο ν.4336/2015,
που ψηφίστηκε τη 14-8-2015.

Πρακτικά τι σημαίνει αυτό;

Τα στελέχη που κατετάγησαν από τη 1-7-1990 θα πρέπει να αρχίσουν να
ανησυχούν, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, από το έτος 2022 και
μετά.

Τελικά θίγεται κανείς;

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς και μετά τη διόρθωση της
τροπολογίας δε θίγεται κανείς, δημιουργείται όμως ένα νομικό κενό για
τους ανωτέρω στρατιωτικούς που κατετάγησαν από τη 1-7-1990 και μετά, το
οποίο (νομικό κενό) θα καλυφθεί μόνο με τη νομοθετική ρύθμιση που όρισε ο
νέος ν.4336/2015, στην οποία (νομοθετική ρύθμιση) η Ομοσπονδία, έχοντας
ενημερώσει ήδη την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, ευελπιστεί ότι θα
συμπεριληφθεί και θα επιλυθεί ένα πάγιο, χρονίζον (από το 2010) και
λογικό αίτημά της για επαναφορά των συναδέλφων που κατετάγησαν από τη
1-7-1990 έως και 31-12-1992 στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό πλαίσιο
των «παλαιών» ασφαλισμένων.

Μέχρι να ρυθμιστεί νομικά το θέμα τι γίνεται;

Σε κάθε περίπτωση (ακόμη και στη χειρότερη) ο οποιοσδήποτε νέος νόμος
πιστεύουμε ότι, βασιζόμενος στην αιτιολογική έκθεση του ν.3865/2010 και
στο σκεπτικό τόσο των ανωτάτων δικαστηρίων όσο και της νομοθετικής
εξουσίας για τις ιδιαιτερότητες του στρατιωτικού λειτουργήματος, θα
καθορίσει αφενός αναγκαίες μεταβατικές προϋποθέσεις και αφετέρου
τουλάχιστον δεν θα αναιρεθεί (εάν δεν καλυτερεύσει) το 60ο έτος της
ηλικίας ή τα 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας, όπως ακριβώς έγινε με τους
υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η Ομοσπονδία θα αναμένει τη νέα νομοθετική ρύθμιση, ευελπιστεί ότι η
πολιτική ηγεσία θα λάβει υπόψη τις μέχρι τώρα προτάσεις της και θα
σχολιάσει – δράσει στο χρόνο που θα απαιτηθεί και με τα μέσα που πρέπει.

Μέχρι τότε συνιστούμε σύνεση, ψυχραιμία και όχι βεβιασμένες κινήσεις
που προφανώς ίσως δημιουργήσουν τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα.

Προτρέπουμε όλους τους στρατιωτικούς να δυναμώσουν τις πρωτοβάθμιες
Ενώσεις Στρατιωτικών και δια αυτών να δυναμώσουν την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών για μια πιο ισχυρή και δυναμική
παρέμβασή της.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …