Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων για την Κοινωφελ΄Εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι για την τρίτη φάση της Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθόλη την
διάρκεια του 24ωρου κατά τις εργασιμες και τις αργίες.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά
από τις 10 π.μ. της 26ης Αυγούστου 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης
Σεπτεμβρίου 2015.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υ̟πηρεσιών του ΟΑΕΔ µε τη χρήση κωδικών ̟πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 72.327.655
ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, και
αφετέρου στην υποστήριξη και βελτίωση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Τέτοιες είναι οι
υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού,
υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του
συστήματος υγείας).

Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με
την εξυπηρέτηση πολιτών (πχ ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών,
δικαστήρια), καθώς και δράσεων που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε
ανάγκη, λόγω της οικονομικής κρίσης.
Με τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται το
ανασχεδιασμένο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο οποίο μετέχουν συνολικά 52.
626 άνεργοι. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ακόμα η ανάρτηση των οριστικών πινάκων
για τους ωφελούμενους της β' φάσης του προγράμματος που αφορά 2.417 ανέργους
που θα ενσωματωθούν στα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού.
Oδηγίες για την υποβολή αίτησης εδώ
Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε:
α) Ημερομίσθιο 19,81 ευρώ και όχι πάνω από 495,25 ευρώ για
ανέργους άνω των 25 ετών.
β) Ημερομίσθιο 17,27 ευρώ και όχι πάνω από 431,75 ευρώ για
ανέργους έως 25 ετών. Οι ωφελούμενοι δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη παροχή
(άδεια, επίδομα αδείας, ειδικές άδειες).
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ακριβέστερα δικαίωμα
υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που εμπίπτουν σε
μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
*Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
Τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση
τα τυπικά προσόντα τους.
*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, άνω των 29 ετών.
*Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υποχρέωση
προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης
(ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, έχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μόνο οι εξής
κατηγορίες ωφελούμενων:
α) Άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών.
β) Άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν
εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού και επιθυμούν να
μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού
γ) Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.
Ο ΟΑΕΔ έχει ορίσει επτά αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης
και κατάταξης όσων ανέργων υποβάλλουν αιτήσεις, τα οποία είναι:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
του / της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60
μήνες.
3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50%
και άνω.
4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
5) Την ηλικία.
6) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
7) Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και
ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια
μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989148,
2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143,
2109989009, 2109989144 Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων Πληροφορίες για
τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής
των δικαιολογητικών : 2109989609
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2109989017,
2109989781, 2109989762 Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και
υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2510227997
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2510225668
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια
μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2313322544
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2313322592 Περιφερειακή Διεύθυνση
Θεσσαλίας
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια
μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2410564512
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2410564580 Περιφερειακή
Διεύθυνση Ηπείρου
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια
μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2651370310,
2651370312 Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2651370322 Περιφερειακή
Διεύθυνση Πελοποννήσου
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια
μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2610966730
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα :2610966800 Περιφερειακή
Διεύθυνση Κρήτης
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια
μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2810323964
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2810323247Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περιοχές με ισχυρές καταιγίδες την Τρίτη 26.9.2023

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25-09-2023/0100 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία …