Επιδοτούμενα προγράμματα για την διαχείριση της Ενεργού Γήρανσης από την ΟΚΕ

Όλες οι δημογραφικές στατιστικές, μελέτες και αναλύσεις
συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: η Ευρώπη και μαζί της και η Ελλάδα γερνάνε.
Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού της, τις επόμενες δεκαετίες,
καθώς και η επερχόμενη συνταξιοδότηση της γενιάς του «babyboom», της
μεταπολεμικής δηλαδή γενιάς, αποτελούν πραγματικές προκλήσεις.
Μια θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα και λογική συνέπεια
της βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής δημιουργεί μια σειρά
προκλήσεων, που πρέπει να μελετηθούν, αξιολογηθούν και αντιμετωπιστούν. Τα
παραπάνω αναφέρει η ΟΚΕ σε ενημερωτικό δελτίο σχετικά με δράσεις που υλοποιεί
και έχουν στόχο την παράταση του επαγγελματικού βίου στην απασχόληση η ΟΚΕ
υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Όπως αναφέρει η ΟΚΕ η Ευρώπη ήδη από τον 20ο αιώνα έχει αντιληφθεί το
ζήτημα. Διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια (Νίκαια, Στοκχόλμη, Γκέτεμποργκ, Λάκεν,
Λισαβώνα) έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που
έχει η γήρανση του πληθυσμού στα ευρωπαϊκά κοινωνικά μοντέλα.

Παράλληλα το θέμα έχει τεθεί από πολύ νωρίς σε επίπεδο
Διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.).
Διαχείριση της ενεργού γήρανσης.
Το κλειδί είναι η στήριξη της ενεργού γήρανσης σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής, από τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές
δραστηριότητες έως και την ικανότητα υγιούς γήρανσης και ανεξάρτητης διαβίωσης.
Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών τα επόμενα
χρόνια. Ενεργός γήρανση σημαίνει ότι, όσο μεγαλώνουμε, διατηρούμε τον έλεγχο
της ζωής μας και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξαρτιόμαστε από τις νεότερες
γενεές.
Παρόλο, που στην παρούσα συγκυρία μας απορροφούν τα ζητήματα
που σχετίζονται με την οικονομική και δημοσιονομική κρίση στην χώρα μας,
υπάρχει έντονη ανησυχία, ότι η ζωή θα είναι δυσχερέστερη στις κατά πολύ πιο
ηλικιωμένες κοινωνίες στις οποίες θα ζούμε, και αν δεν προετοιμαστούμε θα είναι
δύσκολο να διασφαλιστεί η ισόρροπη συνύπαρξη μεταξύ των γενεών. Πολύ
περισσότερο όταν η κρίση επιδεινώνει τις συνθήκες απασχόλησης, διαβίωσης και
ασφάλισης.
Χρειάζεται να συμβάλλουμε όλοι, ενεργά, στην ανάδειξη και
αντιμετώπιση των ζητημάτων, που ανακύπτουν, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής
συνεννόησης και συναίνεσης, με στόχο την στήριξη όλων των ηλικιακών ομάδων του
ενεργού πληθυσμού, χωρίς αποκλεισμούς.
Ο ρόλος της ΟΚΕ – μελέτη και ανάδειξη των ζητημάτων της
ενεργού γήρανσης
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ως κατεξοχήν θεσμός
κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, από πολύ νωρίς,
έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, για να μελετήσει και να αναδείξει τα ζητήματα της
ενεργού γήρανσης, στην Χώρα μας.
Το 2004, στην β' φάση υλοποίησης της Κ.Π. «EQUAL», μαζί με
άλλους φορείς , συνέστησαν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ», για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού
Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης».
Με βάση τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από το έργο αυτό, η
ΟΚΕ ανέλαβε και υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων
Καινοτόμων Πολιτικών και Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ενδυνάμωσης του
Κοινωνικού Διαλόγου και Υποστήριξης των Κοινωνικών Εταίρων με Στόχο τις
Καινοτόμες Προτάσεις Πολίτικης για το Ζήτημα της Διαχείρισης της Ενεργού
Γήρανσης στην Ελλάδα», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
Ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου.
Με μια σειρά δράσης, η ΟΚΕ στοχεύει αφενός στην ανάδειξη και
την επικοινωνία των προβλημάτων του σύγχρονου εργασιακού, επιχειρηματικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος σε σχέση με το ζήτημα αυτό και αφετέρου στη δημιουργία
νέων καινοτόμων προληπτικών εργαλείων υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων
μερών.
Στην παρούσα φάση είναι σε πλήρη εξέλιξη μια σειρά
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων επιμόρφωσης, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα και Ιωάννινα, στα πλαίσια του έργου «Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου
με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων
των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας»,
που είναι μέρος της παραπάνω Πράξης.
Στα πλαίσια τόσο των προγραμμάτων κατάρτισης, και των
σεμιναρίων επιμόρφωσης, όσο και των ενημερωτικών εκδηλώσεων, που θα τα
πλαισιώσουν, θα αναπτυχθούν ζητήματα, όπως:
* Τάσεις του ζητήματος της ενεργού γήρανσης σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο,
* Διαδικασίες ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου στην
Ελλάδα,
* Πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και κίνητρα ενίσχυσης και
ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού ηλικίας άνω των 45 ετών,
* Παρουσίαση του οδικού χάρτη, για την προώθηση της ενεργού
γήρανσης, στο πεδίο της ενδυνάμωσης των εργαζομένων άνω των 45 ετών κ.α.
Ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη και ολοκληρώνονται 5 προγράμματα
κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών, με τίτλο «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και
εργαλεία ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου και της προληπτικής διαχείρισης
της ενεργού γήρανσης», που παρακολουθούν 90 αιρετά στελέχη συλλογικών φορέων,
που συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων,
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Διάχυση πληροφόρησης
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ ΑΕ πρόκειται να υλοποιήσει
το επόμενο διάστημα σειρά Σεμιναρίων Επιμόρφωσης, διάρκειας 20 ωρών, για θέματα
Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιωάννινα και Λάρισα στο
πλαίσιο του έργου που μας έχει ανατεθεί από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΟΚΕ). Με αυτές τις επιμορφωτικές δράσεις η ΟΚΕ φιλοδοξεί να
ευαισθητοποιήσει τους μετέχοντες, πάνω σε σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες
διαχείρισης των ηλικιών και των καλών πρακτικών από άλλες χώρες, να μοχλεύσει
τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου γύρω από το θέμα της ενεργού γήρανσης σε
κλαδικό επίπεδο και να συνθέσει προτάσεις της ΟΚΕ για μέτρα προληπτικής και
ενεργού πολιτικής του ζητήματος της διαχείρισης των ηλικιών και της ενεργού
γήρανσης.
Δικαίωμα συμμετοχής
Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν:
- στελέχη και υπάλληλοι συλλογικών φορέων που συμμετέχουν
εργοδότες, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων, σε τοπικό,
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
- εργαζόμενοι, στελέχη και εργοδότες επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και ανήκουν στους κλάδους αναφοράς του
έργου: 
Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
Μεταλλουργία
Κατασκευές
Αγροτικός Κλάδος
Λιανικό Εμπόριο
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Τράπεζες - Ασφαλιστικές Εταιρείες
ΔΕΚΟ ή / και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Κράτος.
Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των
επιμορφωτικών σεμιναρίων, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και χρηματική
αποζημίωση 80 ευρώ ο καθένας.
Άξονες Επιμόρφωσης:
-Δημογραφικές αλλαγές και η πρόκληση της ενεργού γήρανσης
-Πολιτικές και κίνητρα ενίσχυσης εργατικού δυναμικού
μεγαλύτερης Ηλικίας
-Κατάρτιση «Πρότυπου Κοινού Προγράμματος Δράσεων» των
κοινωνικών εταίρων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
στην απασχόληση
-Η χρήση του εργαλείου «Ολοκληρωμένη Διαδραστική Πλατφόρμα
Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της Ενεργού Γήρανσης»
Πληροφορίες - Συμμετοχές - Επικοινωνία:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε. ΕΥΤΥΧΙΑΣ 12-14,
11251,ΑΘΗΝΑ Τηλ:210 8691002-025, Φάξ:210 8691001 edra@akmon.edu.gr, www.akmon.edu.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5 & ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 59, 54627,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, περιοχή CITY GATE Τηλ:231-7775397, akmonthess@gmail.com
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
(ΚΔΒΜ2 ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ) Τηλ: 26510-22999 & 26633, epirusedu@gmail.com
ΛΑΡΙΣΑ:
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ, 41221, ΛΑΡΙΣΑ (ΚΔΒΜ2
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ) Τηλ: 2410-287061, kek@dynamiki.grΣχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …