Τα εκλογικά τμήματα της 20ης Σεπτεμβρίου-Εγκύκλιος

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής
ενότητας της έδρας κάθε νομού θα καθοριστούν τα εκλογικά τμήματα και τα
καταστήματα ψηφοφορίας, όπως και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά
τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, όπως σημειώνει σε
εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.
Ως προς τον
προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας, σύμφωνα με το νόμο ο
χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των
εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10)
ημέρες το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. «Επειδή
όμως η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισμός των
δικαστικών αντιπροσώπων κ.λπ. γίνονται με βάση την απόφαση αυτή, η
προθεσμία όχι μόνο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά
αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις σας πρέπει να σταλούν, αμέσως μετά την
προκήρυξη των εκλογών», τονίζει η εγκύκλιος.

Στην απόφαση για
τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας θα
μνημονεύονται απαραίτητα, η ονομασία και η έδρα κάθε εκλογικού
τμήματος, το κατάστημα ψηφοφορίας, καθώς και τα αλφαβητικά στοιχεία των
εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τμήμα για να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα.
Η κατάταξη των εκλογικών τμημάτων θα γίνει σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση στα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010.
Η
αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο
εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας (νομού). Δηλαδή, αν σε κάποιο
νομό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήμους του, διακόσια (200)
εκλογικά τμήματα, ο αύξων αριθμός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και
τελειώνει στο διακόσια (200).
Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.
«Στην
απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας,
παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου
αυτά έχουν συσταθεί», καλεί το υπουργείο.
Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνει τα ακόλουθα:
α)
Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι εξακόσιοι
πενήντα (650) εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους,
συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό των εκλογέων του άρθρου 27 της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικών, κ.λπ.), οι οποίοι θα
κατανεμηθούν συμμετρικά ανά εκλογικό τμήμα του δήμου. Αν μετά την
κατανομή των εκλογέων στα διάφορα εκλογικά τμήματα, παραμείνει μικρό
υπόλοιπο εκλογέων που δε θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού
τμήματος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην
έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, μπορείτε να υπερβείτε τον αριθμό των
εξακοσίων πενήντα (650) εκλογέων.
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 53, οι εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας
(στρατιωτικοί κ.λπ.) ψηφίζουν μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια
εκλογικά τμήματα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών
τμημάτων γι΄αυτούς. Με τις αποφάσεις σας για τον καθορισμό των
εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για
την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε θέματος, να καθορίζονται σαφώς και
συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ή μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι
στρατιωτικοί κ.λπ., οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα όπου αυτοί θα ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα. Σε όσους δήμους εδρεύουν κέντρα μεγάλων
στρατιωτικών μονάδων, στα οποία υπηρετεί μεγάλος αριθμός στρατιωτικών,
παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στα εκλογικά
τμήματα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθμό και
κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
γ) Αναφορικά με τους εκλογείς,
κατοίκους οικισμών, υπενθυμίζουμε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό, μόνον
εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.
δ)
Περαιτέρω υπενθυμίζουμε και τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του π.δ.
26/2012 για την ψηφοφορία κρατουμένων, με τη σύσταση εκλογικών τμημάτων
σε κάθε φυλακή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η
οποία θα σας κοινοποιηθεί, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης του
εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων. Επισημαίνουμε ότι η σύσταση
εκλογικών τμημάτων σε φυλακές θα γίνει με την ίδια απόφασή σας, με την
οποία καθορίζονται επίσης και τα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα της
περιφέρειάς σας.
Ξεχωριστές αποφάσεις
Η Περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες του νομού Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσσαλονίκης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής
πρέπει να μεριμνήσει για την κατανομή στα εκλογικά τμήματα που θα
συσταθούν απ΄ αυτόν και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής
νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους,
σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ίδιου διατάγματος.
Τέλος,
επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών που
θα συσταθούν στον κάθε νομό πρέπει να γίνει με ξεχωριστή απόφασή σας και
ξεχωριστή αρίθμηση τους.
«Στην απόφαση καθορισμού των
εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, θα
πρέπει να συμπεριλάβετε τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών αυτούσια, όπως
θα σας σταλούν από το Υπουργείο, παραθέτοντας πρώτα τα αμιγή εκλογικά
τμήματα με τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη μία μετά την άλλη, και
στο τέλος τα μεικτά εκλογικά τμήματα με συνεχόμενη όμως μεταξύ τους
αρίθμηση. Στα τμήματα ετεροδημοτών δεν θα συμπεριλάβετε άλλους εκλογείς
ακόμα και αν ο αριθμός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι
μικρός», επισημαίνει η εγκύκλιος.
Η Περιφέρεια Αττικής θα
πρέπει να εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, μία για κάθε Εφετείο (Αθηνών –
Πειραιώς), με ξεχωριστή αρίθμηση για τα εκλογικά τμήματά του.
«Για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους θα ενημερωθείτε με άλλη εγκύκλιό μας», καταλήγει το υπουργείο.
Διαβάστε ολόκληρη την 5σέλιδη εγκύκλιο ΕΔΩ

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Καρδίτσα σήμερα – Το απόγευμα αναχωρεί για Χάγη 

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια του έργου ύδρευσης της ανατολικής πλευράς της Π.Ε. Καρδίτσας …