Επιπλέον προσλήψεις στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα
Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Susceptibility of European Tuta absoluta
populations to DuPont insecticides active ingredients (DPX-E2Y45 35WG,
DPX-HGW86 10OD, Steward® 30WG and DPX-RDS63 35WG)».
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Φυσικό πρόσωπο, Πτυχιούχο
Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση των παρακάτω
εργασιών

• ανάπτυξη φυτών
• ανάπτυξη πληθυσμών Tuta absoluta,
• διενέργεια βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στην
σχετική σύμβαση με την εταιρία DuPont de Nemours (France) SAS,
• αξιολόγηση και μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ • Πτυχίο Γεωπονίας ΤE
• Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες
υποψηφίους).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μετά το πέρας της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των
προτάσεων με τα δικαιολογητικά και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
τους, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης
και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στην
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο
ανάδοχος κατά περίπτωση να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση αναδόχους δεν
αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον
πίνακα κατάταξης..
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εμπειρία και δημοσιεύσεις σε θέματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας
και αξιολόγησης εντομοκτόνων σκευασμάτων και ειδικότερα στον εντομολογικό εχθρό
Tuta absoluta Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια οκτώ
(8) μήνες από την υπογραφή της.
Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα
11.600 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και άλλων κρατήσεων, θα καταβληθεί δε,
με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να
υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681
ΑΚ, μέχρι και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00., σε κλειστό φάκελο
με την ένδειξη «Για την αριθμ. 1923/21-8¬2015 Πρόσκληση εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος». Έντυπο πρότασης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς,
Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και
Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο.
Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν
αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα 2810 302309 (κ. Εμμ. Ροδιτάκη) και 2810 302 315 (κα
Α. Σαβουιδάκη-Πηρουνάκη)
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το
δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα
του π.δ. 164/2004 «Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και
εκτελούνται μεταξύ του Ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή
ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των
συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε
περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι
μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του
επόμενου άρθρου» και με το άρθρο 6, παράγραφος 1, «Συμβάσεις που καταρτίζονται
διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου
με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους
εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε
συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν του
προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης
νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω
απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση,
υπολογιζόμενης και την υπό ανάθεση σύμβασης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά
1. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή
ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ.
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί
στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του
τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας όπου
απαιτείται.
4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας
(συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το
αντικείμενο απασχόλησης).
5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή
απαιτείται.
6. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
7. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό
έργο.
8. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ.
1923/21-8-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι
απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1,
του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΝΔ: Ανακοίνωση για το βίντεο του Κασσελάκη από τη Θεσσαλία:

«Το να το κάνει αυτό απευθυνόμενος σε πολίτες που έχουν πληγεί από το πιο έντονο …