Σεμινάριο «Σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής οπωροκηπευτικών» για πτυχιούχους ΑΕΙ

Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των
οπωροκηπευτικών απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των
φορέων, επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων στα παραπάνω θέματα.
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος εκπαίδευσης θα δοθεί
η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους, μέσω της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος
και της πρακτικής άσκησης, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να
αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες στη χρήση των σύγχρονων τεχνικών και
τεχνολογιών παραγωγής που μπορεί να εφαρμοστούν σήμερα στον τομέα των
οπωροκηπευτικών.
Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα
Διά Βίου Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η παραγωγή οπωροκηπευτικών αποτελεί έναν από τους
δυναμικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής. Καθώς οι εξελίξεις στις
τεχνικές και τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα
στον κλάδο των θερμοκηπίων, είναι ραγδαίες, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση
των εμπλεκομένων με τον τομέα αυτό είναι απαραίτητη.
Περιεχόμενο προγράμματος
Το προτεινόμενο έργο έχει τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες και
Τεχνικές Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών» «SustainAgr» και αφορά στην
εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ σε θέματα αιχμής του τομέα κηπευτικών και
δενδροκομικών καλλιεργειών, τα οποία έχουν προκύψει ως αποτελέσματα έρευνας των
τελευταίων ετών .
Η αειφορική παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων αφορά στη
μείωση των εισροών ενέργειας, χημικών και νερού στην παραγωγή φρούτων και
λαχανικών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα
αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησης των διαδικασιών, και στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η αειφορική παραγωγή είναι εξαιρετικά σημαντική στη σύγχρονη
εποχή και μετην οικονομική κρίση της χώρας μας αποκτά ιδιαίτερη δυναμική και
σημαντικές προοπτικές. Έτσι, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών
στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών και η πιστοποίησή της αποτελεί σήμερα
προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών «πράσινων» επιχειρήσεων.
Για τη διάδοσή τους θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα δράσης μέσω
του οποίου θα γίνει προσπάθεια η υπάρχουσα σήμερα και αποκτηθείσα την τελευταία
δεκαετία γνώση να διαχυθεί επιτυχώς στους εκπαιδευόμενους.
Το ΠΕΓΑ-SustainAgr έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
Συμμετοχή τριών ΑΕΙ:Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αντικείμενα εκπαίδευσης:
ΕΕ1: Συστήματα πιστοποιημένης παραγωγής,
ΕΕ2 Καλλιέργειες οπωροκηπευτικών,
ΕΕ3 Τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής οπωροκηπευτικών,
ΕΕ4. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών και,
ΕΕ5. Καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη Είκοσι μια
πιστωτικές μονάδες (21 ECTS) και αντίστοιχο τίτλο κατάρτισης- εκπαίδευσης
Όροι Συμμετοχής
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν. Στα προγράμματα
μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής
ανώτατης σχολής, με απόκτηση του πτυχίου μέχρι το έτος 2001 ή πτυχιούχοι για
τους οποίους έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους. Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή
και να συμμετάσχουν στο ΠΕΓΑ-SustainAgr, θα πρέπει είτε να έχουν αντίστοιχο
πτυχίο είτε αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο
επιστημονικό τομέα.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω
των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες). Πέρα από τα παραπάνω, επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των
φοιτητών για εισαγωγή στο ΠΕΓΑ-SustainAgr είναι ο βαθμός του βασικού πτυχίου
και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου http://pega-sustain.agr.uth.gr/ σχετική
αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το διάστημα από
20/05/2015 έως 10/09/2015.
Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν: Αποδεικτικά εκπλήρωσης
κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ).
Οι αιτήσεις θα εξετάζονται σταδιακά και οι εκπαιδευόμενοι θα
ενημερώνονται σχετικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
http://pega-sustain.agr.uth.gr/
Η εφαρμογή της
σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των οπωροκηπευτικών απαιτεί τη συνεχή
εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των φορέων, επιχειρήσεων και
παραγωγικών μονάδων στα παραπάνω θέματα. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου
προγράμματος εκπαίδευσης θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους, μέσω
της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος και της πρακτικής άσκησης, να
επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες
στη χρήση των σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών παραγωγής που μπορεί
να εφαρμοστούν σήμερα στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Το παρόν πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου
Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την
Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας
& Θρησκευμάτων.

Η παραγωγή οπωροκηπευτικών αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους
της πρωτογενούς παραγωγής. Καθώς οι εξελίξεις στις τεχνικές και
τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στον
κλάδο των θερμοκηπίων, είναι ραγδαίες, η συνεχής εκπαίδευση και
κατάρτιση των εμπλεκομένων με τον τομέα αυτό είναι απαραίτητη.

Περιεχόμενο προγράμματος
Το προτεινόμενο έργο έχει τίτλο «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές
Αειφορικής Παραγωγής Οπωροκηπευτικών» «SustainAgr» και αφορά στην
εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ σε θέματα αιχμής του τομέα κηπευτικών και
δενδροκομικών καλλιεργειών, τα οποία έχουν προκύψει ως αποτελέσματα
έρευνας των τελευταίων ετών .
Η αειφορική παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων αφορά στη μείωση των
εισροών ενέργειας, χημικών και νερού στην παραγωγή φρούτων και
λαχανικών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον
τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της πιστοποίησης των διαδικασιών,
και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η αειφορική παραγωγή είναι εξαιρετικά σημαντική στη σύγχρονη εποχή και
μετην οικονομική κρίση της χώρας μας αποκτά ιδιαίτερη δυναμική και
σημαντικές προοπτικές. Έτσι, η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και
τεχνικών στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών και η πιστοποίησή της
αποτελεί σήμερα προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών «πράσινων»
επιχειρήσεων. Για τη διάδοσή τους θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα δράσης
μέσω του οποίου θα γίνει προσπάθεια η υπάρχουσα σήμερα και αποκτηθείσα
την τελευταία δεκαετία γνώση να διαχυθεί επιτυχώς στους εκπαιδευόμενους.

Το ΠΕΓΑ-SustainAgr έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Συμμετοχή τριών ΑΕΙ:Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεωπονική Σχολή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αντικείμενα εκπαίδευσης: ΕΕ1: Συστήματα πιστοποιημένης παραγωγής, ΕΕ2
Καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, ΕΕ3 Τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής
οπωροκηπευτικών, ΕΕ4. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια
οπωροκηπευτικών και, ΕΕ5. Καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη
Είκοσι μια πιστωτικές μονάδες (21 ECTS) και αντίστοιχο τίτλο κατάρτισης-
εκπαίδευσης

Όροι Συμμετοχής
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν. Στα προγράμματα μπορούν να
συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης
σχολής, με απόκτηση του πτυχίου μέχρι το έτος 2001 ή πτυχιούχοι για
τους οποίους έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών τους. Προκειμένου να
δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν στο ΠΕΓΑ-SustainAgr, θα πρέπει
είτε να έχουν αντίστοιχο πτυχίο είτε αποδεδειγμένη επαγγελματική
δραστηριότητα στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. Προτεραιότητα
συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης
και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες). Πέρα από τα παραπάνω, επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των
φοιτητών για εισαγωγή στο ΠΕΓΑ-SustainAgr είναι ο βαθμός του βασικού
πτυχίου και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του έργου http://pega-sustain.agr.uth.gr/ σχετική αίτηση
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το διάστημα από
20/05/2015 έως 10/09/2015.

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν:
Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες κτλ).

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται σταδιακά και οι εκπαιδευόμενοι θα
ενημερώνονται σχετικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
http://pega-sustain.agr.uth.gr/

www.diorismos.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …