4 προσλήψεις στο ΚΥΑΔΑ Αθηναίων

job00
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:
-« Ανάπτυξη και διαχείριση του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», -«Συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την αρωγή στο συντονισμό των ενεργειών, τη διαχείριση και την επικοινωνία του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,
-«Οικονομική εποπτεία, διαμόρφωση παρακολούθηση και επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,
-«Ψυχοκοινωνική στήριξη και καθοδήγηση σε ουσιοεξαρτώμενους αστέγους που διαβιούν στους δρόμους της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,
-«Στήριξη και καθοδήγηση σε ουσιοεξαρτώμενους αστέγους της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο».
Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου και τον Κωδικό Απασχόλησης για τον οποίο ενδιαφέρονται και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η Αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τις έννομες συνέπειες του Ν. 1599/1986, σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλώσεων και των προσκομιζομένων από τον υποψήφιο στοιχείων.
Συγκεκριμένα ο υποψήφιος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος, τη διαθεσιμότητα του για όλη τη διάρκεια του έργου για την επιτόπια και αυτοπρόσωπη παροχή των υπηρεσιών του, την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτές (οι άνδρες μόνο), τη μην καταδίκη ή την μη άσκηση ποινικής δίωξης για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ποινικά αδικήματα
(β) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο υπό τις προϋποθέσεις του Ν. Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α726-3-2014). από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας των υποψηφίων, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
(γ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα [κατά προτίμηση τύπου europass, μέχρι πέντε (5) σελίδες (europass.cedefop.europa.eu)], όπου θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία και η τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση / θέση του υποψηφίου.
(δ) Τίτλο/ους Σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα Ανώτατα ή Ανώτερα κατά τις απαιτήσεις εκάστου Κωδικού Απασχόλησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τους τελευταίους επίσημα αναγνωρισμένους σύμφωνα με τα ανωτέρω.
(ε) Για την απόδειξη της εμπειρίας είτε ως απαραίτητο προσόν είτε ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης ανά Κωδικό Απασχόλησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην έδρα του φορέα μας ή στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που θα φέρει ο φάκελος αποστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει, εφόσον κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο ΚΥΑΔΑ.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …