Υποβολή αίτησης για εργασία στο εξωτερικό

386aitisi

 • Προσδιορίστε τη σταδιοδρομία που επιθυμείτε να ακολουθήσετε
  Διαμορφώστε ένα σαφές σχέδιο σταδιοδρομίας, χρησιμοποιώντας ως βάση τα προσόντα, τις ικανότητες και τις προτιμήσεις σας: τον τύπο εργασίας και εταιρείας, τις δεξιότητες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε. Προκειμένου να το πετύχετε αυτό, δοκιμάστε μια άσκηση αντιστοίχισης των χαρακτηριστικών εργασίας χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης και/ή τη δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά στην ενότητα «Αναζήτηση εργασίας EURES» της παρούσας πύλης. Συγκρίνετε το προφίλ σας με τις περιγραφές των θέσεων στους τομείς που σας ενδιαφέρουν.
 • Στοχοθετημένη αίτηση εργασίας
  Αποστείλετε την αίτησή σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην παρούσα δικτυακή πύλη ή σε άλλες ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ. Οι δημοσιεύσεις θέσεων παρέχουν επίσης πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και στοιχεία των κατάλληλων ατόμων με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσετε. Πολλές εταιρείες διαθέτουν τις δικές τους ιστοσελίδες πρόσληψης προσωπικού, μέσω των οποίων είναι συχνά δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Ηλεκτρονικό βιογραφικό EURES
  Μέσω της δωρεάν εγγραφής στο «My EURES» για άτομα που αναζητούν εργασία μπορείτε να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα και να το καταστήσετε διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους εργοδότες καθώς και στους συμβούλους EURES, οι οποίοι βοηθούν τους εργοδότες στην αναζήτηση των κατάλληλων υποψηφίων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε είτε με έναν σύμβουλο EURES, ο οποίος θα εξετάσει την αίτηση, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, απευθείας με τον εργοδότη.
 • Αυθόρμητη αίτηση εργασίας
  Βεβαίως μπορείτε επίσης να συντάξετε και να αποστείλετε αυθόρμητες αιτήσεις (έχοντας υπόψη ότι πολλές από τις διαθέσιμες θέσεις δεν δημοσιεύονται από τους εργοδότες). Οι περισσότερες ιστοσελίδες για αποφοίτους παρέχουν συμβουλές και οδηγίες σχετικά με το βιογραφικό και την υποβολή αυθόρμητων αιτήσεων. Η συνηθέστερη διαδικασία είναι η αποστολή στοχοθετημένου βιογραφικού σημειώματος για συγκεκριμένες θέσεις με επισύναψη συνοδευτικής επιστολής σε επιλεγμένους εργοδότες.

Πώς να συντάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα

 • Βιογραφικό σημείωμα Europass
  Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα, ούτως ώστε τα προσόντα και η επαγγελματική πείρα σας να είναι εύκολα συγκρίσιμα για όλες τις χώρες του ΕΟΧ. Η εν λόγω μορφή βιογραφικού σημειώματος είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες του ΕΟΧ στο ηλεκτρονικό βιογραφικό EURES και ενδείκνυται για αποφοίτους τόσο επαγγελματικής όσο και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Το βιογραφικό σημείωμα Europass παρέχει σαφή εικόνα των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του υποψηφίου, κοινώς αντιληπτή, ανεξαρτήτως της χώρας ΕΟΧ από την οποία προέρχεται. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον σύνδεσμο «Europass», εντός της επικεφαλίδας «Σχετικά θέματα» στη δικτυακή πύλη EURES.
 • Απλότητα
  Οι υπεύθυνοι προσλήψεων κατά κανόνα διαβάζουν επιγραμματικά τα βιογραφικά για λίγα δευτερόλεπτα προτού επιλέξουν τους υποψηφίους. Συντάξτε ένα βιογραφικό φιλικό προς τον αναγνώστη χρησιμοποιώντας σύντομες προτάσεις, θετική γλώσσα και, όπου ενδείκνυται, τεχνικούς όρους. Αποφύγετε τις πλεονάζουσες ή επαναλαμβανόμενες πληροφορίες.
 • Επιτεύγματα
  Δώστε έμφαση σε παλαιότερες αρμοδιότητές σας που σχετίζονται με τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει, ακόμη και αν δεν αποτελούσαν τα βασικά σας καθήκοντα στην προηγούμενη εργασία σας. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ρήματα που δηλώνουν «ενέργεια», να παρουσιάζετε τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος όταν περιγράφετε τα επιτεύγματά σας και να τονίζετε πάντοτε τα αξιόλογα επιτεύγματά σας.
 • Αντικειμενικότητα και περιεκτικότητα
  Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αντικειμενικές, ακριβείς και σχετικές (π.χ. επικεντρώνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών). Θυμηθείτε ότι οι προσωπικές σας εμπειρίες και πτυχές του χαρακτήρα σας μπορούν να προσθέσουν αξία στο βιογραφικό σας σημείωμα - οι παλαιότερές σας θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, η πρακτική άσκηση, τυχόν εθελοντική εργασία ή εργασία κατά τις διακοπές έχουν σίγουρα συμβάλει στη βελτίωση των προσωπικών σας ικανοτήτων. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι εν συντομία τονίζετε τις δραστηριότητες αυτές και τις αποκτηθείσες δεξιότητες.
 • Εκπαίδευση
  Δώστε έμφαση στα ακαδημαϊκά σας προσόντα, ιδίως εάν έχετε περιορισμένη ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία. Αναρωτηθείτε: «Τι έχω αποκομίσει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου, για το οποίο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη δική τους χώρα;»
 • Έκταση
  Προσπαθήστε να περιορίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μέγιστη έκταση 2 σελίδων (ο χρόνος των εργοδοτών είναι πολύτιμος!). Επισυνάψτε συνοδευτική επιστολή ώστε να συστηθείτε και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση. Αναφέρετε ότι προτίθεστε να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν απαίτησης.
 • Σαφήνεια
  Δώστε το βιογραφικό σας σημείωμα σε ένα τρίτο άτομο για έλεγχο προτού το τηλεφορτώσετε στη δικτυακή πύλη EURES ή το αποστείλετε στον εργοδότη.
 • Συστάσεις
  Σε πολλές χώρες, η συνήθης πρακτική είναι η προσκόμιση συστάσεων - τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στον εργοδότη για τον υποψήφιο. Να ελέγχετε πάντοτε προσεκτικά τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που παρέχουν τις συστάσεις και να εξασφαλίσετε την άδειά τους προτού τα κοινοποιήσετε.
 • Εκδόσεις στοχοθετημένου βιογραφικού σημειώματος
  Σημαντικό: προσαρμόστε το τυποποιημένο βιογραφικό σας σημείωμα στο προφίλ της θέσης που σας ενδιαφέρει, δηλαδή δώστε έμφαση σε συγκεκριμένα προσόντα, δεξιότητες, κατάρτιση ή εμπειρία σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση που έχετε επιλέξει.
 • Είναι καλό να γνωρίζετε:
  - συχνά οι δικτυακοί τόποι των εργοδοτών παρέχουν σχετικές πληροφορίες με τους στόχους και τους τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας,
  - επίσης ορισμένες ιστοσελίδες για αποφοίτους καθώς και πανεπιστημιακά γραφεία σταδιοδρομίας παρέχουν επίσης συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Πώς να συντάξετε την επιστολή αίτησης

 • Σκοπός
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή της θέσης και δεν απαιτείται ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης, κατά κανόνα η αίτηση περιλαμβάνει συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση το βιογραφικό σημείωμα Europass). Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα έγγραφο με το οποίο παρουσιάζετε τον εαυτό σας στον εργοδότη και εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τη διαθέσιμη θέση εργασίας.
 • Χαρακτηριστικά
  Όπως το βιογραφικό σημείωμα, έτσι και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να έχει περιορισμένη έκταση (1 σελίδα) και να είναι σαφής. Συντάξτε ένα απλό αλλά εύστοχο κείμενο. Επικεντρωθείτε σε τρία ή τέσσερα σχετικά στοιχεία (βλέπε παρακάτω).
 • Περιεχόμενο
  Το κείμενό σας πρέπει να αποτελείται από 4 παραγράφους περίπου, καθεμία από τις οποίες θα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα. Παράδειγμα:
  1) Εκφράστε το ενδιαφέρον σας για τη θέση εργασίας και εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο ενημερωθήκατε σχετικά,
  2) Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε καθώς και γιατί πιστεύετε ότι διαθέτετε το κατάλληλο προφίλ,
  3) Δώστε έμφαση σε μία ή δύο προσωπικές ή επαγγελματικές σας ικανότητες που αναφέρονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, οι οποίες κατά την άποψή σας θα μπορούσαν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην αίτησή σας,
  4) Προτού ολοκληρώσετε την επιστολή (π.χ. Με εκτίμηση), αναφέρετε τη διαθεσιμότητά σας για ενδεχόμενη συνέντευξη και τη δυνατότητα να παρέχετε επιπρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα κατόπιν απαίτησης.

Ποια γλωσσική απόδοση να χρησιμοποιήσετε

 • Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη δημοσίευση της θέσης, είναι προτιμότερη η σύνταξη της επιστολής στην εθνική γλώσσα του εργοδότη ή στην γλώσσα δημοσίευσης της διαθέσιμης θέσης. Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που πρόκειται για θέση πρόσληψης από την αλλοδαπή, τα Αγγλικά καθίστανται σε πολλές περιπτώσεις η κύρια γλώσσα επικοινωνίας (με ακόλουθες γλώσσες τα Γαλλικά και τα Γερμανικά). Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω καθοδήγηση.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζετε την γλώσσα της χώρας στην οποία σκοπεύετε να μετοικήσετε, είναι προτιμότερο να συντάξετε εσείς οι ίδιοι την συνοδευτική επιστολή καθώς και το βιογραφικό σημείωμα. Εάν η θέση απαιτεί γνώση μιας συγκεκριμένης γλώσσας, έχετε την ευκαιρία να επιδείξετε τις γλωσσικές ικανότητές σας πριν από την πιθανή συνέντευξη. Πάντα, προτού αποστείλετε την αίτησή σας, ζητήστε από κάποιον να την ελέγξει.
 • Εάν συντάξετε την αίτησή σας σε μια ξένη γλώσσα, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραθέσει επαρκείς επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας και τους όρους περιγραφής των προσόντων σας στην γλώσσα του εργοδότη. Εάν είναι δυνατό, περιγράψτε τα προσόντα σας παραθέτοντας αντιστοιχίες από την χώρα του εργοδότη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο EURES.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …