Απλοποιούνται οι διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων βιοκτόνων σκευασμάτων

d14241585650_LOGO-YPAPE-COLOR-EL_SMALL
Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, δίνει εξηγήσεις για τη διαδικασία απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.
Εγκύκλιος:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: 1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ & Κτηνιατρικής, Έδρες τους
TELEFAX: 210 92 12 090 2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε., Έδρες τους
Πληροφορίες: Παναγιώτης Θεοδωρής, Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 – 928 7225, 7237
e-mail: ptheodoris@minagric.gr
apapamichail@minagric.gr
Αθήνα, 15/9/2015
Αρ. πρωτ: 8689/99147
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: «Διαδικασία απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης
και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α
323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β΄/22-1-2015)».
Βάσει της αναφερόμενης στο θέμα Κ.Υ.Α, η έναρξη, ανανέωση και τροποποίηση των στοιχείων
της επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά στην καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε
κατοικημένους χώρους, εντάχθηκαν στο σύστημα της Γνωστοποίησης του αιτούντος περί
συμμόρφωσής του με τις οικείες διατάξεις και περί τηρήσεως του συνόλου των προϋποθέσεων
λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.
Για τις παραπάνω διαδικασίες, ο αιτών οφείλει να υποβάλλει στην οικεία Περιφέρεια και
συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (εφεξής ‘ΔΑΟΚ’) ή σε ΚΕΠ
που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε ή μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε το σύνολο των εντύπων που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της ως άνω Κ.Υ.Α, δηλαδή:
1. Τα αναφερόμενα στο δεύτερο άρθρο, παράγραφος 1 α) & β) της Κ.Υ.Α 323/4883/16-1-2015
(ΦΕΚ 163/Β΄/22-1-2015):
1.1. Υπεύθυνη Δήλωση,
1.2. Έντυπο Μέρους Β΄, και
1.3.Παράβολο (από το e-paravolo στο taxis net).
2. Προ-συμπληρωμένη τη Βεβαίωση υποβολής Γνωστοποίησης (καθώς, σύμφωνα με το άρθρο
2, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της Κ.Υ.Α στοιχεία αυτής συμπληρώνονται με ευθύνη του
ενδιαφερομένου).
3. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία (σύμφωνα με το
άρθρο 2, παράγραφος 1, τελευταίο εδάφιο):
3.1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής
περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας και
3.2. Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου
εκπροσώπησης της εταιρείας.
Στον αιτούντα χορηγείται Βεβαίωση υποβολής Γνωστοποίησης, η οποία πλέον επέχει θέση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με
σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σύμφωνα με το
άρθρο 2, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο της εν λόγω Κ.Υ.Α.
Σε περίπτωση που, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1 της Κ.Υ.Α, η αίτηση είναι
συμπληρωματική, τόσο ο τίτλος της Υπεύθυνης Δήλωσης που καταθέτει ο αιτών όσο και το ‘είδος
Γνωστοποίησης’ της Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης που του χορηγείται, τροποποιούνται
ανάλογα και ειδικότερα ως εξής:
1. Στην περίπτωση ανανέωσης θα αναγράφεται:
1.1. Στον τίτλο της Υπεύθυνης Δήλωσης: ‘Γνωστοποίηση ανανέωσης λειτουργίας επιχείρησης
επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων
και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους’.
1.2. Στο ‘είδος Γνωστοποίησης’ της Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης: ‘Ανανέωση
λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους’.
2. Στην περίπτωση τροποποίησης θα αναγράφεται:
2.1. Στον τίτλο της Υπεύθυνης Δήλωσης: ‘Γνωστοποίηση τροποποίησης λειτουργίας
επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, ως προς: (θα
αναγράφεται κατά περίπτωση η τροποποίηση π.χ. στοιχείων επικοινωνίας της
επιχείρησης, ή/και η αντικατάσταση /και συμπερίληψη υπεύθυνου επιστήμονα)’.
2.2. Στο είδος Γνωστοποίησης’ της Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης: ‘Τροποποίηση
λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, ως προς: (θα
αναγράφεται κατά περίπτωση η τροποποίηση π.χ. στοιχείων επικοινωνίας της
επιχείρησης, ή/και η αντικατάσταση /και συμπερίληψη υπεύθυνου επιστήμονα)’.
Το σύνολο των εντύπων του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β΄/22-1-
2015) έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή word στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-
2/entomatroktika
Στη συνέχεια και εντός πέντε (5) ημερών, η υπηρεσία στην οποία έχει κατατεθεί η Γνωστοποίηση
– υπεύθυνη δήλωση, την κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αρμόδιο υπάλληλο της οικείας
ΔΑΟΚ. Ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει εντός δύο (2) ημερών να συμπληρώσει το συγκεκριμένο
ηλεκτρονικό αρχείο (excel) που έχει καθοριστεί από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να
το αποστείλει σε αυτήν στο e-mail: katapolemhseis@minagric.gr .
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η αρμόδια υπηρεσία τήρησης της δημόσιας λίστας των
σχετικών επιχειρήσεων των επαγγελματιών του κλάδου στην ιστοσελίδα της.
Κάθε τροποποίηση των στοιχείων της Γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης
νέου, της αποχώρησης, ή της αντικατάστασης του υπεύθυνου επιστήμονα πρέπει να
γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές με τη διαδικασία της συμπληρωματικής
Γνωστοποίησης. Αν αποχωρήσουν όλοι οι υπεύθυνοι επιστήμονες, η επιχείρηση δεν δύναται
πλέον να προβαίνει σε καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους,
μπορεί όμως να προσλάβει νέο υπεύθυνο επιστήμονα. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να
προβεί σε καινούργια Γνωστοποίηση, η οποία θα είναι συμπληρωματική εάν η πρόσληψη γίνει
εντός δεκαπέντε (15) ημερών και αρχική εάν η πρόσληψη γίνει μετά την παρέλευση των
δεκαπέντε (15) ημερών.
Για κάθε ημερολογιακό έτος, οι ΔΑΟΚ οφείλουν, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα του επόμενου
ημερολογιακού έτους, να προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο συνδρομής των νόμιμων
προϋποθέσεων και της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι
τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των Γνωστοποιήσεων που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια
αυτού του έτους. Οι Συμπληρωματικές Γνωστοποιήσεις που αφορούν τροποποίηση των στοιχείων
επικοινωνίας των επιχειρήσεων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους
χώρους, καθώς καταγράφονται με ευθύνη του αιτούντος, δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο
των προς έλεγχο Γνωστοποιήσεων. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφέρειας επισημαίνουν στη λίστα των σχετικών επιχειρήσεων που διατηρεί η
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στην ιστοσελίδα της, τις ελεγμένες επιχειρήσεις.
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να διεξάγει έκτακτους ελέγχους.
Σε περίπτωση που δεν καλυφτεί το κενό απουσίας υπεύθυνου επιστήμονα εντός δεκαπέντε (15)
ημερών, ή κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις
λειτουργίας, ή τεκμαίρεται αδυναμία επικοινωνίας με την επιχείρηση στα δηλωμένα από την ίδια
στοιχεία επικοινωνίας, ή τεκμηριωμένα η επιχείρηση δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα για έλεγχο
προσκομίζοντας όλα τα νομιμοποιητικά των δηλούμενων κατά την Γνωστοποίηση έγγραφα, τότε
θα εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφέρειας διοικητική πράξη «παύσης λειτουργίας», η οποία θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ώστε η επιχείρηση να διαγράφεται από τη δημόσια λίστα που
τηρείται σε αυτήν.
Επισημαίνουμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι θεσμοθετημένες προϋποθέσεις άσκησης του
επαγγέλματος της ‘καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους’, και
παραθέτουμε εν συντομία τις σημαντικότερες εξ αυτών: 
1. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο: Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού
Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Η απασχόληση του επιστήμονα είναι πλήρης και αυτό πιστοποιείται με κάθε νόμιμο
παραστατικό όπως: κάρτα αναγγελίας πρόσληψης Ο.Α.Ε.Δ., θεωρημένη μισθολογική
κατάσταση, βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου.
3. Όποτε απαιτείται η κατάθεση του καταστατικού ως δικαιολογητικού θα πρέπει στο σημείο
του σκοπού να αναφέρεται ρητά και το αντικείμενο ‘καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών
σε κατοικημένους χώρους’.
4. Ο υπεύθυνος επιστήμονας αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης
εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης σχετικής έκθεσης
αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση εντόμων και
τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση
μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων.
5. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα
ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων.
Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/entomatroktika.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …