Πρόστιμο χωρίς προσκόμιση γραπτών εξηγήσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας-Είναι εφικτό;

Εκτός των παραβάσεων εκείνων, για
τις οποίες το ύψος των προστίμων, σύμφωνα με την υπ' αριθ.
2063/Δ1/632/18.2.2011 (ΦΕΚ 266 τ.Β') απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους
προστίμων.. », που επιβάλλονται στους εργοδότες κατόπιν κλήσης τους για
παροχή γραπτών εξηγήσεων, υπάρχουν και κάποιες παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας για τις οποίες ο εργοδότης τιμωρείται με επιβολή προστίμου
άμεσα και χωρίς την παροχή γραπτών εξηγήσεων.

Αυτό προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β΄
2062/23.08.2013) απόφαση του υπουργού και υφυπουργού εργασίας «Επιβολή
διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας»,
στην οποία καθορίζονται οι παραβάσεις αυτές και το ύψος των
επιβαλλόμενων προστίμων. 

Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις:
Α. Παραβάσεις αρμοδιότητας Κοινωνικών Επιθεωρήσεων ΣΕΠΕ

 1. Αδήλωτη εργασία (μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού).

Το πρόστιμο για την παράβαση αυτή είναι πολύ υψηλό. Αν η μη αναγραφή
στον πίνακα προσωπικού, σημαίνει και ανασφάλιστη εργασία, τότε σίγουρα
το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.549,44 € (586,08€ Χ 18 μήνες) για κάθε
υπάλληλο άνω των 25 ετών και στα  9.197,10 € (510,95 Χ 18 μήνες) για
κάτω των 25 ετών. Για τους εργατοτεχνίτες τα αντίστοιχα ποσά είναι
10.550,54 € (26,18€ Χ 403 ημερομίσθια) για κάθε εργαζόμενο άνω των 25
ετών και 9.200,49 € (22,83€ Χ 403 ημερομίσθια) για κάτω των 25 ετών.

Προσοχή όμως. Η απόφαση αναφέρεται γενικά σε αδήλωτη εργασία και όχι
μόνο σε ανασφάλιστη. Δηλαδή μπορεί να έχει γίνει ηλεκτρονικά η αναγγελία
πρόσληψης, που σημαίνει ότι αυτόματα ο ασφαλιστικός φορέας έχει όλες
τις πληροφορίες για τον εργαζόμενο, ενώ δεν έχει υποβληθεί πίνακας
προσωπικού. Με το «γράμμα» της παραπάνω απόφασης, η παράβαση αυτή
τιμωρείτε με τα ίδια ως άνω πρόστιμα.  Εξομοιώνεται δηλαδή η ανασφάλιστη
με την αδήλωτη εργασία. Άδικα κατά τη γνώμη μας, αφού αδήλωτη εργασία,
κατά τα κρατούντα, νοείται η αμειβόμενη  δραστηριότητα που είναι νόμιμη
μεν, αλλά δεν δηλώνεται στις δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες με σκοπό την
αποφυγή της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Η μη αναγραφή
εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού θα είχε αυτά τα «ευεργετικά» για τον
εργοδότη αποτελέσματα; Νομίζουμε όχι. Αποτελεί βεβαίως, παράβαση της
εργατικής νομοθεσίας που θα έπρεπε να τιμωρείται με βάση την υπ' αριθ.
2063/Δ1/632/18.2.2011 (ΦΕΚ 266 τ.Β') απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους
προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»

Οι επιθεωρητές εργασίας, στις περιπτώσεις αυτές, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους, θα πρέπει να ερευνούν το θέμα, να διακριβώνουν την
αλήθεια και την ουσία των πραγμάτων και να προβαίνουν στις ανάλογες κατά
περίπτωση ενέργειες, για την επιβολή και το ύψος των  διοικητικών
κυρώσεων.  

2.  Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και
υπερωριών και νυν ειδικού βιβλίου υπερωριών. (ΦΕΚ 415/24-3-15 - 
τροποποίηση της ΥΑ.8422/20/14-3-2014)

3. Μη επίδειξη, βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού, οικοδομικών και τεχνικών έργων.

4. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας.

5. Μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων, τουλάχιστον για το τελευταίο τρίμηνο.

Ας δούμε τώρα τα πρόστιμα που επιβάλλονται, για τις παραβάσεις αυτές (2-5):

 α) Για επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως 10 εργαζόμενους πρόστιμο,  300,00 €.

 β) Για επιχείρηση που απασχολεί από 11 έως 50 εργαζόμενους πρόστιμο 1.000,00 €.

 γ) Για επιχείρηση που απασχολεί από 51 έως 150 εργαζόμενους, πρόστιμο 2.000,00 €).

 δ) Για επιχείρηση που απασχολεί από 151 έως 250 εργαζόμενους, πρόστιμο: 3.000,00 €.

ε) Για επιχείρηση που απασχολεί από 251 εργαζόμενους και άνω, πρόστιμο: 5.000,00 €.

Β. Παραβάσεις αρμοδιότητας Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρήσεων ΣΕΠΕ

1. Μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο:

 α) Για επιχείρηση χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας, πρόστιμο  7.200,00 €.

 β) Για επιχείρηση μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας πρόστιμο 10.000,00 €.

 γ) Για επιχείρηση υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας πρόστιμο 15.000,00 €.

 Για την εφαρμογή της  απόφασης τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες επικινδυνότητας:

 (Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας

 (Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας

 (Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.

 Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται:

 α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ` αυτά εκτελούνται:

 - εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η
έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια διάρκειας το πολύ
36 ωρών ή - εργασίες σε κλειστούς χώρους, που περιείχαν καύσιμα,
εύφλεκτα ή άλλα υλικά που μπορεί να αποκτήσουν επικίνδυνες

φυσικοχημικές ιδιότητες από τις εκτελούμενες εργασίες ή - θερμές εργασίες:

 α1. σε χώρους που γειτνιάζουν με χώρους φορτίου ή

 α2. στο αντλιοστάσιο και στα δίκτυα μεταφοράς φορτίων.

 β. Όλα τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη παρουσία άνω των 150 εργαζομένων.

 Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται:

 α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κλπ.) εφόσον σ` αυτά εκτελούνται
εργασίες αποκλειστικά και μόνο εκτός των χώρων φορτίου και φυσικά
εφόσον δεν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις

της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας.

 β. Τα πλοία κατά τη διάρκεια που λαμβάνουν χώρα εργασίες βαφής σε εσωτερικούς χώρους ή εργασίες αμμοβολής ή εργασίες υδροβολής.

 γ. Τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες για τις οποίες προβλέπεται:

 - η χρήση ικριωμάτων όγκου συνολικά άνω των 500 m3 ή

 - η χρήση σιδήρου άνω των 70.000 Kgs.

 δ. Τα πλοία εφόσον σ` αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία 50 έως 150 εργαζομένων.

 Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:

 Όλα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις
παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυση τους
και εφόσον δεν απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία περισσοτέρων των 49
εργαζόμενων.

2.  Μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, ανά μηχάνημα έργου.

 Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση 2.500,00 €

 Δελτίο ελέγχου και πράξη επιβολής προστίμου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτή
καταγράφεται στο Δελτίο Ελέγχου από τον Επιθεωρητή Εργασίας και
επιδίδεται επί τόπου στον εργοδότη. Στη συνέχεια, το αργότερο εντός
πέντε ημερών από την επίδοση του Δελτίου Ελέγχου συντάσσεται και
επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, το
ύψος του προστίμου, ανάλογα με το είδος της παράβασης που αναφέραμε
παραπάνω. 

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου από την επιχείρηση, παρέχεται έκπτωση ποσοστού 30% επί του αρχικού ποσού.

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την
επίδοση της.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης στους ευάλωτους - Τα σενάρια και οι προϋποθέσεις

Τα έσοδα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αναμένεται να κατευθυνθούν προς εκείνους που πλήττονται …