Ελεγκτικό: Περί στράτευσης μισθωτού

Συνοπτική περίληψη: α) Η κατάταξη του υπαλλήλου σε προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ως επόπτη καθαριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2
του ν.2508/1997, είναι νόμιμη, καθόσον από την εν λόγω διάταξη δεν
απαιτείται η προηγούμενη εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων,
όπως απαιτούσαν άλλες διατάξεις. β) Η στράτευση του μισθωτού δεν επιφέρει λύση της υπαλληλικής σχέσης
και, εφόσον πριν από τη στράτευσή του είχε συμπληρώσει εξάμηνη
τουλάχιστον συνεχή υπηρεσία, ο χρόνος δε της στρατιωτικής υπηρεσίας του
είναι χρόνος πολιτικής υπηρεσίας αυτού και υπολογίζεται για τη
μισθολογική εξέλιξη του μισθωτού, εφόσον η στρατιωτική υπηρεσία παρασχέθηκε μέχρι την 1.1.2004.
Εν
προκειμένω, μη νομίμως, λήφθηκε υπόψη ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
ως χρόνος πραγματικής πολιτικής υπηρεσίας κατά το διορισμό του σε
προσωποπαγή μόνιμη θέση ΔΕ 1 Διοικητικού Υπαλλήλου από έτη 9-09-09,
καθόσον η στρατιωτική υπηρεσία παρασχέθηκε από 9.2.2005 έως 9.2.2006,
ήτοι μετά την 1.1.2004. Μη νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 125/2015
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλο, Ελένη Σκορδά και Λήδα Χαραλαμπίδου, Παρέδρους.
Συνεδρίασε
στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα,
στις 12 Μαίου 2015, για να αποφανθεί ύστερα από σχετική διαφωνία που
ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ και
του Δήμου ΧΧΧ, σχετικά με  τη θεώρηση ή μη του Γ2, οικονομικού έτους
2015, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του τελευταίου Δήμου.
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου Γεωργίας Μαραγκού
Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Αφού έλαβε υπόψη
Την
86/19.2.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνεται η θεώρηση του
ανωτέρω χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι.
Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο ΧΧΧ, αρμόδια κατά νόμο
για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου και στις δαπάνες του Δήμου ΧΧΧ, με
την 88/21.11.2014 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει το Γ241, οικονομικού
έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, που αφορά στην
καταβολή ποσού 613,09 ευρώ στον ΧΧΧ, ο οποίος μετατάχθηκε από το Δήμο
ΧΧΧ, στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (άρθρα 30 ν.
4223/2013, 51 παρ. 8 ν.4250/2014 και 24 παρ. 1 ν.4255/2014) ως αποδοχών
του για το χρονικό διάστημα από 18.7.2014 έως 31.7.2014. Ως αιτιολογία
για την άρνησή της αυτή η Επίτροπος προβάλλει ότι η εντελλόμενη δαπάνη
δεν είναι νόμιμη, καθόσον από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ως άνω
χρηματικό ένταλμα δεν προκύπτουν οι διατάξεις, κατ΄ εφαρμογή των οποίων
ο ως άνω υπάλληλος κατατάχθηκε σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ δεν είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις (βλ. άρθρο 16 παρ. 1 περ. β ν.1188/1981), ούτε και οι
διατάξεις κατ΄ εφαρμογή των οποίων ο χρόνος της στρατιωτικής του θητείας
θεωρήθηκε χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για την υπηρεσιακή του κατάταξη
και την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο Δήμος ΧΧΧ,
αφού ακύρωσε το ως άνω χρηματικό ένταλμα, λόγω λήξης του οικονομικού
έτους, τις πιστώσεις του οποίου βάρυνε, εξέδωσε σε αντικατάστασή του το
Γ2, οικονομικού έτους 2015, ισόποσο όμοιο, το οποίο με το 1786/16.1.2015
έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικού υπέβαλε για θεώρηση,
και επικαλούμενος το 63484/29.12.2014 έγγραφο του Αντιδημάρχου
ισχυρίζεται ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη για τους αναφερόμενους
στα εν λόγω έγγραφα λόγους. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή
της, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως
απευθύνεται, με την από 4.2.2015 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.
Δοθέντος δε, ότι με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα καταβάλλεται (πρώτη)
μισθοδοσία συνεπεία υπηρεσιακής μεταβολής που επήλθε στο πρόσωπο του
φερόμενου ως δικαιούχου, ο οποίος μετατάχθηκε από το Δήμο ΧΧΧ στο Δήμο
ΧΧΧ, η εντελλόμενη δαπάνη υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας
αυτής που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 1 παρ. 2 β περ. i
του π.δ/τος 136/2011, Α΄ , 67, ΕΣ Πρ. Ι Τμ. 160/2012, Κλιμ. Προλ. Ελ.
Δαπ. στο Ι Τμήμα 22/2015, 259, 164, 104, 76, 53, 32/2014, πρβλ. Πρακτ.
Ολομ. 11ης Γεν. Συν./2.5.2012, Θέμα Α΄) και, επομένως, η υπό κρίση
έκθεση διαφωνίας παραδεκτώς εισάγεται στο Κλιμάκιο τούτο προς εξέταση. Η
υπόθεση επανεισάγεται για έκδοση οριστικής κρίσης μετά την εκτέλεση των
Πρακτικών της 6ης Συν./24.2.2015 (Θέμα Α΄) του Κλιμακίου αυτού.
ΙΙ.
Α. Στη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 και 4 του ν.2508/1997 «Βιώσιμη
οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών της χώρας και άλλες
διατάξεις» (Α΄,124)  ορίζεται ότι: «2.Προσωπικό πρωτοβάθμιων οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο υπηρεσίας, έως τη δημοσίευση του
παρόντος, δώδεκα (12)μηνών, το οποίο προσελήφθη μετά από έγκριση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ύστερα
από εγκριτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ή της τριμελούς εξ
Υπουργών επιτροπής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή με σύμβαση έργου που υποκρύπτει σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου και αποδεδειγμένα απασχολείται σε αδιάκριτη συνέχεια με τη
συλλογή, διαλογή και μεταφορά απορριμμάτων και προϊόντων της
επεξεργασίας αυτών, περιλαμβανομένων και των οδηγών και συνοδών
απορριματοφόρων οχημάτων, καθώς και με εργασίες καθαριότητας δημοτικών
χώρων και κτιρίων, ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου σε κοιμητήρια και
δημοτικούς χώρους και σε εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και
υπονόμων, μπορεί να καταταγεί σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με την απόφαση της
κατάταξης… 4.Η συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος βεβαιώνεται αιτιολογημένα από το οικείο συμβούλιο και η σχετική
απόφαση επικυρώνεται και κηρύσσεται εκτελεστή από το Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας ή επιστρέφεται με την υπόδειξη των κατά νόμο αναγκαίων
τροποποιήσεων».
Β.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3514/1928 "Περί της θέσεως
των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει επιστρατεύσεως" (Α` 77) η
πρόσκληση υπό τα όπλα κάθε ιδιωτικού υπαλλήλου που υπηρετεί πλέον των
έξι (6) μηνών σε οποιοδήποτε γραφείο, κατάστημα ή επιχείρηση δεν
αποτελεί λόγο διάλυσης της σύμβασης εργασίας του, οπωσδήποτε και αν αυτή
έχει συναφθεί. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ν. 519/1948 «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ή των στρατευομένων ιδιωτικών
υπαλλήλων και εργατών νομοθεσίας» (Α` 8) οι στρατευόμενοι υπάλληλοι,
υπηρέτες, τεχνίτες, εργάτες κ.λ.π. που συνδέονται με το Δημόσιο, τους
Δήμους ή Κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου τυγχάνουν της «παρεχόμενης από τον παρόντα νόμο και τους
προγενέστερους τούτου προστασίας σε μισθωτούς ιδιωτικών επιχειρήσεων,
εφόσον με ειδικό νόμο δεν παρέχεται σ` αυτούς μεγαλύτερη προστασία».
Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 8 του ν.2054/1952 (Α΄, 96), η οποία
διατηρήθηκε σε ισχύ κατά το άρθρο 4 περ. β του ν.1358/1983 9Α΄, 64),
ορίζεται ότι : «Ο χρόνος της εν τω στρατώ ξηράς, αέρος και θαλάσσης
υπηρεσίας των ιδιωτικών υπαλλήλων εργατών, τεχνιτών, υπηρετών και
μισθωτών εν γένει, ως εφέδρων ή κληρωτών ή εθελοντών, λογίζεται ως
χρόνος πραγματικώς διανυθείσης υπηρεσίας παρά τω παρ' ω υπηρέτουν
εργοδότη προ της στρατεύσεώς των, προς προσαύξησιν του μισθού αυτών,
περαιτέρω προαγωγήν, κανονισμόν των συντάξεων και διά την απολαυήν
παντός ετέρου πλεονεκτήματος προβλεπομένου υπό των κειμένων διατάξεων
και εξαρτωμένων εκ του χρόνου πραγματικής παρά τω εργοδότη υπηρεσίας…».
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 7 του Ν.Δ. 2961/1954
(Α` 197) η αληθής έννοια της προπαρατεθείσας διάταξης είναι ότι «…η εν
τω στρατώ ξηράς, αέρος και θαλάσσης υπηρεσία των μισθωτών εν γένει,
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εργασίας παρά τω παρ` αυτώ υπηρετούν προ
της στρατεύσεως των εργοδότη, ως προς τα έναντι του τελευταίου τούτου
δικαιώματα του μισθωτού, εν ω δια την συμπλήρωσιν των δια την χορήγησιν
πάσης φύσεως παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως προϋποθέσεων προς πραγματικήν
εργασίαν εξομοιούνται η εν τω στρατώ κλπ εφεδρική υπηρεσία η
συνεπαγομένη την χορήγησιν επιδόματος στρατεύσεως κατά τας διατάξεις 
του Ν. 2054/52 και του παρόντος Ν.Δ…». Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 15
παρ. 2 περ. α του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις
(Α΄,297), το οποίο είναι εφαρμοστέο κατά τον κρίσιμο χρόνο του διορισμού
του φερόμενου ως δικαιούχου σε προσωποπαγή μόνιμη θέση διοικητικού
υπαλλήλου ΔΕ Κατηγορία ορίζεται ότι: « 2. Δεν υπολογίζεται για
μισθολογική εξέλιξη: α. Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου.
Κατ΄ εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου
που συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία, εφόσον παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος». Ο ν. 3205/2005 άρχισε να ισχύει από 1.1.2004,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56 αυτού.
Γ.
Από τις ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις για τη στράτευση των μισθωτών, οι
οποίες εφαρμόζονται και επί του προσωπικού που συνδέεται με τους Δήμους
με σχέση ιδιωτικού δικαίου και αμείβεται με ημερομίσθιο, προκύπτει ότι η
στράτευση του μισθωτού δεν επιφέρει λύση της υπαλληλικής σχέσης και,
εφόσον πριν από τη στράτευσή του είχε συμπληρώσει εξάμηνη τουλάχιστον
συνεχή υπηρεσία, ο χρόνος δε της στρατιωτικής υπηρεσίας του είναι χρόνος
πολιτικής υπηρεσίας αυτού (Διοικ Εφετ Αθην. 1344/1995, ΣτΕ 1017/1992,
πρβλ. ΕΣ II 878/2000) και υπολογίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη του
μισθωτού, εφόσον η στρατιωτική υπηρεσία παρασχέθηκε μέχρι την 1.1.2004.
ΙΙI.
Α. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το
ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, καθώς και από το 10941/27.3.2015
έγγραφο του Αντιδημάρχου ΧΧΧ, το οποίο προσκομίστηκε σε εκτέλεση των
Πρακτικών της 6ης Συν./24.2.2015 (Θέμα Α΄) του παρόντος Κλιμακίου
προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ΧΧΧ προσελήφθη στον τότε Δήμο ΧΧΧ στις
5.6.1996 με σύμβαση μίσθωσης έργου, την οποία κατήγγειλε ο ίδιος στις
31.10.1996, δεδομένου ότι προσελήφθη με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου (8 μηνών) από 1.11.1996 έως 1.7.1997. Με την 5022/30.4.1997
απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκαν σε αυτόν τα καθήκοντα της επίβλεψης της
καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων και των πέριξ αυτών χώρων. Ακολούθως,
με την 8252 /25.7.1997 (ΦΕΚ ΝΠΔΔ, ΧΧΧ) απόφαση του Δημάρχου
κατατάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του
ν.2508/1997, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ως επόπτης καθαριότητας. Με την 10595/3.10.1997
αίτησή του ο ως άνω υπάλληλος ζήτησε την κατάταξή του σε θέση μονίμου
υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 του
ν.2503/1997. Το αίτημά του αυτό δεν ικανοποιήθηκε, καθόσον αυτός δεν
είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Μετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων (10.2.2006) και την υποβολή
(2612/10.2.2006) νέας αίτησης, διορίστηκε με την 12495/27.6.2006 (ΦΕΚ Γ,
215/25.7.2006) απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ και μετά τη σχετική γνωμοδότηση
του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Αν. ΧΧΧ, σε
προσωποπαγή μόνιμη θέση ΔΕ 1 Διοικητικού Υπαλλήλου, καθόσον είχε
συνολικό χρόνο υπηρεσίας (λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου της
στρατιωτικής θητείας του) από έτη 9-09-09 και κατά συνέπεια, ο συνολικός
χρόνος υπηρεσίας του υπερέβαινε την απαιτούμενη διετή δοκιμαστική
περίοδο. Στις 2.5.2007 τοποθετήθηκε στο Γραφείο έκδοσης αδειών του
Τμήματος της Πολεοδομίας, στις 28.6.2007 κατατάχθηκε στον Β΄ βαθμό, ενώ,
κατ΄ εφαρμογή του ν.4024/2011, κατέχει από 1.11.2011 τον Δ΄ βαθμό. Με 
την 2498/8.5.2014 (ΦΕΚ Γ΄, ΧΧΧ) απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ ο ως άνω
υπάλληλος μετατάχθηκε στο Δήμο αυτό σε συνιστώμενη θέση ΔΕ 1 Διοικητικού
και με την 3860/24.7.2014 όμοια απόφαση τοποθετήθηκε στο Τμήμα Ελέγχου
Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου.
Β. 
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη
σκέψη το Κλιμάκιο κρίνει ότι α) η κατάταξη του ως άνω υπαλλήλου σε
προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ως επόπτη καθαριότητας με την 8252/25.7.1997 (ΦΕΚ ΝΠΔΔ, ΧΧΧ)
απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του
ν.2508/1997, είναι νόμιμη, καθόσον από την εν λόγω διάταξη δεν
απαιτείται η προηγούμενη εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων,
όπως απαιτούσαν άλλες διατάξεις (άρθρα 12 παρ. 7 ν.2130/1993, 10 παρ. 5
και 6 ν. 2266/1994, 17 παρ. 5 περ. β ν.2839/2000), β) μη νομίμως όμως,
λήφθηκε υπόψη ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ως χρόνος πραγματικής
πολιτικής υπηρεσίας κατά το διορισμό του σε προσωποπαγή μόνιμη θέση ΔΕ 1
Διοικητικού Υπαλλήλου από έτη 9-09-09, καθόσον η στρατιωτική υπηρεσία
παρασχέθηκε από 9.2.2005 έως 9.2.2006, ήτοι μετά την 1.1.2004 και κατά
τα γενόμενα δεκτά στην προηγούμενη σκέψη (II Γ) δεν μπορεί να ληφθεί
υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη.
IV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται
ότι το Γ2, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου
ΧΧΧ, ποσού 613,09 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.
Πηγή: dimonet.gr
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …