7 βήματα σωστής συμπλήρωσης της αίτησης του επιδόματος θέρμανσης

 πετρελ

Οδηγίες για να μην χάσετε από λάθος την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αυτές τις δύσκολα οικονομικές εποχές, σας δίνει το ergasianews.gr και εσείς δεν έχετε παρά να τις διαβάσετε με προσοχή, ώστε να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα.

Θα κυμαίνεται αρχικά σε 0,25 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή μειωμένο κατά 0,10 ευρώ ανά επιδοτούμενο λίτρο και θα δοθεί σε πολύ λιγότερους διακιούχους.

Δείτε λοιπόν τα επτά βήματα που απαιτούνται για αν φτάσετε στο όγδοο που είναι να λάβετε σε δόσεις τα χρήματα που δικαιούστε:

Για την υποβολή της αίτησης ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να μεταβεί στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, και στη συνέχεια να επιλέξει την ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Η είσοδος στην υπηρεσία αυτή μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

α. Με την χρήση των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.
β. Με πληκτρολόγηση του ΑΦΜ και του αριθμού ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Στην ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.gsis.gr, υπάρχουν οι παρακάτω δύο εφαρμογές:
α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συγκεκριμένου έτους.
β. Εφαρμογή Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης.

Ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης θα πρέπει, αφού επιλέξει την εφαρμογή «Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης», να συμπληρώσει την σχετική αίτηση αναγράφοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
• Ονοματεπώνυμο.
• Αριθμό εξαρτώμενων τέκνων.
• Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος καθώς και ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου
• Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.
• Ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
• Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας πρέπει να αναγραφεί και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.
• Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
• Την ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

• Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).
Στην συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι να εισπράξουν επίδομα θέρμανσης είναι ένοικοι πολυκατοικίας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ορισμένα στοιχεία και από τον διαχειριστή ή των εκπρόσωπο της πολυκατοικίας ή από την εταιρία διαχείρισης της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και της «Εφαρμογής Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης», ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ή η εταιρία διαχείρισης της πολυκατοικίας θα πρέπει να δηλώσει τα ακόλουθα στοιχεία:
• τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
• τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
• τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
• τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
• τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων ενοίκων, δηλαδή των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ο διαχειριστής θα πρέπει να προβεί σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.

Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 30 Μαΐου 2016.

Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση του επιδόματος θα απαντηθεί θετικά από την ΓΓΔΕ εφόσον ο αιτών πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

6. Το επίδομα θα χορηγηθεί τμηματικά για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 15-10-2015 μέχρι και 30-4-2016. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν χρονικό περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 30 Μαΐου 2016.

Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και οι λοιποί λιανοπωλητές πετρέλαιου θέρμανσης θα πρέπει να έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Μητρώο Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) και να υποβάλουν τα φορολογικά στοιχεία που θα έχουν εκδώσει για τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης. Τα δεδομένα των εν λόγω φορολογικών στοιχείων θα διασταυρώνονται από τη ΓΓΔΕ με τα στοιχεία όσων έχουν υποβάλει αιτήσεις για την είσπραξη του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και σε κάθε περίπτωση που θα επαληθεύεται ότι έγινε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από δικαιούχο επιδόματος θα εγκρίνεται η χορήγηση του αντίστοιχου ποσού επιδόματος σ' αυτόν.

Η πληρωμή των επιδομάτων θέρμανσης στους πιστοποιημένους ως δικαιούχους θα διενεργείται με πίστωση των ποσών που αντιστοιχούν στις αγορασθείσες ποσότητες στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους.

Ειδικότερα:

α) Για αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί έως 31-12-2015 και σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση πληρωμής, τα ποσά των επιδομάτων θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες, βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης, θα καταβληθούν έως τις 2-2-2016.

β) Για αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-5-2016 τα ποσά των επιδομάτων θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα καταβληθούν έως τις 30-6-2016.

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Δένδιας: H Τουρκία παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο

Το μήνυμα πως η Ελλάδα ακολουθώντας μια εξωτερική πολιτική αρχών και προωθώντας ενεργά τις αρχές …