Προσωπικό θα προσλάβει και η Περιφέρεια Καβάλας

ergasia-job-search-890x395
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος, μαζί με την αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ.ΙΚΑ του υποψηφίου, υποβάλλει:
1. ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία)
3. ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας χειρισμού του μηχανήματος έργου
4. ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας οδήγησης και τα λοιπά τυχόν απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ως άνωθεν εκτίθενται)
5. ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (για τίτλο σπουδών αλλοδαπής, αυτός θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένος)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί κωλύματος του αρ. 8 του Ν. 3528/07 - καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, απόλυση για λόγους πειθαρχικούς - (θα δοθεί από την Υπηρεσία)
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί κωλύματος του αρ. 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 και του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 καθώς και των αρ. 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 και ειδικότερα ότι δεν έχει απασχοληθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από το τέλος της νέας απασχόλησης (νέας σύμβασης) δυνάμει της παρούσας ανακοίνωσης της ΠΑΜΘ α) στην Περιφέρεια ΑΜΘ για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. β) στην ΠΑΜΘ για άλλες ανάγκες ή σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 3812/2009 (που τροποποίησε το άρθρο 14 του 2190/1994), είτε για ανάγκες έως δύο (2) μηνών είτε μεγαλύτερης διάρκειας, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ πλήρους απασχόλησης [δεν λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), και με καθεστώς μερικής απασχόλησης (Ν.3250/2004 ΦΕΚ 124/Α'/07- 07-2004)], πάνω από έξι (6) μήνες εντός του ανωτέρω δωδεκαμήνου, 2) κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004, και ειδικότερα ότι α) δεν έχει συνάψει με την ΠΑΜΘ διαδοχικές συμβάσεις εργασίας (και όχι άνω των τριών ) , με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους, που να μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών β) δεν έχει συμπληρώσει εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης μετά τις 01/01/2011 στην ΠΑΜΘ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συναφθείσες διαδοχικά στις οποίες να μεσολαβεί διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, (συμπεριλαμβανομένων και διμήνων, μερικής απασχόλησης και ΚΟΧ, εξαιρουμένων μόνο των ΣΜΕ), με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους, ή αν έχει απασχοληθεί, τους φορείς, το είδος της σύμβασης και των αναγκών και τη διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) ( θα δοθεί από την Υπηρεσία)
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί φυσικής καταλληλότητας (θα δοθεί από την Υπηρεσία)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη απόλυση για λόγους πειθαρχικούς-αρ. 9 του Ν. 3528/07 - (θα δοθεί από την Υπηρεσία)
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας- Εθνικής Αντίστασης 20 - Τ.Θ. 1168 - Τ.Κ. 65110 - Καβάλα) 2ος όροφος γραφ. 233, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από της επομένης της σχετικής δημοσιεύσεως στον Τοπικό Τύπο, ήτοι από 12/10/2015 έως και 16/10/2015.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής από τα ΕΛ.ΤΑ. Περιληπτική Κοινοποίηση για την έκδοση της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες.
Αυτούσιο το κείμενο να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας -με αποδεικτικό - όπως και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr) , στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας (www.pekavalas.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Unilever: «Κόβει» 3.200 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, 7.500 παγκοσμίως

Η αναδιάρθρωση αποφασίστηκε μετά από πιέσεις των μετόχων της εταιρείας - Για τις απολύσεις ενημερώθηκαν …