Έκρηξη των ανισοτήτων στις χώρες του ΟΟΣΑ

Με έκδηλη αμηχανία δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα
συμπεράσματα της μελέτης του ΟΟΣΑ, αναφορικά με την αύξηση των εισοδηματικών
ανισοτήτων στις χώρες που έχουν πληγεί βαθύτερα από την οικονομική κρίση,
ρίχνοντας και πάλι τις ευθύνες στους εργαζόμενους και τα «διαρθρωτικά εμπόδια
των αγορών εργασίας», ξεπερνώντας κάθε όριο οικονομικής λογικής. Αυτό προκύπτει
από απάντηση της Επιτρόπου Απασχόλησης, Marianne Thyssen, σε ερώτηση του
Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη
Παπαδημούλη. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του έθετε
το θέμα της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τις εισοδηματικές ανισότητες «In it Together:
Why Less Inequality benefits all – 2015», στην οποία διαπιστώνεται ότι «μετά
την κρίση του 2008-2009, το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κερδίζει 9,6 φορές
περισσότερο, σε σχέση με το φτωχότερο 10%, όταν το ίδιο μέγεθος ήταν 7,1 τη
δεκαετία του ’80 και 9,1 τη δεκαετία του ’90», με τις αρνητικότερες επιδόσεις
στις χώρες της ΕΕ να αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Εσθονία, την
Πορτογαλία και την Ισπανία. 

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας
ευρωβουλευτής ρωτούσε την Κομισιόν εάν «αποδέχεται τις ανησυχίες του ΟΟΣΑ
αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των εισοδηματικών ανισοτήτων στην
κοινωνική συνοχή και τις προοπτικές ανάπτυξης», καθώς επίσης «ποια στατιστικά
στοιχεία διαθέτει η Eurostat σχετικά με τις κοινωνικές και εισοδηματικές
ανισότητες στην ΕΕ και πόσο έχουν μεταβληθεί μακροχρόνια στα κράτη μέλη». 
Στην
απάντησή της η Κομισιόν αποδέχεται μεν τα συμπεράσματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ,
σημειώνοντας ότι «αυτά τα στοιχεία δείχνουν, για παράδειγμα, ότι από την αρχή
της κρίσης η εισοδηματική ανισότητα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στα κράτη
μέλη που έχουν πληγεί βαρύτερα από την κρίση», αλλά ρίχνει τις ευθύνες των
ανισοτήτων και πάλι στους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι «η αντιμετώπιση των
αυξανόμενων ανισοτήτων απαιτεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από τα
κράτη μέλη για να καταστούν πιο ανοικτές και να μην είναι κατακερματισμένες οι
αγορές εργασίας, καθώς και να καταστούν πιο αποτελεσματικά και επαρκή τα
συστήματά μας κοινωνικής προστασίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης». Στη
συνέχεια της απάντησής της η Επίτροπος Thyssen υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή
συνέβαλε στην εν λόγω έκθεση και κάνει εντατική χρήση των διαπιστώσεών της. 
Η
εν λόγω έκθεση συμπληρώνει τις εργασίες των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και
την τακτική έκδοση εναρμονισμένων στοιχείων σχετικά με την κοινωνική ανισότητα
και την ανισότητα των εισοδημάτων στην ΕΕ, όπως οι δείκτες ανισότητας Gini, οι
διαφορές αμοιβών μεταξύ των φύλων και η διασπορά του περιφερειακού ΑΕΠ» και
αποκαλύπτει ότι «η Επιτροπή προετοιμάζει μια πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των
κοινοτικών εναρμονισμένων στατιστικών ερευνών, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση
της συνάφειας και της επικαιρότητας των κοινωνικών δεικτών, καθώς και για την
ενίσχυση της καταλληλότητάς τους για την οικονομική εποπτεία και την ικανότητα
αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων». Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και
απάντηση: Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009010/2015 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Θέμα: Έκρηξη
εισοδηματικών ανισοτήτων στις χώρες του ΟΟΣΑ Ο ΟΟΣΑ, σε πρόσφατη έκθεσή του
(«In it Together: Why Less Inequality benefits all – 2015»), διαπιστώνει αύξηση
των εισοδηματικών ανισοτήτων, ειδικά μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης του 2008-2009. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι μετά την κρίση
του 2008-2009 το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κερδίζει 9,6 φορές περισσότερο,
σε σχέση με το φτωχότερο 10%, όταν το ίδιο μέγεθος ήταν 7,1 τη δεκαετία του ’80
και 9,1 τη δεκαετία του ’90. 
Όσον αφορά στις ανισότητες μεταξύ των χωρών του
ΟΟΣΑ, πολύ αρνητικές είναι οι επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ, με πρώτο το
Ηνωμένο Βασίλειο, δεύτερη την Ελλάδα, τρίτη την Εσθονία, τέταρτη την Πορτογαλία
και πέμπτη την Ισπανία. 
Με δεδομένο ότι ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του σημειώνει ότι οι
ανισότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ και στην κοινωνική
συνοχή, ερωτάται η Επιτροπή: 
Ποια στατιστικά στοιχεία διαθέτει η Eurostat,
σχετικά με τις κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην ΕΕ και πόσο έχουν
μεταβληθεί μακροχρόνια στα κράτη μέλη; Αποδέχεται τις ανησυχίες του ΟΟΣΑ
αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των εισοδηματικών ανισοτήτων στην
κοινωνική συνοχή και τις προοπτικές ανάπτυξης; Εάν ναι, ποιες πολιτικές έχει
αναπτύξει για τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και ποιες ήταν οι
συστάσεις της προς τα κράτη μέλη; E-009010/2015 Απάντηση της κ. Thyssen εξ
ονόματος της Επιτροπής (13.8.2015) 
 Επιτροπή συνέβαλε στην εν λόγω έκθεση και
κάνει εντατική χρήση των διαπιστώσεών της. 
Η εν λόγω έκθεση συμπληρώνει τις
εργασίες των υπηρεσιών της Επιτροπής, καθώς και την τακτική έκδοση
εναρμονισμένων στοιχείων σχετικά με την κοινωνική ανισότητα και την ανισότητα
των εισοδημάτων στην ΕΕ, όπως οι δείκτες ανισότητας Gini, οι διαφορές αμοιβών
μεταξύ των φύλων και η διασπορά του περιφερειακού ΑΕΠ. Αυτά τα στοιχεία
δείχνουν, για παράδειγμα, ότι από την αρχή της κρίσης η εισοδηματική ανισότητα
σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί βαρύτερα από την
κρίση. 
Η Επιτροπή προετοιμάζει μια πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των κοινοτικών
εναρμονισμένων στατιστικών ερευνών, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση της συνάφειας
και της επικαιρότητας των κοινωνικών δεικτών, καθώς και για την ενίσχυση της
καταλληλότητάς τους για την οικονομική εποπτεία και την ικανότητα αξιολόγησης
των κοινωνικών επιπτώσεων. 
Η Επιτροπή έχει επίγνωση των πιθανών αρνητικών
αντιδράσεων των εισοδηματικών ανισοτήτων στην κοινωνική συνοχή και στην
οικονομική ανάπτυξη και καταβάλλει προσπάθειες για την προαγωγή των διατάξεων
της Συνθήκης που στοχεύουν στην επίτευξη άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς. 
Κατά την χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής
αναγνωρίζει και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, όσον αφορά στην
ανισότητα των εισοδημάτων· οι προκλήσεις αυτές οφείλονται συχνά στα διαρθρωτικά
εμπόδια των αγορών εργασίας, όπως η περιορισμένη πρόσβαση στη διά βίου μάθηση,
η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και οι ανισότητες μεταξύ των φύλων. 
Η αντιμετώπιση
των αυξανόμενων ανισοτήτων απαιτεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες από
τα κράτη μέλη για να καταστούν πιο ανοικτές και να μην είναι κατακερματισμένες
οι αγορές εργασίας, καθώς και να καταστούν πιο αποτελεσματικά και επαρκή τα
συστήματά μας κοινωνικής προστασίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο επικεντρώνεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να
βοηθήσει εκείνους που υστερούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περιοχές με ισχυρές καταιγίδες την Τρίτη 26.9.2023

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25-09-2023/0100 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία …