Μέτρα στήριξης των παραγωγών της Δυτικής Ελλάδας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νιας, ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αρίθμ.
3393/91637/24-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΥΘΥ465ΦΘΗ-4Ι1) Εγκύκλιος του Αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων
στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών.
Mε τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής
τροποποιείται ο Καν.(ΕΕ) 1031/2014 με τον οποίο θεσπίστηκαν συμπληρωματικά
προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών, εξαιτίας
της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της ρωσικής κυβέρνησης
στις εισαγωγές ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει παράταση των συμπληρωματικών
εκτάκτων μέτρων στήριξης μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των ποσοτήτων για
κάθε κράτος μέλος ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 (ανάλογα με το ποια ημερομηνία
είναι προγενέστερη).
Επισημαίνεται ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει
τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και
543/2011 της Επιτροπής, την αρ. 266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, όπως ισχύει, την αρ. 286886/22-4-2009 (ΦΕΚ 867/Β’/2009) Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, την αρ. 3320/89565/13-08-2015
(ΦΕΚ 1701/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την αρ.3330/89989/17-08-2015 (ΦΕΚ
1765/Β) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Η ενωσιακή στήριξη θα χορηγηθεί σε:
«Οργανώσεις Παραγωγών» (ΟΠ): οι Οργανώσεις Παραγωγών του
τομέα των οπωροκηπευτικών που είναι αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει, τα οποία
προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραμμα
(ΕΠ).
«Παραγωγοί μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών» (μη μέλη ΟΠ):
παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης Οργάνωσης
Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών,
παραγωγοί που είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, οι οποίες δεν είναι
αναγνωρισμένες για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Καν. (ΕΕ)
1031/2014 όπως ισχύει, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά.
παραγωγοί που είναι μέλη Οργανώσεων Παραγωγών, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες
για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως
ισχύει, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά και δεν υλοποιούν
επιχειρησιακό πρόγραμμα
παραγωγοί που είναι μέλη Οργάνωσης Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών της
οποίας έχει ανασταλεί η αναγνώριση,
ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η ενωσιακή στήριξη αφορά αποκλειστικά:
τις ποσότητες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ιβ του Καν.(ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει (Υπόδειγμα 1 της Εγκυκλίου) για
δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι εξάντλησης της νέας κατανομής των
ποσοτήτων ή μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι
προγενέστερη, και
την συμπληρωματική ποσότητα των 3.000 τόνων του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Καν.
(ΕΕ) 1031/2014 όπως αυτοί κατανέμονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η νέα κατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ του
Καν.(ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει (Υπόδειγμα 1 της Εγκυκλίου) περιλαμβάνει τα
παρακάτω προϊόντα, τα οποία προορίζονται για να καταναλωθούν νωπά :
Ντομάτες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0702
00 00

Καρότα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0706 10 00
Λάχανα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0704 90 10
Γλυκοπιπεριές με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709 60 10
Κουνουπίδια και μπρόκολα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0704 10
00

Αγγούρια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 05
Αγγουράκια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0707 00 90
Μανιτάρια του γένους Agaricus με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0709
51 00

Μήλα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 10
Αχλάδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0808 30
Δαμάσκηνα με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0809 40 05
Κόκκινα φρούτα των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 20, 0810 30
και 0810 40

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0806 10
10,

Ακτινίδια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0810 50 00.
Γλυκά πορτοκάλια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0805 10 20
Κλημεντίνες με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0805 20 10
Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangrines και τα
satsumas), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών με κωδικούς συνδυασμένης
ονοματολογίας 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 και 0805 20 90.

