Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικών-Προκήρυξη Εξετάσεων

tee

Το Τ.Ε.Ε.προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τις ειδικότητες:

•    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

•    ΝΑΥΠΗΓΩΝ ή ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

•    ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΒΟΛΟ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ και ΧΑΝΙΑ) για τους αποφοίτους του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ για τους αποφοίτους του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αποκλειστικά ΜΟΝΟ στην ΑΘΗΝΑ.

Β. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ δικαιούνται να επιλέξουν το αντικείμενο της εξέτασής τους, το οποίο μπορεί να είναι:

•    είτε με βάση τη διπλωματική τους εργασία

•    είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα

Αναλυτικότερα:

•    ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία, θα αφορά το γνωστικό περιεχόμενο της διπλωματικής, σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου.

Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύναται να κρίνει εάν το ννωστικό αντικείαενο επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις νια την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποψηφίου. Οι ερωτήσεις στο βαθιιό που αυτό είναι κάθε Φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται σε λύσεις προβληαάτων του Ελληνικού Χώρου.

•    ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η εξέταση με ενότητες πραγματοποιείται στις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 713/Β/5.10.84) και για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα από το ΤΕΕ και από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr)

Για τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ οι ενότητες είναι μόνο τρεις και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

Γ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ συμμετοχή και δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε προηγούμενες εξετάσεις, επανεξετάζονται στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, στο σύνολο ή κατά περίπτωση μόνο στις ενότητες που έχουν αποτύχει.

Δ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειιιένου να λάβουν ιιέρος στις εν λόνω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση ιιε τα ακόλουθα δικαιολονητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοιιοθεσία. Ιΐέγρι 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ώρες κατάθεσης δικαιολονητικών 9:0013:00).

1.    Αίτηση συμμετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να εξετασθεί (υπάρχει ειδικό έντυπο αιτήσεως στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr).

Οι υποψήφιοι που απούσιασαν σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, πρέπει να καταθέσουν ΜΟΝΟ νέα αίτηση, ενώ όσοι απέτυχαν πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση και να καταβάλλουν στα Ταμεία του ΤΕΕ το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις, αξίας 29,35 €, στο οποίο προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.

2.    α. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών η Δίπλωμα η BACHELOR και MASTER, ανάλονα ιιε τη Σχολή Αποφοίτησης-

Ειδικότερα:

•    Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που εκδόθηκαν από τη Γραμματεία της Σχολής και κατατίθενται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.

•    Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Επίσης για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση μεταφράσεων των παραπάνω τίτλων, από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Γκάζι) ή από Δικηγόρο εξουσιοδοτημένο να κάνει μεταφράσεις ή από Προξενική Αρχή (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

β. Πιστοποιητικό Μαθημάτων (νια κάθε έναν από τους παραπάνω τίτλους) ανάλονα ιιε τη Σχολή Αποφοίτησης.

•    Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ το πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής.

•    Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, όσον αφορά τα πιστοποιητικά μαθημάτων καθώς επίσης και τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών μαθημάτων, ισχύουν τα ίδια με τους τίτλους σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω.

•    Για τους διπλωματούχους Μηχανικούς από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ είναι απαραίτητο και το Προδίπλωμα, όπως ακριβώς ισχύει και για τους παραπάνω τίτλους.

3.    ΜΟΝΟ για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)

Η Βεβαίωση ισοτιμίας:

3.α. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόθηκε από τον παραπάνω φορέα.

3.β. Κατατίθεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.

3.γ. Σε αντίθετη περίπτωση σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 44840/ΣΤ5/28.04.2006 (ΦΕΚ 587 Β’/10.5.2006), την αναζητά αυτεπάγγελτα το ΤΕΕ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον ο ενδιαφερόμενος επέλεξε στην αίτησή του την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

4.    Τρεις (3) φωτοτυπίες της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Στρατιωτικής Ταυτότητας (δεν είναι απαραίτητη η επικύρωση).

Οι υπήκοοι κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταθέσουν επίσης τρεις (3) φωτοτυπίες της ταυτότητάς τους.

5.    α)Δύο (2) φωτογραφίες για τους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ, Μ ΕΤΑΛΛΕ ΙΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.

β)Τέσσερις (4) φωτογραφίες για τους ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ και ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.

Σημείωση: Παρακαλούμε, οι φωτογραφίες να είναι διαστάσεων 3X3,5 cm και στην πίσω όψη οι υποψήφιοι να αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους.

6.    Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις 29,35 € δικαίωμα εγγραφής Μέλους ΤΕΕ 20 €, ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20 €, (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ 69,35 €). Σε αυτό το ποσό προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω ποσά πληρώνονται αποκλειστικά στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε., μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το αρμόδιο Γραφείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος, Γραφείο 204) ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ.

7.    Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 30€ ή παράβολο χαρτοσήμου της ίδιας ονομαστικής αξίας που εκδίδεται από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Οικονομική Εφορία). Σ’αυτό το ποσό προστίθεται ΟΓΑ 20% (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 36€)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτό παράβολο ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

8.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται, ο τίτλος της διπλωιιατικής ερνασίας του υποψηφίου και θα βεβαιώνεται ότι, η διπλωιιατική ερνασία έγει εκπονηθεί από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, θα αναφέρονται τα ονόιαατά touc.

Υπάρχει το σχετικό έντυπο στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr).

9.    Περίληψη της διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική γλώσσα (1-3 σελίδες δακτυλογραφημένες).

Η περίληψη απαραίτητα κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

10.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Β’/11·08.2008) θα δηλώνουν ότι:

1)    Δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και
2) Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίω την ποινή μου.

ή σε αντίθετη περίπτωση ότι:

1)    Έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/και

2)    Έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίω την ποινή μου από

……………….έως………………………..».

Υπάρχει το σχετικό έντυπο στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr).

11.    Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής Νέου Μέλους στοΤΣΜΕΔΕ».

Το έντυπο αυτό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθεύονται από το Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ (Γραφείο 204) ή να το αναζητούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και θα το καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού παρέχονται στο ΤΣΜΕΔΕ, στα τηλ. 2103740109-112-132-133.

12.    Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του ΤΕΕ (Μγ ΤΕΕ)».

Το έντυπο αυτό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθεύονται από το Τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ (Γραφείο 204) ή να το αναζητούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) και θα το καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ηιιέρα της εξέτασης οι ενδιαφερόιιενοί πρέπει να έχουν μαζί τους:

•    τη διπλωματική τους εργασία (όσοι δήλωσαν εξέταση με βάση τη διπλωματική τους

εργασία),

•    την αστυνομική ή την στρατιωτική τους ταυτότητα.

Ε. ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Μηχανικοί των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού που επιθυμούν να εξετασθούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στην ΠΑΤΡΑ, στην ΚΑΒΑΛΑ, στο ΒΟΛΟ στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ ή στα ΧΑΝΙΑ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους απευθείας στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, τα οποία διεξάγουν τις εξετάσεις.

ΣΤ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

>    στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) – Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204), ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103291297/452

>    στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ – Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310883141 >    στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ – Τριών Ναυάρχων 40, ΠΑΤΡΑ -τηλ. 2610390900

>    στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ – Βότση 2, ΚΑΒΑΛΑ – τηλ. 2510227430

>    στο Πέριφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του ΤΕΕ – 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93, ΒΟΛΟΣ -τηλ.2421026574

>    στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ – Νεάρχου 23, ΧΑΝΙΑ – τηλ. 2821027900/1

>    στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ – Παρνασσού 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ – τηλ. 2531035313/314

καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

 

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …