Οι συναλλαγές με τον ΟΑΕΔ, χωρίς ουρές πια-Μέσω ΚΕΠ και διαδικτύου

Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ αλλά και στα ΚΕΠ θα
μπορούν οι πολίτες να διεκπαιρεώσουν πλέον όλες σχεδόν τις συναλλαγές τους με
τον ΟΑΕΔ, όπως η έκδοση βεβαιώσεων η αίτηση χορήγησης επιδομάτων αλλά και
ανανέωση της κάρτας ανεργίας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που
εκδόθηκε σε ΦΕΚ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε καθορίζονται οι
νέες διαδικασίες αρμοδιότητας 
ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής
αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται
και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Οι ακόλουθες διοικητικές
διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης
ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ
«ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ»

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡ-ΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
- ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ,
υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση III του Ν. 4093/2012)
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο
2 του Ν. 1545/1985)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του
Ν. 1836/1989)
4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (πα-ράγραφος 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50 του Ν. 4144/2013)
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
10. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του
Ν. 3655/2008) Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών μέσω ΚΕΠ
απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη
εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. Για την ανανέωση του δελτίου
ανεργίας καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη
ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμ-φωνα με τις ως άνω
αναφερόμενες διατάξεις (Ν. 3996/2011, Ν. 4302/2014).
Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα
πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη
ισχύος του Δελτίου.
Β) έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο AMΚΑ του
δικαιούχου Δικαιολογητικά επιδομάτων - βοηθημάτων και λοιπών παροχών Ασφάλισης:
1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)
α) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστού για την επαγγελμα-τική
κατηγορία των χειριστών κλπ μηχανημάτων.
β) Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου
κατοικίας για την επαγγελματική κατηγορία των σμυριδορυκτών Νάξου
γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για την
επαγγελματική κατηγορία των μουσικών
2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989) α) Αποφυλακιστήριο β) Εισήγηση
Κοινωνικής Λειτουργού ή Διευθυντή Φυλακών
3) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν.
1836/1989) Α) Επισχετήριο
4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
γ) Φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου Ασθενείας για
τις ημέρες ασθένειας
5) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του Ν.
3655/2008)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά των παραπάνω επδομάτων - βοηθημάτων και λοιπών παροχών Ασφάλισης
διαβιβάζονται μέσω του ΚΕΠ από το οποίο υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση
συνοδευόμενα με εκτύπωση αυτής στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.
Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών γίνεται
μέσω του συστήματος «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ» που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ.

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβάσεις
στα συστήματα του και υλοποιεί τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web
services) από την πλευρά του για την διασύνδεση και την λειτουργικότητα με το
σύστημα «ΕΚΕΡ - ΕΡΜΗΣ», ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση του ενιαίου
περιβάλλοντος λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η
τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ», η παραγωγή αναφορών
και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που
διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Κάθε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής από την
πλευρά του ΟΑΕΔ απαιτεί την συμφωνία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα
«ΕΚΕΡ - ΕΡΜΗΣ».Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες αύριο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν, επίσης, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού Υπουργού …