Μετατάξεις μονίμων Υπαξιωματικών-Ανθυπασπιστών και Εθελοντών Μακράς Θητείας Στρατού Ξηράς

Την Προκήρυξη
Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών
Μακράς θητείας, Στρατού Ξηράς ανακοίνωσε το υπουργείο. 
Συγκεκριμένα,
προκηρύσσεται η μετάταξη για το έτος 2015 Μονίμων Υπαξιωματικών και
Ανθυπασπιστών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα
των Αξιωματικών με ειδικότητα Αξιωματικού για την κάλυψη δέκα (10) κενών
οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και την μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας
(ΕΜΘ) κατόχων πτυχίων ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής
στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για την κάλυψη τεσσάρων (4) κενών οργανικών
θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.
Ο όρος
«ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες
και γυναίκες. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) νοούνται, τα Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ο οποίος, σύμφωνα με την παράγραφο
2α του άρθρου 1 του (γ) σχετικού, περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία
και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ο αριθμός
των θέσεων μετάταξης, η κατανομή τους σε Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα
απαραίτητα πτυχία καθορίζονται όπως παρακάτω:
α. Για την
μετάταξη Μόνιμων Υπξκών-Ανθστών αποφοίτων ΑΣΣΥ, στο Σώμα των Αξιωματικών,
κατανέμονται δέκα (10) ΝΟΘ Κατωτέρων Ανθυπολοχαγών στο Όπλο Αεροπορίας Στρατού,
στα Σώματα Τεχνικού, Οικονομικού, Έρευνας Πληροφορικής, Γεωγραφικού και στη
Διεύθυνση Γραμματειακής Υποστήριξης ως εξής:
- Αεροπορίας
Στρατού Τρεις (3) θέσεις Μετεωρολόγου για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται η
κατοχή πτυχίου Μαθηματικού ή Φυσικού ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών Α.Ε.Ι ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.
- Τεχνικό
Σώμα Μία (1) θέση Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται
η κατοχή πτυχίου Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου, του ΕΜΠ ή αντίστοιχου Τμήματος
Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.
-
Οικονομικού Δύο (2) θέσεις Οικονομικού για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή
πτυχίου Οικονομικού ή Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου
τίτλου σπουδών αλλοδαπής.
- Έρευνας
Πληροφορικής Δύο (2) θέσεις Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για τη κάλυψη των οποίων
απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πληροφορικής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου
σπουδών αλλοδαπής.
-
Γεωγραφικού Μία (1) θέση Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού για τη κάλυψη της
οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου του ΕΜΠ-ΑΠΘ ή αντίστοιχου Τμήματος
Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίο Γεωγραφίας ΑΕΙ ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων
σπουδών αλλοδαπής.
- Διεύθυνση
Γραμματειακής Υποστήριξης Μία (1) Διοικητική θέση για τη κάλυψη της οποίας
απαιτείται η κατοχή πτυχίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου
σπουδών αλλοδαπής.
β. Τέσσερις
(4) ΝΟΘ Μον. Υπαξιωματικών οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη ΕΜΘ, στο Σώμα
Εφοδιασμού Μεταφορών όπως παρακάτω:
- Σώμα
Εφοδιασμού Μεταφορών
(α) Μία (1)
Διοικητική θέση για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής
(β) Μία (1)
Διοικητική θέση για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Χημικού,
Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
αλλοδαπής.
(γ) Δύο (2)
Διοικητικές θέσεις για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Χημικού
Μηχανικού του ΕΜΠ ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι ή ισότιμου
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.
Δικαίωμα
υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν
,
οι Μόνιμοι
Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ,
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την
ονομασία τους ως Υπαξιωματικοί και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου
αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και
είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
αλλοδαπής.
Για την
αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α. Το
αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να
προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης.
β. Η κατοχή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους.
γ. Τα
ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των
οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
δ. Ο βαθμός
αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα Σχολεία της ειδικότητας του
(στην προκείμενη περίπτωση Βασικό Σχολείο Λοχία, Ανθστη ΕΜΘ) ο οποίος πρέπει να
είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
ε. Οι τυχόν
πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον υποψήφιο την τελευταία δεκαετία,
αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την
αιτιολογημένη κρίση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
Θα
απορριφθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που έχουν:
α.
Καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ”
υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 έως και
41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως κι 139, 140, 142 έως
και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
β. Υποβάλλει
εκπρόθεσμα το αίτημα τους ή έχουν επισυνάψει δικαιολογητικά τα οποία δεν θα
είναι πλήρη ή θα είναι αντικανονικά συμπληρωμένα.
γ. Υποβάλλει
αίτημα μετάταξης σε μη Νομοθετημένες Οργανικές Θέσεις (ΝΟΘ) ή έχουν υποβάλλει
αίτημα παραίτησης-αποστρατείας.
Οι
επιθυμούντες να υποβάλλουν, μέχρι την 30.9.2015, την αίτηση μετάταξης στη
Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν, με επισυναπτόμενο το επικυρωμένο πτυχίο
και τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που τυχόν κατέχουν.
Εάν το
πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά
να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους καθώς και την αναγνωρισμένη,
από την αρμόδια κρατική αρχή ισοτιμία τους με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι). Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις να υποβληθούν σύμφωνα με τα
υποδείγματα του Παραρτήματος «Α» και «Β».
Οι Μονάδες ή
οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την
5.10.2015 με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για λόγους ταχείας και
ασφαλούς διακίνησης, την αλληλογραφία που περιλαμβάνει, τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απευθείας στις Διευθύνσεις των Όπλων
ή των Σωμάτων του ΓΕΣ που ανήκουν.
Οι αρμόδιες
Διευθύνσεις αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,
να υποβάλλουν μέχρι την 15.10.2015, στην ΔΙΜΣΠΡΟ/ΓΕΣ συγκεντρωτικά όλα τα
αιτήματα, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6 της παρούσας, επισυνάπτοντας
για κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω παραστατικά:
α. Αίτηση
μετάταξης.
β.
Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και λοιπά
δικαιολογητικά που τυχόν τα συνοδεύουν (μετάφραση, αναγνωρισμένη ισοτιμία κλπ).
γ. Συνοπτικά
στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Πλήρες Περιληπτικό
Σημείωμα).
δ. Δελτία
Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία στα οποία φοίτησε ο κάθε
ενδιαφερόμενος.
Η επιλογή
των μετατασσομένων γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου η
οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος
των εργασιών του.
Οι
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της παραπάνω
απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση της.
Ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας εξετάζει τις τυχόν υποβαλλόμενες προσφυγές και η απόφαση του κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Στρατιωτικού
Συμβουλίου.
Η μετάταξη
στο Σώμα των Αξιωματικών ή των Μονίμων Υπαξιωματικών, ο καθορισμός ειδικότητας,
οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργείται
με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Οι
μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητας τους μετά τους
υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως
προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους πλην αυτών της μετάταξης.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …