Θέση εργασίας στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον(Αθήνα)

ΟΗΕ

"Ειδική Ανακοίνωση
Αυτή η θέση είναι ανοικτή για την πρόσληψη για μια αρχική περίοδο ενός έτους και μπορεί να υπόκειται σε παράταση. Τα μέλη του προσωπικού τελούν υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα και την ανάθεση από αυτόν ή αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο, όλο το προσωπικό αναμένεται να κινηθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα στις νέες λειτουργίες στην καριέρα τους, σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες και διαδικασίες. Όλοι οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν on-line όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άνοιγμα θέσεων εργασίας έχει αναρτηθεί και πολύ πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άνοιγμα θέσεων εργασίας. On-line εφαρμογές θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει παρασχεθεί. Εάν δεν λάβετε μια επιβεβαίωση e-mail εντός 24 ωρών από την υποβολή της, η αίτησή σας μπορεί να μην έχουν λάβει. Στις περιπτώσεις αυτές, παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτηση, αν είναι απαραίτητο. Αν το πρόβλημα επιμένει, ζητήστε τεχνική βοήθεια από το Inspira "Χρειάζεστε βοήθεια;» σύνδεσμο.
Org. Ρύθμιση και Πληροφόρησης
Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) είναι η κορυφαία παγκόσμια περιβαλλοντική αρχή που καθορίζει την παγκόσμια περιβαλλοντική ατζέντα, προωθεί τη συνεκτική εφαρμογή της περιβαλλοντικής διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και χρησιμεύει ως μια έγκυρη συνήγορος για το παγκόσμιο περιβάλλον. Τμήμα του UNEP της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (DEPI) συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικούς εταίρους, την παροχή βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο (http: // www .unep.org). Αυτή η θέση βρίσκεται σε Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (MAP) Συντονιστικό / Γραμματεία της σύμβασης της Βαρκελώνης (CU) στην Αθήνα και θα αναφέρεται απευθείας στο Συντονιστή MAP.
Αρμοδιότητες
Υπό την ηγεσία του συντονιστή και μέσα σε εξουσιοδοτημένη αρχή ο κατεστημένος φορέας θα αναλάβει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση:

α) υποστηρίζει τον Συντονιστή για την ανάπτυξη και την εκτέλεση των στρατηγικών της Σύμβασης της Βαρκελώνης, ΜΑΡ και MCSD 

β) Οργανώνει και οδηγεί την προετοιμασία και την παράδοση του προγράμματος MAP της εργασίας, την εξασφάλιση του συντονισμού, συμμετοχή και ενσωμάτωση του CU, συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης, MCSD βουλευτές, ΜΑΡ Components και άλλους εταίρους

γ) Συντονίζει την επιχειρησιακή εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας και των έργων τους, σύμφωνα με τις πολιτικές του UNEP και τις απαιτήσεις συμβαλλόμενα μέρη, αποφάσεις και οδηγίες, και προτείνει διορθωτικές ενέργειες

δ) διασφαλίζει την ενοποίηση και το συντονισμό του έργου του ΜΑΡ Εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων MEDPOL, και υποστηρίζει το συντονιστή στην εποπτεία των αρχηγών τους

ε) Παρακολουθεί και εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των σχεδίων

στ) Διασφαλίζει την ευθυγράμμιση μεταξύ των προγραμμάτων CU και της επιχειρησιακής και διοικητικής λειτουργίας του, επιτήρηση του έργου της Διοίκησης και Οικονομικών Μονάδα, και ανάπτυξη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και των επιχειρησιακών διαδικασιών από την CU και τα ΠΓΣ ζ) έρχεται σε επαφή με τις κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς (ΔΚΟ) και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

η) συντονίζει και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσει ότι το έργο είναι σύμφωνο με την Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Ανάπτυξη των στόχων της αειφόρου

i) Εποπτεύει το προσωπικό και συμβούλους.

2.Η υλοποίηση της στρατηγικής ΧΑΡΤΗΣ συγκέντρωση χρημάτων:

α) υποστηρίζει τον Συντονιστή για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου συγκέντρωσης χρημάτων και προτεραιότητες που καθορίζονται από τα μέρη για τη Γραμματεία και τα ΠΓΣ

β) Αναπτύσσει και εφαρμόζει μια στρατηγική εταιρική σχέση για την ενίσχυση των σχέσεων με χορηγούς και απευθύνονται σε νέους

γ) παρακολουθεί σε συνεχή μείζονος σημασίας εξελίξεις, τα σχέδια και τις προτεραιότητες των δωρητών να εντοπίζουν τις ευκαιρίες για συνεργασία.

3. Συντονισμός των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και αναφοράς της Γραμματείας:

α) Επιβλέπει και παρακολουθεί την προετοιμασία εκδόσεων και τη διάδοση των επιστημονικών δημοσιεύσεων, υλικά ευαισθητοποίηση του κοινού, και η κατάσταση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος εκθέσεις

β) Εποπτεύει και παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης της Βαρκελώνης / UNEP-MAP στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας

γ) Εκπροσωπεί UNEP / MAP και τη Σύμβαση της Βαρκελώνης σε διάφορα φόρα, δίνοντας ομιλίες και άλλες παρουσιάσεις

δ) Κριτικές τεκμηρίωση και εξασφαλίζει υψηλότερη ποιότητα και τη συνέπεια της παρουσίασης και του περιεχομένου του

ε) Συντονίζει με το προσωπικό γραμματείας και των ΠΓΣ και επιβλέπει την προετοιμασία των περιοδικών εκθέσεων

στ) Εποπτεύει το προσωπικό και συμβούλους οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών και εξασφαλίζει άμεση επαφή με τον ΠΓΣ υπεύθυνος για πληροφορίας και της επικοινωνίας (Info-ΠΓΣ), εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις συμβαλλόμενα μέρη.

4.Participates κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της διακυβέρνησης του CU

5.Deputizes για τον Συντονιστή, καθήκοντα εκπροσώπησης, και ενεργεί ως Σύμβουλος-in-Charge σε περίπτωση απουσίας του Συντονιστή.

6.Performs οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που τους ανατίθενται.
Αρμοδιότητες
Επαγγελματισμός: Ικανότητα να προσδιοριστούν τα βασικά στρατηγικά θέματα, ευκαιρίες και τους κινδύνους. Ικανότητα να παράγουν και να επικοινωνούν ευρύ και συναρπαστικό οργανωτική κατεύθυνση. Δυνατότητα να επικοινωνεί με σαφήνεια διασυνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής και των στόχων της μονάδας έργου του Οργανισμού. Αποδεδειγμένη ικανότητα να παρέχει καινοτόμες τεχνική ηγεσία από την εκτέλεση ή / και την επίβλεψη της σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση της λειτουργίας. Αποδεδειγμένη ικανότητα να διαπραγματεύονται και να εφαρμόζουν ορθή κρίση.

Δείχνει υπερηφάνεια για την εργασία και τα επιτεύγματα? επιδεικνύει επαγγελματική ικανότητα και γνώση του αντικειμένου? είναι ευσυνείδητη και αποτελεσματική τήρηση των δεσμεύσεών, τηρώντας τις προθεσμίες και την επίτευξη αποτελεσμάτων? παρακινείται από επαγγελματίες και όχι προσωπικές ανησυχίες? δείχνει εμμονή όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολα προβλήματα ή τις προκλήσεις? παραμένει ήρεμη σε καταστάσεις άγχους. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της εργασίας.
Λογοδοσία: Παίρνει την κυριότητα όλων των ευθυνών και τιμά τις δεσμεύσεις? παραδίδει εξόδους για τα οποία το ένα έχει την ευθύνη εντός προκαθορισμένου χρόνου, κόστους και ποιότητας πρότυπα? λειτουργεί σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις και τους κανόνες? στηρίζει τους υφισταμένους, παρέχει εποπτεία και αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατ 'εξουσιοδότηση αναθέσεις? αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για το δικό του / ελλείψεις της και εκείνων της μονάδας εργασίας, ανάλογα με την περίπτωση.
Προσανατολισμός Πελάτης: θεωρεί όλους εκείνους στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες να είναι «πελάτες» και επιδιώκει να δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά των πελατών του άποψη? θεσπίζει και διατηρεί παραγωγικές συνεργασίες με τους πελάτες από να κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό τους? προσδιορίζει τις ανάγκες των πελατών και να τους ταιριάζει σε κατάλληλες λύσεις? παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των πελατών να ενημερώνονται και να προβλέψει τα προβλήματα? κρατά τους πελάτες σχετικά με την πρόοδο ή την οπισθοδρόμηση στα έργα? συναντά χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών προς τον πελάτη.
Εκπαίδευση
Σύνθετη πανεπιστημιακό πτυχίο (Μάστερ ή ισοδύναμο) σε κλάδους που σχετίζονται με το περιβάλλον, το δίκαιο, τη διοίκηση και τη διαχείριση απαιτείται. Ένα πανεπιστημιακό πτυχίο πρώτου επιπέδου, σε συνδυασμό με την εμπειρία που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν δεκτά στη θέση της προηγμένης πανεπιστημιακό πτυχίο.
Εργασιακή εμπειρία
Τουλάχιστον δέκα χρόνια σταδιακά την ευθύνη εμπειρία στη διαχείριση των θαλάσσιων έργων που σχετίζονται με το περιβάλλον ή προγραμμάτων, τη διαχείριση και άλλων θαλάσσιων και των θαλασσών ή συναφή θέματα απαιτείται.

