7 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού

Ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις
για τα δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με απόφαση που
εκδόθηκε σήμερα. 
Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου αφορούν ειδικότητες
τουριστικών επαγγελμάτων και είναι δωρεάν

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την εισαγωγή
εννιακοσίων (900) καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιοτήτας του για τις  ειδικότητες των Τουρστικών
Επαγγελματων για το 2015 – 2016

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση  του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια

αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, από την Δευτέρα
07/09/2015 έως και την Παρασκευή 25/09/2015, από τις 9.30 π.μ μέχρι τις
15.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες

Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
(Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία): Άτομα 400 –
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής (75 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. Ι.Ε.Κ. Περαίας Θεσσαλονίκης (75 άτομα) Πρωινά τμήματα

4. Ι.Ε.Κ. Ρόδου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

5. Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα 1 Απογευματινό τμήμα

6. Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

7. Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

8. Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) : Άτομα 400 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Αττικής (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. Ι.Ε.Κ. Περαίας Θεσσαλονίκης (75 άτομα) Πρωινά τμήματα

4. Ι.Ε.Κ. Ρόδου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

5. Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

6. Ι.Ε.Κ. Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα 1 Απογευματινό τμήμα

7. Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

8. Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 100 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

2. Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

3. Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα
(4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο
Πρακτικής] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

i.    Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος

ii.    Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

iii.    Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου Σχολείου. 
Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

Κάθε υποψήφιος προκειμένου να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής
πρέπει να υποβάλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις κατά
τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Μηχανογραφημένη Αίτηση που θα επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, η
οποία θα χορηγείται από τις Μονάδες Κατάρτισης, την ημέρα κατάθεσης των
δικαιολογητικών του, στην οποία θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του
υποψήφιου, η σειρά προτίμησης των μονάδων κατάρτισης και των
ειδικοτήτων.

β. Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή
άλλου ισότιμου Σχολείου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο
Αποδεικτικό τίτλου σπουδών που θα εκδίδεται από την σχολική μονάδα του
υποψηφίου. Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Σ. απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή Διαβατήριο
σε ισχύ σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πιστοποιητικό γέννησης Δήμου
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία
υποβολής της μηχανογραφημένης τους αίτησης) σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

δ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α. Για την πιστοποίηση της γνώσης και του επιπέδου ξένης γλώσσας, τίτλο
από αναγνωρισμένο φορέα για μια από τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά (φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου
γλωσσομάθειας, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης του
στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του υπ” αρ. 50/5.3.2001
Π.Δ/τος όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι ο τίτλος γλωσσομάθειας πρέπει να
έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή αρμόδια αρχή (βλ. Παράρτημα 1 & 2)).

β. Για την απόδειξη της πολυτεκνίας ή της τριτεκνίας, Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης
των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της μηχανογραφημένης τους
αίτησης) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα
μεταφρασμένο. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόδειξης της πολυτεκνικής
ιδιότητας το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρέπει να
συνοδεύεται και από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ.

γ.  Για την απόδειξη προϋπηρεσίας σε τουριστικό επάγγελμα:

•    Στον ιδιωτικό τομέα, ευκρινές φωτοαντίγραφο οριστικοποιημένων
Ενσήμων και Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

•    Στον δημόσιο τομέα (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου ή
δεύτερου βαθμού), βεβαίωση από τον φορέα που έχει απασχοληθεί στην οποία
να δηλώνονται επακριβώς τα στοιχεία του φορέα, ο χρόνος και το είδος
της εμπειρίας του.

δ. Για την απόδειξη ύπαρξης τουριστικής επιχείρησης του γονέα ή του
ίδιου του υποψήφιου, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των
τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 4276/2014
(ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών, τουριστικό γραφείο κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο της Άδειας
Λειτουργίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια,
Ταβέρνες, Catering, Bar, Μαγειρεία, Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, κ.λ.π).

Σημείωση 1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με ενεργή ατομική
επιχείρηση διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να επιλέξουν είτε τα μόρια της
τουριστικής επιχείρησης είτε τα μόρια της προϋπηρεσίας τους σε αυτή με
ανώτερο όριο συνολικά τα 12 μόρια.

Σημείωση 2: Για τις περιπτώσεις εργαζομένων με σχετική προϋπηρεσία
στο παρελθόν που σήμερα έχουν Τουριστική επιχείρηση σε λειτουργία
προσμετρώνται τα μόρια της προϋπηρεσίας που έχουν σε επιχείρηση πλην της
δικής τους και τα μόρια της Τουριστικής Επιχείρησης. ε. Οι αιτήσεις
ατόμων με αναπηρία, πρέπει να συνοδεύονται α) από ιατρική γνωμάτευση από
κρατικό φορέα, όχι παλαιότερη των τριών μηνών, στην οποία να
αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής και β) από υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι να δηλώνουν ότι μπορούν ν”
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το πρόγραμμα
σπουδών (θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση) και την πρακτική
άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
προγράμματος σπουδών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΑ Ι.Ε.Κ.

•    Υποψήφιος που βάση των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από
μία ειδικότητες γίνεται δεκτός μόνο σε μία ειδικότητα σύμφωνα με τη
σειρά προτίμησής του.

•    Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε
υποψήφιου και αναρτώνται στις Μονάδες Κατάρτισης και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
www.mintour.edu.gr. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του
έχει κάθε υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εκδίκαση όλων των
ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

•    Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων επικυρώνονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και

α. Καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr.

β. Αναρτώνται στις Μονάδες Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

•    Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά προτεραιότητας καθορίζουν ο βαθμός
του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο
γνώσης της ξένης γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει με
απόφασή του ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης στους ευάλωτους - Τα σενάρια και οι προϋποθέσεις

Τα έσοδα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αναμένεται να κατευθυνθούν προς εκείνους που πλήττονται …