Εργασία για 3 άτομα προσφέρει η ΔΕΗ

dei-660_0

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας ή/και του Διευθυντή Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εδρεύουν στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προβολή Αναπτυξιακής δράσης της Επιχείρησης», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ/ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τυπικά Προσόντα:

α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της θέσης.

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής γλώσσας.

γ) Τουλάχιστον 8ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο.

δ) Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

ε) Επιθυμητή εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και γενικότερα στους τομείς που δραστηριοποιούνται σήμερα οι Ηλεκτρικές Εταιρείες.

Ουσιαστικά Προσόντα:

α) Αναλυτική και συνθετική σκέψη, επινοητικότητα, κριτική σκέψη.

β) Επικοινωνιακή ικανότητα και άπταιστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας (άριστη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, ικανότητα συλλογής πληροφοριών, έλεγχου δεδομένων, σύνθεσης ιδεών).

γ) Ομαδικότητα και συνεργασία.

δ) Αποτελεσματική γνώση των επικοινωνιακών συστημάτων και των κοινωνικών επιδράσεών τους, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

ε) Επαγγελματική συνέπεια.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου θα είναι η σύνταξη ειδικής μελέτης για το διεξοδικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής επικοινωνίας, που θα προσδιορίζει αναλυτικά τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποστηριχθεί η Εταιρεία στην είσπραξη των συσσωρευμένων οφειλών πελατών της.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υπόψη μελέτης, ενόψει και του επικείμενου ανταγωνισμού στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνεται επιβεβλημένη η προβολή και ανάδειξη του έργου της Επιχείρησης, για την προώθηση και ανάπτυξη της εικόνας της στην αγορά, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αριθμός των πελατών της και να αποφευχθεί περαιτέρω διαρροή αυτών προς ανταγωνιστικές εταιρείες.

Οι Ανάδοχοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, υπό την εποπτεία-καθοδήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας ή/και του Δ/ντή Τύπου και ΜΜΕ.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη των τυπικών προσόντων τους.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς μέχρι και τις 11.4.2016 στη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη εξωτερικά: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επικοινωνιολόγους».

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα κάτωθι δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
  1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού.
  1. Τίτλοι σπουδών για την απόδειξη της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή Γαλλικής γλώσσας.
  2. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας (βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης, βεβαιώσεις Εργοδοτών, φωτοαντίγραφα Συμβάσεων Εργασίας κ.λπ.)

Αντικατάσταση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτησή τους στη διαδικασία.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι ενδιαφερόμενοι, που κατέχουν τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από Στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Ειδικότερα, μέσω της συνέντευξης θα εκτιμηθούν τα ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων όπως η εν γένει η προσωπικότητά τους, η επαγγελματική ανάπτυξη και ικανότητες τους όπως η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα πειθούς & διαπραγμάτευσης, η ευχέρεια στον προφορικό λόγο, η προσαρμοστικότητα, η ομαδικότητα και η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών.

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν και θα συνάψουν με την Επιχείρηση σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Στουρνάρας: Στην κορύφωσή τους τα επιτόκια στην ΕΚΤ - Επόμενο βήμα η μείωση

«Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή των επιτοκίων», ανέφερε στην Boersen-Zeitung. «Όπως έχουν τα πράγματα, …