Λεμόνια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0805 50 10
Ροδάκινα και νεκταρίνια με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 0809 30
Συγκεκριμένα για τις ποσότητες των ροδάκινων και των
νεκταρινιών έχει γίνει με την αρ. 3330/89989/17-08-2015 (ΦΕΚ 1765/Β) Απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αναλογική κατανομή στις περιφερειακές ενότητες της χώρας με βάση τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
(Υπόδειγμα 1 της Εγκυκλίου) .
Υπογραμμίζεται ότι:
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προσωρινών
εκτάκτων μέτρων αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ταμείου των ΟΠ
Οι ΟΠ δεν χρειάζεται να τροποποιήσουν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα
προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1031/ 2014 όπως
ισχύει.
Οι ΟΠ και οι αρμόδιες ΔΑΟΚ πρέπει να τηρούν αρχεία των δράσεων που υλοποιούνται
στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1031/ 2014 όπως ισχύει.
Οι ποινές και οι κυρώσεις που ισχύουν για τις ΟΠ ισχύουν και για τα μη μέλη ΟΠ.
ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το μέτρο που προβλέπεται είναι η απόσυρση οπωροκηπευτικών
από την αγορά για δωρεάν διανομή σύμφωνα με το άρθρο 22 της αρ.
266355/11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β’/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, τα άρθρα 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 της αρ. 3320/89565/13-08-2015 (ΦΕΚ 1701/Β) Απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και τα άρθρα 75-83 του Καν. (ΕΕ) 543/2011.
Οι ποσότητες που παραδίδονται σε κάθε διανομή ανά τελικό
δικαιούχο-φυσικό πρόσωπο πρέπει να αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε κατανάλωση
500 γραμμαρίων
ημερησίως και για μια εβδομάδα.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της υπ’αριθμ.
286886/08.05.2009 (ΦΕΚ Β΄ 867) υπουργικής απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
3320/89565/13-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1701/14-08-2015) ΚΥΑ, ως εξής:
«2.1 Προϊόντα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 και 1031/2014, δύνανται να διατεθούν με δωρεάν
διανομή σε φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν κοινωφελείς δράσεις, ώστε να
χρησιμοποιηθούν υπέρ πρόσωπων που στερούνται επαρκείς πόρους για τη διαβίωσή
τους, δημόσιων σχολείων και παιδικών κατασκηνώσεων.
2.2 Για τη δράση της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων
οπωροκηπευτικών συμμετέχουν φορείς, όπως: α) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν
οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», όπως
διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014, β) κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων
και γ) κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών.
2.3 Ωφελούμενοι – τελικοί αποδέκτες του προγράμματος της
δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών είναι, κατά προτεραιότητα, α) οι
δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, β) τα κοινωνικά
παντοπωλεία, γ) οι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)», δ)
τα δημόσια σχολεία και ε) οι παιδικές κατασκηνώσεις
2.4 Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι της παραπάνω παραγράφου
δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους αναλογούν εντός των καθοριζόμενων από
τους φορείς της δωρεάν διανομής ημερομηνιών, τα αδιάθετα οπωροκηπευτικά θα
διατίθενται στα συσσίτια των Κοινωνικών Συμπράξεων.
2.5 Οι ΟΠ συνάπτουν σύμβαση με τις αρχές της παρ.2.2
οπουδήποτε στην Ελλάδα στην οποία περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος διανομής
συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων και ο αριθμός των ωφελουμένων.»
Στο τέλος κάθε διανομής οι αρμόδιες αρχές στέλνουν στον
ΟΠΕΚΕΠΕ λίστα με τους δικαιούχους που παρέλαβαν προϊόντα και τις ποσότητες που
παρέλαβαν.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αρμόδια αρχή πληροφόρησης είναι:
το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση Συστημάτων
Καλλιέργειας, Τμήμα Δενδρωδών, τηλ. 210 2125116,
η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τηλ. 2631361204, φαξ 2631361607, e-mail: tfzp1@aitnia.pde.gov.gr, κ.
Κοντογιάννης Γεώργιος, και
η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (για τους Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων που
έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD)»,
όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2014), τηλ. 2613620704, κ.
Τσολοδήμος Νίκος, Γενικός Διευθυντής.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Θεμιστοκλέους: Πρέπει να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε το νέο ΕΣΥ

«Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες» τόνισε ο υφυπουργός Υγείας  «Πρέπει να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε …