4 άτομα θα προσλάβει η εφορεία αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού,
τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ναού
Αγίου Τίτου Γόρτυνας» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου»
του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την
Υπηρεσία μας, για χρονικό διάστημα απασχόλησης τριών (3) μηνών και όχι πέραν
της λήξης του έργου αλλά με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που αυτό παραταθεί.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ - ΤΕ - ΔΕ -
ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης
Έργων Τέχνης Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης).
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και
αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από
υποψηφίους χωρίς αυτή.
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν
από υποψηφίους χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από
υποψηφίους με αυτή. ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το
αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων
εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν
του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και
υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει : α) Να είναι
Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική
ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: 
α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210-3443384 και 
β) Καραμαούνα 1, Πλ.Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310- 459101, των κατωτέρω επιπέδων: Α' ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β' ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.
Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης αποδεικνύεται
με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση
του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η
απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς
και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 81
του Ν.1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ.99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η
του Ν.3812/28-12-2009, όπως ισχύουν.
Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία
προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή
εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς
εμπειρία αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από τον
αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη
ότι, για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων
έχουν εμπειρία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα
έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων
Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούμενων Έργων Μουσείων με ειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα
κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν.2190/1994 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Νόμου 3812/2009.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα, κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων,
με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια.
Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των
ειδικοτήτων, το οποίο έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω
των έξι (6) μηνών, γίνεται σε πίνακα σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα
κριτήρια κατά κλάδο και ειδικότητα μόνο εφόσον η εξειδίκευση προκύπτει από τον
τίτλο σπουδών. (π.χ. για τους Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την
εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, για τους εργατοτεχνίτες
και ειδικευμένους Εργάτες εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής
Μαρμαροτεχνιτών Πανόρμου Τήνου).Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …