8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλίμου

ergasia-job2-890x395

Ανακοίνωση για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα, για τις παρακάτω ειδικότητες:
• Δύο (2) Νηπιαγωγοί (ΠΕ)
• Τρεις (3) Μουσικοί (ΔΕ)
• Τρία (3) άτομα (ΔΕ) για καλλιτεχνικές δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι)
Οι παραπάνω ειδικότητες, εξαιρούνται των διατάξεων του Ν.2190/94.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις:
α) Νηπιαγωγού είτε
β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2. Εμπειρία δύο ετών σε αντίστοιχη θέση (ΚΔΑΠ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με άτομα με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Το ανωτέρω κύριο προσόν με στοιχείο ένα (τίτλος σπουδών)

2. Εμπειρία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση (ΚΔΑΠ)

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή ΚΑΤΕΕ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης οποιουδήποτε μουσικού οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος ή α. Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής ΚΑΙ
α. βεβαίωση ειδικότητας οποιουδήποτε μουσικού οργάνου, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης οποιουδήποτε μουσικού οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.
2.Εμπειρία δύο ετών σε αντίστοιχη θέση (ΚΔΑΠ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με άτομα με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Το ανωτέρω κύριο προσόν με στοιχείο ένα (τίτλος σπουδών)
2. Εμπειρία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση (ΚΔΑΠ)

ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
2. Εμπειρία δύο ετών σε αντίστοιχη θέση (ΚΔΑΠ)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
1. Το ανωτέρω κύριο προσόν με στοιχείο ένα (τίτλος σπουδών)

2. Εμπειρία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση (ΚΔΑΠ) ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας όπως αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση
Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα, αποδεικνύουν την εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης. Επίσης ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος μπορεί να προκύπτει και από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τη θέση που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε μια μόνο θέση.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους από το οποίο προκύπτει ο ακριβής βαθμός αποφοίτησης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. ότι
α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε
γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή
δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Η διάρκεια των συμβάσεων ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31.8.2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53, 17455, ΑΛΙΜΟΣ.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:
Κατάταξη υποψηφίων και πρόσληψη Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των ζητουμένων προσόντων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης).
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α', Β' επικουρίας κ.ο.κ.).
Σε περίπτωση εμφάνισης υποψηφίων με ίσα τυπικά προσόντα, για την επιλογή θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών,
2.Σε περίπτωση ισοβαθμίας του τίτλου σπουδών κατατάσσονται βάσει της τυχόν εμπειρίας άνω της απαιτούμενης.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (Α' ή Β' επικουρίας όπου αυτά ορίζονται στην ανακοίνωση) θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβάλλονται κάποια από τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην αίτησή του ο/η υποψήφιος/-α, θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκαν και, επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες προσληπτέων των υποψηφίων στο Φορέα που διενεργεί τη πρόσληψη (Δήμος Αλίμου).
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η αίτηση θεραπείας προς τον Δήμαρχο Αλίμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών -3- ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την ανάρτηση των πινάκων προσληπτέων στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …