Επίδομα ανεργίας-Δικαιούχοι-Υπολογισμοί

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.3986/2011 προστίθεται στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91) παράγραφος 8 ως εξής:

«8.
Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός
της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας,
τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων
πενήντα (450).
Εάν
εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται
να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων
επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων
πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.
Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).»
Τα
παραπάνω σημαίνουν ότι στις προϋποθέσεις επιδότησης των ανέργων
προστίθεται μια επιπλέον η οποία λειτουργεί περιοριστικά ως προς τη
διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης.

Συγκεκριμένα, για δικαιούχους επιδότησης ανεργίας, των οποίων η επιδότηση ξεκινά μετά την 1-1-2013,
μετά τον προσδιορισμό της διάρκειας της επιδότησης που δικαιούνται οι
ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει,
θα υπολογίζεται ο αριθμός των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας των οποίων
είχαν καταστεί δικαιούχοι τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την έναρξη της
επιδότησης.

Στη
συνέχεια, όσον αφορά στις επιδοτήσεις που ξεκινούν εντός του
ημερολογιακού έτους 2013, θα ελέγχουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ
των ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν αθροιστικά στην τελευταία τετραετία
πριν την έναρξη της επιδότησης και του αριθμού 450 (ημερησίων επιδομάτων
που τίθεται ως όριο για το έτος 2013). Ακολούθως θα ελέγχουν αν ο
αριθμός που βρήκαν ως υπόλοιπο της διαφοράς είναι μεγαλύτερος ή
μικρότερος από τον αριθμό ημερών επιδότησης που προκύπτει από τις
ασφαλιστικές προϋποθέσεις που συγκεντρώνουν οι ασφαλισμένοι. Στην
περίπτωση που ο αριθμός ημερών ασφάλισης που προκύπτει από το υπόλοιπο
της αφαίρεσης μεταξύ των ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν αθροιστικά στην
τελευταία τετραετία από τον αριθμό των 450, είναι μικρότερος από τον
αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι
λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει (π.χ. στο
14μηνο) θα δίνουν ως επιδότηση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που
προκύπτει από την αφαίρεση αυτή.

Σε
περίπτωση που η διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση που περιγράψαμε
προηγουμένως είναι μεγαλύτερη από την επιδότηση που δικαιούνται οι
ασφαλισμένοι λόγω των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκεντρώνουν, τότε
θα τους εγκρίνεται ως διάρκεια επιδότησης αυτής που δικαιούνται λόγω των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων που έχουν συγκεντρώσει.

Η
παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται και στις επιδοτήσεις ανεργίας
των οποίων η έναρξη τοποθετείται από την 1.1.2014 και μετά, με την
διαφορά ότι το άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβαν οι
ασφαλισμένοι την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης θα
αφαιρείται από τον αριθμό των 400 (ημερησίων επιδομάτων ανεργίας).

Διευκρινίζουμε
ότι στο άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβαν οι
ασφαλισμένοι την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης θα
προστίθενται και οι ημέρες των επιδομάτων ανεργίας τα οποία ενώ είχαν
εγκριθεί ως επιδότηση αλλά οι ασφαλισμένοι δεν τα εισέπραξαν λόγω
στέρησης λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας που αυτά είχαν καταστεί
απαιτητά.

Ο μαθηματικός τύπος αναπαράστασης της παραπάνω διαδικασίας είναι ο εξής:

Έστω
ότι η διάρκεια της επιδότησης βάσει των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του
επιδοτούμενου βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο
χρονικό διάστημα = α.

Έστω
ότι το άθροισμα των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που έλαβε ο
ασφαλισμένος την τελευταία τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης = β.

Τότε,
οι υπολογισμοί της Υπηρεσίας για τις επιδοτήσεις των οποίων η έναρξη
τοποθετείται μεταξύ της 1.12013 έως 31.12.2013 θα είναι οι εξής: 450 - β = γ

αν
γ > από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το α,
ενώ αν γ < από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με
το γ.

