Πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Αγίου Νικολάου

agios-nikolaos_aftodioikisi-620x320

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι:

  1. Η προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού.
  1. Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών αρχών, μετά από σχετική εντολή της Δημοτικής Αρχής.
  1. Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και παροχή οιασδήποτε γνωμοδότησης για νομικά θέματα που τίθενται από τη Δημοτική Αρχή και τους Προϊσταμένους όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων Δήμου για τα οποία απαιτείται ειδική έρευνα και επεξεργασία, όπως οικονομικών, δημοτικής περιουσίας, χωροταξικών, διοικητικών, πολεοδομικών , δημόσιας διοίκησης, δημόσιας φορολογίας (η αναφορά των θεμάτων είναι ενδεικτική).
  1. Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, των Συμβουλίων Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από τη Δημοτική Αρχή.
  1. Η επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, των από τις υπηρεσίες του Δήμου συντασσομένων σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων, κλπ. που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και η σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές ακινήτων , καθώς και τον έλεγχο, όπου τούτο είναι αναγκαίο, για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών.
  1. Η παραλαβή των δικογράφων, που απευθύνονται στον Δήμο, όταν απουσιάζει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
  1. Η επιμέλεια της τήρησης ειδικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυναπτόμενων σ’ αυτά στοιχείων, καθώς επίσης και η τήρηση ειδικού αρχείου-βιβλίου πορείας των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου.
  1. Η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που εκδίδονται και έχουν επίδραση στην υλοποίηση των στόχων – έργων του Δήμου, διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση των θεσμικών και διαδικαστικών απαιτήσεών τους, παρέχοντας παράλληλα και νομική υποστήριξη στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας – επιτροπή όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.
  1. Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που του αναθέτει ο Δήμαρχος και ανάγεται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσία στην έδρα του Δήμου (Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας – Ρούσσου Καπετανάκη 7 – Άγιος Νικόλαος), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και θα τελεί σε σχέση άμεσης διοικητικής εξάρτησης από το Δήμαρχο.

Ο προσληφθείς θα αμείβεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.2/17132/0022/28-02-2012 (ΦΕΚ 498/28-2- 2012, τ.Β’) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α” 226)» και Κ.Υ.Α οικ.2/844/0022/4-1-2013 (ΦΕΚ 43/15-1-2013, τ.Β’) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α” 222)» που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4024/11 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Αγίου Νικολάου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη Νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ (δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου), ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την πρόσληψή τους στο Δήμο Αγίου Νικολάου (Διεύθυνση: Ρούσσου Καπετανάκη 7, ΤΚ 721 00, Άγιος Νικόλαος Κρήτης) και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιες υπάλληλοι Αικατερίνη Ανδρουλάκη – Μαρία Μαυρικάκη τηλ.2841340128 / 124 , , η οποία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Φωτοτυπία δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

β) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υποβάλλεται μόνο από άνδρες υποψηφίους)

δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 6 του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.4194/2013), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα , δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και δεν φέρει την ιδιότητα του κληρικού ή μοναχού.

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

ζ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψήφιου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007.

θ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση, σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους , ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτό.

ι) Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα για την επιστημονική και επαγγελματική του δράση (τίτλοι πιστοποίησης γνώσης ξένων γλωσσών επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι, επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) Ειδικά οι μεταπτυχιακοί τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει α συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ηλεκτρονικά η αίτηση για χορήγηση προκαταβολής σύνταξης

Ηλεκτρονικά η αίτηση για χορήγηση προκαταβολής σύνταξης Οι όροι και η διαδικασία για την προκαταβολή …