Θέσεις εργασίας στην ΠΕ Λευκάδας

ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-EY45
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών αρμοδιότητας Τεχνικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας. 1ος Χειριστής Μηχανημάτων Έργων ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 1ης Ειδικότητας (σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB κ.λ.π.) Ομάδας B' έως 163 hp (μηχανήματα με κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW). Σύμφωνα με το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης (ΦΕΚ.519/Β72013) σχετικά με την κατάταξη των Μ.Ε. σε ομάδες και ειδικότητες κατά το Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α).
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
3) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω, κατά περίπτωση άδειες χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 1ης Ειδικότητας (σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB κ.λ.π.) Ομάδας B' έως 163 hp (μηχανήματα με κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW).
Σύμφωνα με το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης (ΦΕΚ.519/Β'/2013) σχετικά με την κατάταξη των Μ.Ε. σε ομάδες και ειδικότητες κατά το Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α'). 2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
3) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού- χειριστή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 1ης Ειδικότητας (σύνθετα εκσκαπτικά και φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB κ.λ.π.) Ομάδας B' έως 163 hp (μηχανήματα με κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW). Σύμφωνα με το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης (ΦΕΚ.519/Β'/2013) σχετικά με την κατάταξη των Μ.Ε. σε ομάδες και ειδικότητες κατά το Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α').
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
3) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (06) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού- χειριστή. 2ος Χειριστής Μηχανημάτων Έργων
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 3ης Ειδικότητας (για διαμορφωτές γαιών, οδών παντός τύπου ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ κ.λ.π.) Ομάδας B' έως 163 hp (μηχανήματα με κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW). Σύμφωνα με το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης (ΦΕΚ.519/Β'/2013) σχετικά με την κατάταξη των Μ.Ε. σε ομάδες και ειδικότητες κατά το Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α'). 2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
3) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω, κατά περίπτωση άδειες χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1 )Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 3ης Ειδικότητας (για διαμορφωτές γαιών, οδών παντός τύπου ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ κ.λ.π.) Ομάδας B' έως 163 hp (μηχανήματα με κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW).
Σύμφωνα με το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης (ΦΕΚ.519/Β'/2013) σχετικά με την κατάταξη των Μ.Ε. σε ομάδες και ειδικότητες κατά το Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α').
2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
3) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης έργων 3ης Ειδικότητας (για διαμορφωτές γαιών, οδών παντός τύπου ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ κ.λ.π.) Ομάδας B' έως 163 hp (μηχανήματα με κινητήρες συνολικής ισχύος έως 120 KW). Σύμφωνα με το αρθρο 2 της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/05-03-2013 Απόφασης (ΦΕΚ.519/Β'/2013) σχετικά με την κατάταξη των Μ.Ε. σε ομάδες και ειδικότητες κατά το Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ.198/Α'). 2) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
3) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (06) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού- χειριστή. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας Διοικητήριο μέσα σε επτά (07) ημέρες (ημερολογιακές) από την υπογραφή της παρούσης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον υποχρεωτικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι:
α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (προσόντα και κωλύματα διορισμού) β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού των άθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 και
γ) δεν έχουν κώλυμα οκτάμηνου, αναφέροντας τους φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάσθηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες)
Η παρούσα να αναρτηθεί:
1) στους πίνακες ανακοινώσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λευκάδας με πρακτικό ανάρτησης που θα υπογραφεί από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
2) στην Δυάγεια και
3) στις ιστοσελίδες της Π.Ι.Ν. και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων είναι η κ. Ελένη Κατσούλα (τηλ. Επικοινωνίας 2645360714)

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανδρουλάκης από Σητεία: Φορολογική δικαιοσύνη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες

Ο Ν. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε τη Μονή Τοπλού - Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, τη φτωχοποίηση και την πίεση, …