9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιεράπετρας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού
προσωπικού για τη Μουσική Σχολή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για το διάστημα από
την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, για τη διδασκαλία των
παρακάτω καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της Μουσικής Σχολής Ιεράπετρας.
Α) Πιάνου Θέσεις : Τρεις (3)
Β) Κιθάρας Θέσεις: Μία (1)
Γ) Mονωδίας – Χορωδίας Ωδικής Θέσεις : Δύο (2)
Δ) Διδασκαλία Θεωρητικών Θέσεις : Μία (1)
Ε) Παραδοσιακών Οργάνων Θέσεις : Μία (1)
ΣΤ) Μονωδίας– Τραγουδιού (Μουσικού Θεάτρου κ.λπ.) Θέσεις :
Μία (1) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά της αιτήσεως συνυποβάλλονται άπαντα τα υπό των κείμενων
διατάξεων προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων
Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει: Φωτοαντίγραφο:
των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών
όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο
όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας
όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης
πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει:
Α) Το Δήμο ή την Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό
μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου
ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο
δημοτολόγιο
Β) Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για
άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
Γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική
καταδίκη, και ότι:
α) δεν καταδικάσθηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής,
β) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει
παραγραφεί,
γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις.
Δ) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο
δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
Ε) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην
κρίση της καταλληλότητας του, ειδικώς εάν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού
αδικήματος. Δικαιολογητικά Ειδικών Προσόντων
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως
επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα
της ανακοίνωσης » δικαιολογητικά.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως
αναφέρεται στον Πίνακα Β. Λαμβάνεται υπόψη το Δίπλωμα ή το Πτυχίο. Μουσικός
τίτλος δηλούμενος και μη προσκομιζόμενος προσμετρείται μόνο όταν αντί του
τίτλου προσκομίζεται βεβαίωση του Υ.ΠΟ.Τ. κατοχής του τίτλου. Για τα
αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα (που δεν είναι αναγνωρισμένα από το ΥΠΟΤ π.χ.
αρμόνιο, ακορντεόν, παραδοσιακά όργανα κλπ) γίνεται δεκτό το πτυχίο ή το
δίπλωμα ή η βεβαίωση αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Επικυρωμένα αντίγραφα Βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής
εμπειρίας της αντιστοίχου ή παρεμφερούς καλλιτεχνικής ειδικότητας. Ως
σταδιοδρομία και αποδεδειγμένη συμμετοχή λογίζεται η εμπειρία που αποκτήθηκε
στην αντίστοιχη ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου. Η εμπειρία λαμβάνεται
υπόψη από την ημερομηνία κτήσης του αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος όπου
απαιτείται αυτό. Λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την κρίση της επιτροπής συναφή
εμπειρία σε ωδεία και μουσικές δομές . Βιογραφικό Σημείωμα
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας
ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα
απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα
Απαραίτητα Δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, Ιεράπετρα, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης,
δηλαδή από 22-8-2015 έως 31-8-2015 .
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό
την κρίση της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ.
10034/12-8-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
η οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»,
Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την Δευτέρα 7-9-2015.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής
επιλογής. Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα
δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Για την
επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την
Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιών της.
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10)
ημερών από την ειδοποίησή τους από την « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» πρόσθετα
δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής : Πιστοποιητικό γέννησης Αντίγραφο φύλλου
στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες) Πιστοποιητικό υγείας και
αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού. Η περίληψη της
προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το ΠΔ 524/17.6.80. Η Επιλογή των υποψηφίων
θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ως ορίζει το ΠΔ 524/17.06.80.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο Κτίριο του
Νομικού Προσώπου, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από τρεις
υπαλλήλους του Ν.Π

Περισσοτερα εδωΑνακοίνωση για την
πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για τη Μουσική Σχολή με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου,
συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, για τη διδασκαλία των παρακάτω
καλλιτεχνικών ειδικοτήτων

της Μουσικής Σχολής Ιεράπετρας.

Α) Πιάνου

Θέσεις : Τρεις (3)

Β) Κιθάρας

Θέσεις: Μία (1)

Γ) Mονωδίας – Χορωδίας Ωδικής

Θέσεις : Δύο (2)

Δ) Διδασκαλία Θεωρητικών

Θέσεις : Μία (1)

Ε) Παραδοσιακών Οργάνων

Θέσεις : Μία (1)

ΣΤ) Μονωδίας– Τραγουδιού (Μουσικού Θεάτρου κ.λπ.)

Θέσεις : Μία (1)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά της αιτήσεως συνυποβάλλονται άπαντα τα υπό των κείμενων διατάξεων
προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων

Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των
κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών
φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να
προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει:
Α) Το Δήμο ή την Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο
δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου
ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος
στο δημοτολόγιο (βλ Παράρτημα)

Β) Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη
νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

Γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη,
και ότι: α) δεν καταδικάσθηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή
για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι
υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει
παραγραφεί, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό
στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.

Δ) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή
ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

Ε) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της
καταλληλότητας του, ειδικώς εάν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού
αδικήματος.

Δικαιολογητικά Ειδικών Προσόντων

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση και το «Παράρτημα της ανακοίνωσης » δικαιολογητικά.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρεται
στον Πίνακα Β.
Λαμβάνεται υπόψη το Δίπλωμα ή το Πτυχίο. Μουσικός τίτλος
δηλούμενος και μη προσκομιζόμενος προσμετρείται μόνο όταν αντί
του τίτλου προσκομίζεται βεβαίωση του Υ.ΠΟ.Τ. κατοχής του
τίτλου. Για τα αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα (που δεν είναι
αναγνωρισμένα από το ΥΠΟΤ π.χ. αρμόνιο, ακορντεόν, παραδοσιακά
όργανα κλπ) γίνεται δεκτό το πτυχίο ή το δίπλωμα ή η βεβαίωση
αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επικυρωμένα αντίγραφα Βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας
της αντιστοίχου ή παρεμφερούς καλλιτεχνικής ειδικότητας.
Ως σταδιοδρομία και αποδεδειγμένη συμμετοχή λογίζεται η εμπειρία που
αποκτήθηκε στην αντίστοιχη ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου. Η
εμπειρία λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία κτήσης του αντίστοιχου
πτυχίου ή διπλώματος όπου απαιτείται αυτό. Λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά
την κρίση της επιτροπής συναφή εμπειρία σε ωδεία και μουσικές δομές .

Βιογραφικό Σημείωμα
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την
ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα
απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην
ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στην
Γραμματεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος
όροφος, Ιεράπετρα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη
της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 22-8-2015 έως 31-8-2015 .

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της
τριμελούς Επιτροπής Επιλογής που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ.
10034/12-8-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, η οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της
«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την Δευτέρα
7-9-2015.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής.

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά,
αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο
από την Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο
τρόπο ενώπιών της.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την
ειδοποίησή τους από την « ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» πρόσθετα
δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής :

Πιστοποιητικό γέννησης
Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες)
Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α
Ιεράπετρας» συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

Η περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το ΠΔ 524/17.6.80.

Η Επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ως ορίζει το
ΠΔ 524/17.06.80.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο Κτίριο του Νομικού
Προσώπου, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από τρεις
υπαλλήλους του Ν.Π

Περισσοτερα εδω

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …