H εγκύκλιος επαναφοράς των Δημοτικών Αστυνόμων

dimotiki_astynomia_aftodioikisi-620x320

Τα τέσσερα βασικά θέματα που σχετίζονται με την επαναφορά των δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους, διευκρινίζονται στην ακόλουθη εγκύκλιο που εξέδωσε η διεύθυνση διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του υπουργείου Εσωτερικών:

  1. "Την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των δημοτικών αστυνομικών που υπηρέτησαν στην ΕΛΑΣ
  2. Τη δυνατότητα μετάταξης των εν λόγω υπαλλήλων
  3. Αν πρέπει να λάβουν ή όχι ειδική εκπαίδευση αν μεταταχθούν
  4. Αν δικαιούνται κανονική άδεια όσοι είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Σας διαβιβάζουμε λόγω αρμοδιότητας το ως άνω αριθ. (1) σχετικό έγγραφο, αναφορικά με την τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, καθώς όπως αναφέρεται στις ως άνω αρ. 3 σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας, ζητήματα που αφορούν στο άρθρο 19 «Επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας» του ν. 4325/2015 θα διευκρινισθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, που εξέδωσε την ως άνω με αρ. 2 εγκύκλιο.

Συναφώς, όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα που τίθεται, προκύπτει ότι για τους υπαλλήλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην Υπηρεσία σας βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 και οι οποίοι σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 τοποθετήθηκαν αρχικά προσωρινά στην Ελληνική Αστυνομία και κατόπιν έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων διάθεσης της 5/2013 Ανακοίνωσης, μετατάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη για την κατάταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι από 1/1/2016 αποσυνδέθηκε η βαθμολογική εξέλιξη από τη μισθολογική δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4354/2015. Για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση του χρονικού διαστήματος της προσωρινής τοποθέτησης, θα πρέπει να έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της τοποθέτησής και κατάταξής τους.

Επισημαίνεται ότι κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν απαιτείται ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εν προκειμένω, δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα της προσωρινής τοποθέτησης δεν αποτελεί προϋπηρεσία κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4024/2011 περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας, δεδομένου ότι ουδέποτε λύθηκε η υπαλληλική τους σχέση, αλλά αποτελεί πραγματική υπηρεσία με την οποία ήρθη και το καθεστώς της διαθεσιμότητας, χρονικό διάστημα το οποίο θα προστεθεί ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό και ΜΚ κατάταξής τους κατά την τοποθέτησή τους στις Υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4325/2015.

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, που αφορά στη δυνατότητα μετάταξης των εν λόγω υπαλλήλων σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η ικανοποίηση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων εναπόκειται στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο οικείο όργανο διοίκησης, τα οποία οφείλουν σε κάθε περίπτωση να εκτιμήσουν τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

Εν προκειμένω και όσον αφορά στον περιορισμό της οκταετίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 : «Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του», άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών κατ’ εφαρμογή του ν.4325/2015 δεν αποτελεί νέο διορισμό κι ως εκ τούτου κατά την εξέταση των αιτημάτων των εν λόγω υπαλλήλων για μετάταξη σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας, χρονική αφετηρία υπολογισμού της οκταετίας αποτελεί η ημερομηνία διορισμού τους στη δημοτική αστυνομία.

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί, είχαν λάβει ειδική εκπαίδευση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 26) ή του άρθρου 10 του Π.Δ. 135/2006, εφόσον τοποθετούνται με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4325/2015 σε διοικητικούς κλάδους, θα πρέπει, κατά την άποψή της Υπηρεσίας μας να παρακολουθήσουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 47 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) εισαγωγική εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο σκοπός και το αντικείμενο αυτής δεν έχει ήδη καλυφθεί με την προαναφερόμενη εκπαίδευσή τους ως δημοτικών αστυνομικών.

Αναφορικά με το τέταρτο ερώτημα σχετικά με τη χορήγηση κανονικής άδειας στους υπαλλήλους που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, σας πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346/29.5.2008 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας: «Για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν εργάστηκε καθόλου επειδή απουσίαζε από την υπηρεσία του καθ’ όλο το έτος για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ή λόγω της θέσης σε αργία και διαθεσιμότητα, κλπ) δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας για το έτος αυτό.

Αν ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία μετά από πολύμηνη απουσία, δικαιούται κανονικής αδείας για το έτος αυτό υπό την προϋπόθεση το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα να επιτρέπει τη χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες όσες οι εργάσιμες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, οπότε η υπηρεσία, αφού εκτιμήσει και τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας. Εξυπακούεται ότι η μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας συνεπάγεται τη μεταφορά της στο επόμενο έτος. Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος κανονικής άδειας, αυτό πρέπει να εξαντλείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καθότι σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 49 του ΥΚ, καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ δεν επιτρέπεται η μεταφορά κανονικής άδειας στο επόμενο έτος παρά μόνο αν αυτή ανακληθεί, περιοριστεί ή δεν χορηγηθεί λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών».

Δυνάμει των ανωτέρω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και τοποθετήθηκαν προσωρινά σε Υπηρεσίες εντός του 2014, δικαιούντο το σύνολο της κανονικής τους άδειας του έτους 2014 υπό τους όρους της ως άνω εγκυκλίου. Διευκρινίζοντας περαιτέρω στην περίπτωση υπαλλήλων που επανήλθαν από το καθεστώς της διαθεσιμότητας εντός του 2014 αλλά δεν αιτήθηκαν το σύνολο της δικαιούμενης κανονικής άδειας για λόγους που ανάγονται σε πλάνη, έχουμε την άποψη ότι στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση, ήταν δυνατό η άδεια αυτή να χορηγηθεί εντός του 2015.

Η χορήγηση της ως άνω άδειας θα ήταν δυνατή εντός του έτους 2016 αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που το έτος 2015 δεν ήταν δυνατή η χορήγηση για λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους ο υπάλληλος δεν έχει καμία υπαιτιότητα. Τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, αρμόδια να εκτιμήσει είναι αποκλειστικά η οικεία υπηρεσία."

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μπέος: Απάντηση σε Κασσελάκη - Η δήλωση του δημάρχου Βόλου

«Επειδή ο Βόλος μας περνά εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, μετά τις δύο καταστροφικές πλημμύρες, και προφανώς …