Και άλλες θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών

Ανακοίνωση για την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και
χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων (με
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου) για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών
τμημάτων και μουσικών συνόλων της Κ.Ε.Π.Π.ΝΑ.Δ.Ι.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της προϋπηρεσίας-εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας.
2) Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση.
3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού
και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων
σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.
4) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας-προϋπηρεσίας: ως
προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα-ειδικότερα όσον αφορά τους μουσικούς
σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ σε καθήκοντα συναφή προς το
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο
υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νομικού προσώπου. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται
υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίον οι υποψήφιοι
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
5) Βιογραφικό σημείωμα.
6) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος
να δηλώνει την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη
νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
7) Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα
καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα γίνονται
δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. Όσοι
προσληφθούν θα προσκομίσουν απαραιτήτως άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους,
για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016, σε περίπτωση δεύτερης απασχόλησης. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου
Ιωαννιτών-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την
στον Πρόεδρο κ. Κων/νο Γκόγκο, υπόψιν κ. Σιφίδου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας:
26510 83940).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΑΚΙΟΛΗΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της προϋπηρεσίας-εμπειρίας τους οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2) Συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση.

3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού
και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων
σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.
4) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας-προϋπηρεσίας: ως προϋπηρεσία
νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα-ειδικότερα όσον αφορά τους μουσικούς
σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ σε καθήκοντα συναφή προς το
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο υποψήφιος
προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται
επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης
αν πρόκειται περί νομικού προσώπου.
Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίον οι υποψήφιοι μετέχουν στη
διαδικασία επιλογής.
5) Βιογραφικό σημείωμα.

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει
την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη
νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
7) Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα
καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.
Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν απαραιτήτως άδεια εργασίας από την
Υπηρεσία τους, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016, σε περίπτωση
δεύτερης απασχόλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου
Ιωαννιτών-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα,
απευθύνοντάς την στον Πρόεδρο κ. Κων/νο Γκόγκο, υπόψιν κ. Σιφίδου Σοφίας
(τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

«Ο δικός μας Αγγελος» |

Το σπίτι του Λευκαδίτη ποιητή Αγγελου Δικελιανού στη Συκιά Κορινθίας άνοιξε την Πέμπτη για μια …