Που έφτασαν οι Έλληνες!-ΔΩΡΕΑΝ διανομή ρυζιού από Εθνικό Πρόγραμμα

ryzi
Με κοινή απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες για το "Εθνικό Πρόγραμμα Δωρεάν διανομής Ρυζιού σε απόρους της χώρας αλλά και οι ποσότητες ρυζιού parboiled που διανέμονται στους δικαιούχους.
Το δωρεάν ρύζι κατανέμεται σε σιτιζόμενα άτομα, δηλαδή σε παιδιά και ενήλικες που διαμένουν σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και λοιπά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (φιλοξενία ή κλειστή φροντίδα) για τους οποίους θεωρείται κατά τεκμήριο ότι πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα) αλλά και σε σιτιζόμενους σε οργανωμένα συσσίτια απόρων (συσσίτια δήμων, ενοριών,κ.α), που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας.
Οι ποσότητες κατανέμονται ως εξής:
Στη Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, κατανέμονται, κατ' ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά κιλά (1.451.667) ρυζιού parboiled ως εξής:
α) Στις Μονάδες Φιλοξενίας/Κλειστής Φροντίδας διανέμονται έξι (6) κιλά ανά άτομο
β) Στα οργανωμένα συσσίτια σε απόρους διανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
γ) Στα άπορα άτομα διανέμονται έξι (6) κιλά ανά άτομο
δ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών,
- έντεκα (11) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
- δεκαέξι (16) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
- είκοσι τρία (23) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
- είκοσι οκτώ (28) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη
- τριάντα τρία (33) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη
- σαράντα ένα (41) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη
- πενήντα ένα (51) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη
-πενήντα έξι (56) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη
- εξήντα ένα (61) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη
- εξήντα έξι (66) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη
- εβδομήντα έξι (76) κιλά ανά οικογένεια με 13 μέλη
- ογδόντα έξι (86) κιλά ανά οικογένεια με 15 μέλη
Στη Ζώνη Β', η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) κατανέμονται, κατ' ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε (1.272.225) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής:
α) Στις Μονάδες Φιλοξενίας/Κλειστής Φροντίδας δι-ανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
β) Στα οργανωμένα συσσίτια σε απόρους διανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
γ) Στα άπορα άτομα διανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
δ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών,
-δέκα τρία (13) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
- δέκα εννέα (19) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
- είκοσι έξι (26) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
- τριάντα δύο (32) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη
- τριάντα οκτώ (38) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη
- σαράντα εννέα (49) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη
- πενήντα επτά (57) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη
- εξήντα τρία (63) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη
- εξήντα εννέα (69) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη
- εβδομήντα πέντε (75) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη
- ογδόντα ένα (81) κιλά ανά οικογένεια με 12 μέλη 3.
Στη Ζώνη Γ', η οποία περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής, κατανέμονται, κατ' ελάχιστον, συνολικά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα (1.358.260) κιλά ρυζιού parboiled, ως εξής
α) Στις Μονάδες Φιλοξενίας/Κλειστής Φροντίδας διανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
β) Στα οργανωμένα συσσίτια σε απόρους διανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
γ) Στα άπορα άτομα διανέμονται επτά (7) κιλά ανά άτομο
δ) Στις άπορες οικογένειες διανέμονται, ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών,:
- δεκατέσσερα (14) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
- είκοσι ένα (21) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
- είκοσι οχτώ (28) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
- τριάντα πέντε (35) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη
- σαράντα τέσσερα (44) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη
- πενήντα ένα (51) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη
- εξήντα τέσσερα (64) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη
- εβδομήντα πέντε (75) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη
- ογδόντα δύο (82) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη
- ογδόντα εννέα (89) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη
- ενενήντα έξι (96) κιλά ανά οικογένεια με 12 μέλη
- εκατόν τρία (103) κιλά ανά οικογένεια με 13 μέλη
- εκατόν δέκα (110) κιλά ανά οικογένεια με 14 μέλη
- διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) κιλά ανά οικογένεια με 38 μέλη.
Παράδοση ρυζιού
Η παράδοση του ρυζιού στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθ. 33/1752/07-01-2014 κοινής Υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται μέσω των φορέων εκπροσώπησης Ειδικά ως προς την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το αριθ. 1855/162790/ 22-12-2014 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το αριθ. 38782/08-10-2014 έγγραφο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, αντίστοιχα, ισχύουν επιπλέον τα εξής:
α) στους δικαιούχους του Συλλόγου Εθελοντών «Κοινωνική Αλληλεγγύη» το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει ο Δήμος Καλλιθέας και
β) στους δικαιούχους του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης το ρύζι αναλαμβάνει να διανείμει εγκεκριμένος φορέας εκπροσώπησης που θα υποδείξει η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Οι εταιρείες στις οποίες ανατίθενται υπηρεσίες υλοποίησης του «Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», σύμφωνα με την αριθ. 147/8690/23-01-2015 απόφαση έγκρισης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς επαναληπτικού διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 3428/Χ.Δ/2014 διακήρυξης, προμηθεύουν, μεταφέρουν και διανέμουν ρύζι στους τόπους των δικαιούχων φορέων εκπροσώπησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που τίθενται στην ως άνω διακήρυξη και στις προβλεπόμενες από αυτή συμβάσεις.
Αναδιανομή ρυζιού
Στις περιπτώσεις που οι φορείς εκπροσώπησης δεν υφίστανται πλέον (κατάργηση φορέων, αλλαγή νομικής μορφής κ.α.) θα πρέπει, μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), να βρεθούν φορείς, από τη λίστα των εγκεκριμένων φορέων της ίδιας Π.Ε., οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, θα αναλάβουν τη διανομή των προϊόντων στους δικαιούχους των κατηργημένων φορέων.
Οι αδιάθετες ποσότητες θα διανέμονται με απόφαση των ΔΑΟΚ.
Σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι παραπάνω φορείς, οι ποσότητες που μένουν αδιάθετες διανέμονται με πρακτικό από την επιτροπή Β' Ελέγχου της Π.Ε. σε άλλους εγκεκριμένους φορείς που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση και κατά προτεραιότητα σε:
α) φορείς Οργανωμένων συσσιτίων,
β) φορείς Μονάδων Φιλοξενίας/Κλειστής Φροντίδας,
γ) σε φορείς πολύτεκνων οικογενειών, της ίδιας Π.Ε. Στις περιπτώσεις εγκεκριμένων φορέων ή δικαιoύχων οι οποίοι αρνούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τότε οι αδιάθετες ποσότητες διανέμονται με πρακτικό της επιτροπής Β' Ελέγχου της Π.Ε. σε άλλους εγκεκριμένους φορείς που περιλαμβάνονται στην παρούσα Απόφαση και κατά προτεραιότητα σε:
α) φορείς Οργανωμένων συσσιτίων,
β) φορείς Μονάδων Φιλοξε-νίας/Κλειστής Φροντίδας,
γ) σε φορείς πολύτεκνων οικογενειών, της ίδιας Π.Ε. Αν παρά τις ανωτέρω ενέργειες εναπομείνει αδιάθετη ποσότητα ρυζιού, αυτό γνωστοποιείται από τις κατά τόπους επιτροπές Β' έλεγχου στις ΔΑΟΚ. Ακολούθως, οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόταση για την αναδιανομή των ποσοτήτων που έχουν εναπομείνει, προκειμένου να εκδοθεί νέα Υπουργική απόφαση κατανομής.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Έρευνα για τον θάνατο δεκάδων ηλικιωμένων σε οίκο ευγηρίας στα Χανιά

Προκαταρκτική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου δεκάδων ηλικιωμένων σε οίκο ευγηρίας των Χανίων, έχουν ξεκινήσει …