Η εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέση σε μια εθνική διοίκηση είναι ένα πλεονέκτημα. Η εμπειρία από τις περιφερειακές ή διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις ή δίκτυα που απαιτούνται. Διπλωματικές ικανότητες και την ευαισθησία απαραίτητη επιθυμητή.
Γλώσσες
Αγγλική και η γαλλική είναι οι γλώσσες εργασίας της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Για τη θέση που διαφημίζονται, ευχέρεια στην προφορική και γραπτή αγγλική και άριστη γνώση της γαλλικής εργασίας απαιτούνται. Η γνώση άλλων γλωσσών του ΟΗΕ και γλώσσες που ομιλούνται στην περιοχή της Μεσογείου είναι επιθυμητή.
Μέθοδος Αξιολόγησης
Αξιολόγηση των υποψηφίων με προσόντα για τη θέση αυτή θα περιλαμβάνει μια ουσιαστική αξιολόγηση που θα πρέπει να ακολουθείται από μια συνέντευξη που βασίζεται στις ικανότητες
Εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 101, παράγραφος 3, του Χάρτη, καθώς και τις απαιτήσεις της θέσης.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι δεσμευμένα με τα υψηλότερα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, ικανότητας και ακεραιότητας, για όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε σεβασμό των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπόκεινται σε εξέταση κατά τα πρότυπα αυτά, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά αν έχουν διαπράξει, ή φέρονται να έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα ή / και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
Τα Ηνωμένα Έθνη δε θα θέτουν κανέναν περιορισμό στη δυνατότητα των ανδρών και των γυναικών να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ιδιότητα και υπό συνθήκες ισότητας στην κύρια και επικουρικά όργανα της. (Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών - Κεφάλαιο 3, άρθρο 8). Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα περιβάλλον μη καπνιστών.
Οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προσλήψεις, Inspira. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, οι αιτούντες μπορούν να προσφεύγουν στο Σε μια ματιά στο "Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων» και το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικός για τους υποψηφίους, ο οποίος μπορεί να προσπελαστεί κάνοντας κλικ στο "Εγχειρίδια" υπερ-σύνδεση στην επάνω δεξιά πλευρά του λογαριασμού Inspira -holder αρχική σελίδα.
Εφαρμογές προ-έλεγχο ασφαλείας από το σύστημα σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προδιαγραφές της άνοιγμα θέσεων εργασίας με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση.

Σε σχέση με τις απαιτήσεις της άνοιγμα θέσεων εργασίας, οι αιτούντες πρέπει να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης τους, εργασιακή εμπειρία, και γλωσσικές δεξιότητες. Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η υποβολή των ελλιπών ή ανακριβών αιτήσεων μπορεί να καταστήσει την εν λόγω προσφεύγουσα δεν είναι επιλέξιμες για την εξέταση για το άνοιγμα θέσεων εργασίας.

Η αρχική εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν. Εφαρμογές δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την υποβολή. Οι υποψήφιοι σοβαρά υπ 'όψιν για την επιλογή θα υπόκεινται σε μια διαδικασία αναφοράς ελέγχου για την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση.

Ανακοίνωση"

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Υποχρεωτικό το μοριακό τεστ (PCR) κορονοϊού για κατάταξη των στρατευσίμων στις ένοπλες δυνάμεις

Υποχρεωτικό το μοριακό τεστ (PCR) κορονοϊού για κατάταξη των στρατευσίμων στις ένοπλες δυνάμεις και διενεργείται …