Σε περίπτωση που το γ είναι αρνητικός αριθμός ή ισούται με το 0 (μηδέν), τότε ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται καθόλου επιδότηση.

Για
τις επιδοτήσεις των οποίων η έναρξη τοποθετείται από την 1.1.2014 και
εντεύθεν τότε οι υπολογισμοί της Υπηρεσίας θα έχουν ως εξής: 400 - β = γ

αν
γ > από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με το α,
ενώ αν γ < από το α, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται επιδότηση ίση με
το γ. Σε περίπτωση που το γ είναι αρνητικός αριθμός ή ισούται με το 0
(μηδέν), τότε ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται καθόλου επιδότηση.

Παράδειγμα 1: έστω
ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας
αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο
κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 - 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 210 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 240 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 240 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 2: έστω
ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας
αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο
κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 - 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 440 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 10 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 10 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 3: έστω
ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας
αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο
κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 5μηνη επιδότηση (δηλ. 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 - 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 50 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 400 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 125 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας (δηλαδή την επιδότηση που θα είχε εγκριθεί βάσει των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό
διάστημα).

Παράδειγμα 4: έστω
ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας
αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο
κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 - 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 450 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο
ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 0 (μηδέν) ημερών επιδότησης. Στην
περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.

Παράδειγμα 5: έστω
ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας
αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο
κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 - 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 480 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα αρνητικό υπόλοιπο -30 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.

Παράδειγμα 6: έστω
ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας
αρχίζει την 3.1.2013 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο
κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 - 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 300 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 150 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα λάβει επιδότηση ανεργίας 150 ημερών
επιδότησης, όση και εκείνη που του αναλογεί βάσει των ημερών ασφάλισης
που πραγματοποίησε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Ακολουθούν αντίστοιχα παραδείγματα για επιδοτήσεις των οποίων η έναρξη τοποθετείται από την 1.1.2014 και εντεύθεν:

Παράδειγμα 7: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και
βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό
διάστημα δικαιούται 12μηνης επιδότησης (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 - 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 210 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 190 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 190 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 8: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 12μηνη επιδότηση (δηλ. 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 - 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 390 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 10 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 10 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας αντί για τα 300 που θα είχαν εγκριθεί βάσει των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 9: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 5μηνη επιδότηση (δηλ. 125 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 - 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 50 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 350 ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει επιδότησης για 125 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας (δηλαδή την επιδότηση που θα είχε εγκριθεί βάσει των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων που συγκέντρωσε στο κρίσιμο χρονικό
διάστημα).

Παράδειγμα 10: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 - 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 400 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο
ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 0 (μηδέν) ημερών επιδότησης. Στην
περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.

Παράδειγμα 11: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 18.1.2014 και βάσει των ημερών ασφάλισης που συγκεντρώνει στο κρίσιμο χρονικό διάστημα δικαιούται 6μηνη επιδότηση (δηλ. 150 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 18.1.2010 - 17.1.2014. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 480 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού.
Αφαιρώντας από τα 400 ημερήσια επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο
ο νόμος απομένει ένα αρνητικό υπόλοιπο -80 ημερών επιδότησης. Στην
περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος δεν θα λάβει επιδότηση ανεργίας και η αίτησή του θα απορριφτεί.

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε συνέχιση τακτικής επιδότησης ισχύουν τα εξής:

Στις
περιπτώσεις αυτές η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης τακτικής ανεργίας
λόγω συνέχισης από προηγούμενη επιδότηση ισοδυναμεί με την ημερομηνία
έναρξης επιδότησης βάσει της οποίας θα γίνει ο υπολογισμός της
τετραετίας, στην οποία θα αναζητήσουμε το άθροισμα των ημερήσιων
επιδομάτων ανεργίας που έλαβε ο ασφαλισμένος.

Παράδειγμα 12: έστω ότι εμφανίζεται ασφαλισμένος του οποίου η έναρξη επιδότησης ανεργίας από συνέχιση προηγούμενης επιδότησης ανεργίας αρχίζει την 3.1.2013 και το υπόλοιπο των ημερών επιδότησης που έχει να λάβει είναι 128 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Στη
συνέχεια ελέγχουμε πόσα ημερήσια επιδόματα ανεργίας του χορηγήθηκαν
μεταξύ του διαστήματος 3.1.2009 - 2.1.2013. Έστω ότι διαπιστώσαμε ότι
του χορηγήθηκαν 360 ημερήσια επιδόματα εντός του διαστήματος αυτού. Αφαιρώντας από τα 450 ημερήσια
επιδόματα που προσδιορίζει ως όριο ο νόμος απομένει ένα υπόλοιπο 90
ημερών επιδότησης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος θα τύχει
επιδότησης για 90 ημερήσια επιδόματα ανεργίας αντί για τα 128 που θα
είχαν εγκριθεί λόγω συνέχισης της αρχικά εγκριθείσας επιδότησης.

Παράδειγμα 13: έστω ότι ένα ασφαλισμένος έλαβε επιδότηση τακτικής ανεργίας, για πρώτη φορά, από 10.3.2010 έως την 9.1.2011, ημέρες επιδότησης 180. Στη
συνέχεια, μετά από εργασία που μεσολάβησε, του εγκρίνεται μια νέα
επιδότηση χρονικού διαστήματος από 20.8.2012 έως 19.8.2013, ημέρες
επιδότησης 300. Ωστόσο, η επιδότηση αυτή ανεστάλη λόγω πρόσληψης την 20.3.2013 και συνεπώς έλαβε τελικά τις 175 ημέρες επιδότησης και παρέμειναν ως υπόλοιπο 125 ημέρες επιδότησης που μπορεί να τις διεκδικήσει σε περίπτωση συνέχισης της ανεργίας του.

Υποθέτουμε
επίσης ότι ο ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση την 25.6.2013 για να λάβει τη
συνέχιση της επιδότησής του. Από τον έλεγχο και των ημερών επιδότησης
για το διάστημα της προηγούμενης τετραετίας, δηλαδή από 25.6.2009 έως
24.6.2013, διαπιστώνουμε ότι έλαβε 355 ημερήσια επιδόματα
ανεργίας. Συνάγεται ότι ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα σε επιδότηση λόγω
συνέχισης, όχι των 125 ημερών που προέκοψαν από την αναστολή της
τελευταίας του επιδότησης αλλά 95 ημερών, επειδή 450 - 355= 95.

Ας
υποθέσουμε ότι ο ασφαλισμένος επιδοτείται λόγω συνέχισης για το χρονικό
διάστημα από 25.6.2013 έως την 13.9.2013, ημέρες επιδότησης 66, οπότε
αναστέλλεται και πάλι η επιδότησή του π.χ. επειδή αναχώρησε στο
εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή του απομένει νέο υπόλοιπο 29 ημερών
επιδότησης (95-66=29).

Αν
τώρα ο ασφαλισμένος εμφανιστεί και υποβάλει αίτηση για να λάβει το
υπόλοιπο αυτό των 29 ημερών της επιδότησής του την 5.1.2014, δεν θα
λάβει καμία ημέρα επιδότησης και θα απορριφθεί η αίτησή του, επειδή κατά
τον έλεγχο των ημερών επιδότησης την τελευταία τετραετία πριν την
έναρξη της επιδότησής του, δηλαδή στο χρονικό διάστημα μεταξύ της
5.1.2010 έως την 4.1.2014, έχει λάβει αθροιστικά 180+175+66=421 ημερήσια
επιδόματα ανεργίας, αριθμός ο οποίος υπερβαίνει τον περιορισμό των 400 ημερών που θα ισχύει 1.1.2014.

Αντιθέτως,
αν είχε υποβάλει το αίτημα για τη λήψη της συνέχισης της επιδότησής
του, υποθέτουμε την 20.12.2013, θα δικαιούταν να λάβει το υπόλοιπο των
29 ημερών επιδότησης επειδή θα ισχύει ακόμα ο περιορισμός των 450 ημερών επειδή η έναρξη της επιδότησης θα είναι στην περίπτωση αυτή εντός του έτους 2013. 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …