Οι αλλαγές με το διπλό σύστημα στις Πανελλαδικές εξετάσεις

panelladikes-eksetaseis-sxoleio-ekpaideusi
Διπλό εξεταστικό σύστημα για όσους έχουν ξαναδώσει προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για τις Πανελλήνιες 2016.
Η πολιτεία, όπως αναφέρει το πολυνομοσχέδιο οφείλει να δώσει μια ευκαιρία στους απόφοιτους λυκείου που προετοιμάστηκαν να διαγωνισθούν για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση με το καταργούμενο εξεταστικό σύστημα να επαναδιαγωνισθούν με το σύστημα για το οποίο προετοιμάστηκαν.
Συγκεκριμένα θεσπίζεται η μεταβατική διάταξη για όσους αποφοίτους λυκείου του σχολικού έτους 2014-15 και των προηγούμενων σχολικών ετών επιθυμούν να διαγωνιστούν για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση με τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2016
Η νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται επιφυλάσσει για αυτούς ειδικό ποσοστό των θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-6, πρακτική που έχει εφαρμοσθεί και σε προηγούμενες μεταρρυθμίσεις των εξεταστικών συστημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-5, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2015-6, όπως αναλύει την απόφαση το dikaiologitika.gr.
Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα, αν βεβαίως το επιθυμούν, να συνδιαγωνισθούν με τους απόφοιτους του σχολικού έτους 2015-6.
Σε αυτή την περίπτωση δεν θα επιφυλάσσεται για αυτούς κάποιο ξεχωριστό ποσοστό θέσεων στα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, αναδιατυπώνονται σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν λεπτομέρειες της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Με την παρ.2 καταργείται διάταξη που ρύθμιζε την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του καταργηθέντος συστήματος εισαγωγής.
Με την παρ.3 παρατείνεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 ρύθμιση που ίσχυε μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διεκδίκηση θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με νέα υποβολή μηχανογραφικού των αποφοίτων των δύο προηγούμενων σχολικών ετών
Συγκεκριμένα οι διατάξεις προβλέπουν:
Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις για. την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (μόνο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος) καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα που ίσχυσε το σχ. έτος 2014-2015, μπορούν, αν το επιθυμούν, να διαγωνισθούν με το ίδιο σύστημα εισαγωγής και κατά το σχολικό έτος 2015-2016, προκειμένου να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των παραπάνω σχολών, τμημάτων και ακαδημιών.
Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχ. έτος 2014-5, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχ. έτους 2015-6. Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να επυλέξουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με τον ν.4327/2015 (Α' 50).
Το δικαίωμα συμμετοχής με το νέο σύστημα το διατηρούν και για τα σχ. έτη που έπονται του σχ. έτους 2015-6.
Στην περίπτωση αυτή:
α) οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής με κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων και
β) οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ' Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος ενυπόγραφη αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους σχολική μονάδα, με την οποία δηλώνουν την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
β) τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων της περ.β της παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 2525/1997 όπως ισχύει,
γ) οι συντελεστές βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών,
δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και τους βαθμούς με τους συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, όπου απαιτείται κατά περίπτωση,
ε) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων,
στ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων,
ζ) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων,
η) η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής,
θ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και τα λοιπά θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επυλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου.
Με όμοια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.» Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 καταργείται.
Στην παράγραφο 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΑΊ93), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4264/2014 (Α'118) και με την παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α' 258), προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ/ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%.»

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανδρουλάκης: Είναι αναγκαίο ως χώρα να διασυνδέσουμε το τουριστικό προϊόν με την παραγωγή

«Είναι αναγκαίο ως χώρα να διασυνδέσουμε το τουριστικό προϊόν με την παραγωγή και τη μεταποίηση, …