Ένας γεωπόνος ζητείται στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

images
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Evaluating Bactrocera oleae susceptibility to test product» 'το οποίο χρηματοδοτείται από την εταιρία Bayer Hellas.
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Φυσικό πρόσωπο, Πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών - συλλογή προσβεβλημένου ελαιόκαρπου, - ανάπτυξη πληθυσμών Bactrocera oleae, - διενέργεια βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση με την εταιρία Bayer Hellas, - αξιολόγηση και μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Απαιτούμενα Προσόντα
1) Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
3) Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών 4) Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Εμπειρία και δημοσιεύσεις σε θέματα αξιολόγησης εντομοκτόνων σκευασμάτων και ειδικότερα στον εντομολογικό εχθρό Bactrocera oleae
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 7.250 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και άλλων κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 2386/26-10-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας όπου απαιτείται.
4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).
5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
6. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
7. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο.
8. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 2386/26-10-2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μετά το πέρας της εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο ανάδοχος κατά περίπτωση να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί:
α) στα γραφεία του Ινστιτούτου οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο και
β) στο Δήμο Ηρακλείου και θα αναρτηθεί
α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
β) στις ιστοσελίδες του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr και www.nagref.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2810 302309 (κ. Εμμ. Ροδιτάκη) και 2810 302 315 (κα Α. Σαβουιδάκη-Πηρουνάκη)
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Εκλογές Ιουνίου 2023. Νέα δημοσκόπηση της GPO

Νέα δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά για τις εκλογές Ιουνίου 2023   Πρόθεση ψήφου …